profil

Środowisko geograficzne, a człowiek

poleca 85% 157 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Determinizm geograficzny to działalność człowieka oraz jego życie są bezwarunkowo uzależnione od środowiska.
Indeterminizm geograficzny - rozwój społeczny oraz prowadzona przez człowieka wszelka działalność odbywają sięw środowisku , jednak są od niego niezależne.
Większość geografów przyjmuje kompilację obu poglądó. Uznaje się bowiem duży wpływ czynników środowiskowych na działalność człowieka, jednak stopień jego wpływu uważa się zależny od poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Inny jest on przecież dla ludności słabo rozwinętych krajów Afryki, a inny dla wysoko rozwiniętych społeczeństw Europy.

Czynniki sprzyjająco - pobudzające:
- dogodne warunki klimatyczne /temperatura powietrza, opady, wskaźnik kontynentalizmu, za najbardziej dogodne typy klimatów są uważane podzwrotnikowe i umiarkowane/
- mała odległość od wybrzeży morskich związana z dostępnością transportową dla żeglugi i wymiany towarowej, możliwości wykorzystania dobrego położenia do budowy portów oraz zagospodarowania na cele turystyczne
- zasobność w wodę, jest to niezbędny warunek dla funkcjonowania życia biologicznego / ludzi, zwierząt i roślin/ oraz wszelkiej działalności gospodarczej / rolniczej, przemysłowej i usługowej/, a problemem jest nie tylko jakość al;e również ilość wody o odpowiedniej jakości
- zasoby śro0dowiska rozumiane jako kopaliny czyli bogactwa mineralne oraz jako narzędzia produkcyjne np. gleby
- dogodne ukształtowanie powierzchni, za najlepsze uznawane są tereny równinne nizin sprzyjające nie tylko rolnictwu, ale również lokalizacji przemysłu, transportu i innych działalności usługowych, co prowadzi w konsekwencji do powstania gęstniejącej w szybkim tempie siieci osadniczej

Czynniki ograniczająco - blokujące
- niekorzystne warunki klimatyczne, dotyczy to głównie ekstramalnych wartości termicznych, niedoboru światła, braku lub nadmiaru opadów oraz skrajnie silnych wiatrów, za najbardziej niekorzystne klimaty uważane są zwrotnikowe suche, subpolarne i polarne
-nieuregulowane stosunki wodne, objawiające się niedoborami lub nadmiarami wody, a także położeniem w strefach zalewów pływowych i powodziowych, pewną poprawę tych czynników mogą zapewnić właściwie prowadzone melioracje
- duża wysokość bezwzględna objawiająca się hipsometrycznym spadkiem tempetratury powietrza i ciśnienia atmosferycznego
- niekorzystne otoczenie biocenotyczne, które może w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić rozwój osadnictwa
- duża szerokość geograficzna związana z występ[owaniem dni i nocy polarnych oraz skrajnych warunków termicznych

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy