profil

Wybierz przedmiot
Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Biogeografia

poleca64%
Biologia

Dane z zakresu biogeografii

Dane z zakresu biogeografii dotyczą rozmieszczenia gatunków na Ziemi oraz zasięgów ich występowania. Wskazują na rolę izolacji w procesie tworzenia się gatunków, np. zasiedlenie Australii przez ssaki należące do bezłożyskowców. Nieciągły zasięg ich występowania – bogactwo gatunków torbaczy w Australii, gdzie uniknęły konkurencji ze strony ssaków łożyskowych i pojedyncze gatunki w Ameryce – stanowi dowód rozdzielenia się kontynentów na półkuli południowej w erze mezozoicznej. Również...

poleca52%
Biologia

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi

Biogeografia jest nauką o przestrzennym rozmieszczeniu żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt oraz prawidłowościach tego rozmieszczenia. Wyróżnia się fitogeografię , zajmującą się rozmieszczeniem roślin, oraz zoogeografię , która bada rozmieszczenie zwierząt. Na rozmieszczenie organizmów mają wpływ: – czynniki biogenetyczne – są efektem procesów ewolucyjnych, w trakcie których zróżnicowanie budowy i funkcji biologicznych, kształtujące możliwości i wymagania organizmu,...poleca83%
Biologia

Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmów, biogeografia

Klimat odgrywa znaczącą rolę w rozmieszczeniu i zróżnicowaniu organizmów zywych na ziemi. Główne czynniki, mające wpływ na roślinność i zwierzęta to: - warunki klimatyczne: • temperatura • nasłonecznienie • opady • wilgotność - rodzaj...poleca81%
Biologia

Charakterystyka dwóch krain zwierzęcych i dwóch państw roślinnych

To zagadnienie jest związane z biogeografią. Ziemię podzielono na państwa roślinne i zwierzęce. Wyróżniamy 6 krain roślinnych: państwo holartyczne (Holarctis), państwo paleotropikalne (Paleotropis), państwo neotropikalne (Neotropis),...poleca85%
Biologia

Biogeografia i Tolerancja ekologiczna organizmów.

1)podmiot badań biogeografii: Biogeografia jest nauką interdyscyplinarną. W swoich badaniach korzysta z osiągnięć ekologii, geografii, paleontologii, ale też z fizjologii, geologii. biochemii, klimatologii, a nawet fizyki. Biogeografia nie tylko...poleca84%
Geografia

Metody badań geograficznych, system przyrodniczy ziemi, litosfera, dzieje geologiczne ziemi, klasyfikacja genetyczna skał

Geografia- nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społ-gosp oraz o związkach, jakie zachodzą między jej elementami, a także miedzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością człowieka....poleca84%
Geografia

Podstawy geografii - pojęcia

Geografia to nauka o powłoce ziemskiej (epigeosfera, geosfera), jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno- ekonomicznym oraz o związkach jakie zachodzą między środowiskiem a działalnością człowieka. Geosfery :...poleca82%
Biologia

Zagadnienia na maturę ustną z biologii

1. Komórka: a) Budowa chemiczna (pierwiastki, części organiczne, nieorganiczne, rola wody) b)Budowa przestrzenna * Omów składniki nieplazmatyczne komórki * Porównaj komórkę roślinną i zwierzęcą * Porównaj komórkę...poleca85%
Biologia

Pośrednie dowody ewolucji.

1.Dowody pośrednie ewolucji są to dane, z różnych nauk biologicznych, które wykazują jedność świata żywego i pomagają ustalić pokrewieństwo pomiędzy organizmami. 2.Dowody pośrednie z embriologii zasada, rekapitulacji głosi, że rozwijający się...poleca84%
Geografia

Biogeografia - gleby

Gleba - powierzchniowa warstwa litosfery zasiedlona przez zgrupowanie swoistych organizmów . Proces glebotwórczy - cykl zmian doprowadzających do powstania gleby Profil glebowy: - poziom akumulacji ściółki - poziom próchniczy -...poleca80%
Geografia

Biosfera -- ściąga

Biosfera W skład wchodzą wszystkie organizmy żyjące.Biogeografia- Zajmuje się badaniem biosfery, która dzieli się na neografie rośli i geografię zwierząt. Biocenoza są to wszystkie organizmy żyjące na określonym terenie.Biocenozy wodne- morskie,...