profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Państwo niewolniczepoleca82%
Politologia

Typy i formy państwa

Typy państwa Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

W jaki sposób był i jest prawnie chroniony interes obywateli w państwie: niewolniczym, feudalnym, totalitarnym oraz demokratycznym?

W państwie niewolniczym podział ochrony obywateli był podzielony na ?ludzi wolnych? i ?niewolników?. Pod ochroną prawa byli ?ludzie wolni? byli właścicielami dóbr materialnych oraz niewolników. Posiadali oni podmiotowość polityczną i prawną, mogli...poleca85%
Administracja

Geneza państwa

i metody zewnątrz państwowych uwarunkowań realizacji władzy publicznej. Forma państwa – sposób jego zorganizowania i działania. Formy państwa ze względu na udział społeczeństwa w sprawowaniupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

DEMOKRACJA, PARTIE,WALKA POLITYCZNA,MEDIA -ŚCIĄGA

Cechy demokracji parlamentarnej: *rozdział funkcji premiera i prezydenta *rząd powołuje głowa państwa *funkcjonowanie rządu zależy od poparcia parlamentu *głowa państwa może rozwiązać parlamentpoleca85%
Prawo

Konstytucyjne podstawy ustroju

Retrum. Dzisiaj jest to forma ustrojowa przeważającej części państw świata. Zasada ta wyrażana jest w nazwie samego państwa czyli Rzeczpospolita Polska w trybunale konstytucji oraz konstytucjach ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wywiad

własnego państwa . Oprócz wywiadu państwowego istnieje też indywidualny wywiad gospodarczy, który jest organizowany przez przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem informacji o konkurencji ipoleca91%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie- najwazniejsze informacje i definicje

doszło niezależnie od działań ludzkich i woli człowieka. Teorie heteronomiczne: Koncepcja teistyczna – wiąże powstanie państwa z działaniem istoty nadprzyrodzonej. Koncepcja podboju i przemocy- państwo