profil

Ubóstwo i bezrobocie - referat, przyczyny, skutki, dane statystyczne, charakterystyka

poleca 85% 963 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bezrobocie to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy nie znajduje zatrudnienia z różnych powodów. Stanowi to jeden z trudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Od dawna jest przedmiotem zainteresowania psychologów i socjologów ze względu na swoje następstwa. Zjawisko bezrobocia jest ściśle powiązane z ubóstwem i bezdomnością. Choć bezrobocie jest uznawane za konieczny element gospodarki, po przekroczeniu 3-5% stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Istnieje wiele przyczyn bezrobocia. Najważniejszą jest niekorzystna struktura gospodarki, która uniemożliwia podjęcie pracy. W przemyśle postęp naukowo-techniczny zapoczątkował automatyzacje pracy ? zastępowanie ludzi maszynami. Także likwidacja niektórych gałęzi przemysłu, np.górnictwa, jest przyczyną zwolnienia pracowników. Kolejnymi przyczynami są ograniczenia produkcji oraz zmniejszenie popytu na niektóre dobra i usługi. Kolejną przeszkodą w znalezieniu pracy są niskie kwalifikacje i wykształcenie pracowników oraz brak możliwości na ich podwyższenie.

Sposobami rozwiązania problemu bezrobocia są programy, dzielące się na aktywne i pasywne. Do programów aktywnych należą roboty społeczne, pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw oraz szkolenia i przekwalifikowania osób. Programy pasywne to zasiłki, programy przedemerytalne, wcześniejsze emerytury finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszym sposobem rozwiązania problemu bezrobocia jest pobudzenie wzrostu gospodarczego, czyli zmiany w systemie podatkowym, tanie kredyty, ulgi inwestycyjne. Do rozwiązania ubóstwa przyczynia się funkcjonowanie systemu opieki społecznej. Są to organizacje takie jak miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, centra pomocy społecznej. Istnieją też inne, pozarządowe instytucje niosące pomoc ludziom bezdomnych oraz będącym w trudnej sytuacji społecznej, takie jak MONAR, Centrum Medyczne.

Jak pokazują dane statystyczne poziom bezrobocia jest zależny od wieku, płci, wykształcenia, a także miejsca zamieszkania. W 2008 roku największą grupą wiekową będącą bez pracy są ludzie w wieku 25-34 lat ? 480,9 tys. Najliczniejszą grupą bezrobotnych są ludzie z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. W 2008 roku ich liczba wynosiła 553,5 tys. Bez pracy pozostaje więcej kobiet niż mężczyzn. W 2008 roku ich liczba wynosiła 1813,4 tys., a mężczyzn 773,8 tys. W Polsce największe bezrobocie występuje w województwie Warmńsko-Mazurskim. W 2008 roku odsetek ludności pozostającej bez pracy wynosił 15,8%, co stanowiło 82 tys. Osób. W województwie Lubelskim bez pracy pozostawało 10,8% ludności (96,6 tys.).

Skutkami bezrobocia jest ubożenie społeczeństwa, niewykorzystanie potencjału ludzkiego, kosztu ponoszone przez państwo związane z utrzymaniem bezrobotnych, utrata kwalifikacji. Bezrobocie prowadzi także do ubóstwa, czego skutkiem może być występowanie patologii społecznych takich jak alkoholizm i przestępczość.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty