profil

Czym jest konflikt?

poleca 72% 71 głosów

Konflikt między ludźmi to, najogólniej ujmując, występowanie jednocześnie sprzecznych czy wykluczających się celów. Konflikty są zjawiskami bardzo częstymi. Mogą się pojawić na każ dej płaszczyźnie życia: w pracy, w szkole,w domu, a nawet na ulicy.

Wciąż słyszymy np. o konfliktach zbrojnych czy o konfliktach interesów. Konflikt jest zazwyczaj utożsamiany z niezgodnością interesów czy poglądów, mówi się też o sprzecznościach i kolizjach.

Konflikty są nieodłączną cechą wszystkich społeczeństw. Wydaje się, że społeczeństwo nie może istnieć bez konfliktów. Nie muszą one jednak być jedynie destrukcyjne. Walki grup, klas czy jednostek tworzą życie społeczne, a w konfliktach poszczególne osoby czy grupy realizują swoje cele i zamierzenia. Każdy chce osiągnąć jak najwięcej dla własnego dobra lub dobra grupy. Konflikt może zatem spełniać pozytywne funkcje, przyczyniając się do powstawania coraz to nowych pomysłów inicjatyw i działań. Konflikt może zatem być twórczy. Oczywiste jest, że tak samo jak w ramach grup czy społeczeństw występuje współdziałanie, występuje też sprzeczność interesów, ale tylko od ludzi zależy, jakie będą rezultaty tych zmagań. Sytuacją naprawdę groźną w czasie trwania konfliktów społecznych jest ich polaryzacja, czyli trwały i wyraźny podział na „my” i „oni”. Długotrwała polaryzacja może doprowadzić do rozpadu społeczeństwa i być przyczyną nowych długotrwałych konfliktów. Polaryzacja społeczeństwa jest szczególnie niebezpieczna,gdy proces ten rozciąga się w czasie. W wielu sytuacjach prowadzi do niepokojów społecznych wynikających z przekonania o niemożliwości porozumienia i nierozwiązywalności istniejącego problemu. Często polaryzacja może odbywać się w sferze ekonomicznej i kulturowej. Zjawisko to dotyczy podziału w dostępności do dóbr o charakterze materialnym i kulturowym.

Warto pamiętać

Konflikty są nieodłączną cechą wszystkich społeczeństw. Najogólniej biorąc konflikt to występowanie jednocześnie sprzeczności i wykluczających się celów. Konflikt społeczny to także różne formy starć i przejawów wrogości, występujące w społeczeństwie.

Pojęcia

- polaryzacja – trwały podział na „my” i „wy”, dokonujący się w społeczeństwie

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta