profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Człowiek a środowiskopoleca85%
Biologia

Człowiek a środowisko

Zgodnie z koncepcją Gai, Ziemię należy traktować jako samoregulujący się żywy organizm, w którym materia martwa i ożywiona funkcjonują w pełnej harmonijnej współzależności, tworząc układ globalnej równowagi ekologicznej. Wpływ człowieka na...poleca85%
Biologia

Oddziaływanie człowieka na środowisko

Człowiek jako istota inteligenta, posiadająca rozum i umiejąca korzystać z narzędzi ma ogromny wpływ na środowisko. Wraz z rozwojem homo sapiens rośnie jego negatywne oddziaływanie na florę i faunę Ziemi. Poniżej przedstawione zostanie pięć...poleca85%
Psychologia

Przedmiot badań psychologii i jej definicja

HERMAN EBBINGHAUS w swoim „Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia „ma długą przeszłość a krótką historię”. -długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji -krótka historia : bo jako nauka...poleca85%
Geografia

Środowisko geograficzne, a człowiek

Determinizm geograficzny to działalność człowieka oraz jego życie są bezwarunkowo uzależnione od środowiska. Indeterminizm geograficzny - rozwój społeczny oraz prowadzona przez człowieka wszelka działalność odbywają sięw środowisku , jednak są od...poleca83%
Geografia

Jak środowisko geograficzne wpływa na działalność i życie człowieka

również potrzebne do zaspokojenia potrzeb człowieka (elementarnych, etc.). Postęp techniczny w pewien sposób wpłynął negatywnie na środowisko , a ono na człowieka. Człowiek wierzy, że jego zasoby sąpoleca84%
Biologia

Jak ja mogę chronić środowisko?

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Człowiek zniszczył już wiele walorów przyrody i robi to nadal. Nasuwa się więc pytanie: "Jak ja mogę chronić przyrodę?" Otóż sąpoleca85%
Pedagogika

Pedagogiki społecznej Główne ośrodki naukowo badawcze. Przedmiot badań pedagogiki społecznej. Pedagogiki a socjologia wychowania. Typologia środowisk wychowawczych. Środowisko wychowawcze a wychowanie środowiskowe.

). Środowisko wychowawcze to założony układ powtarzających się lub względnie stałych do których człowiek rozwijający się przystosowuje się czynnie w wychowawczym okresie swego życia. sytuacja wychowawczapoleca85%
Biologia

Zaludnianie Ziemi i negatywny w skutkach na środowisko rozwój człowieka.

naszym globie człowiek może całkowicie lub częściowo zmieniać środowisko naturalne, w którym żyje i wpływać na wszystko, co jego dotyczy. Nieustający rozwój człowieka powoduje coraz większy jegopoleca82%
Geografia

Wpływ środowiska przyrodniczego na życie i działalność człowieka i wpływ człowieka na środowisko

opakowaniach pozwoliłoby na istotne ograniczenie ilości śmieci. Organizacje światowe walczą wciąż , by człowiek budował urządzenia chroniące środowisko przed dewastacją np. oczyszczalnie ścieków, filtry