profil

Rodzina jako najważniejsza grupa społeczna

poleca 77% 127 głosów

Jedną z podstawowych grup, z jakimi mamy do czynienia, jest rodzina. Spełnia ona dwie niezwykle istotne funkcje: zapewnia ciągłość biologiczną oraz przekazuje dziedzictwo kulturowe.

Rodzina zaspokaja ponadto potrzeby emocjonalne swoich członków, daje im poczucie bezpieczeństwa. Wychowując dzieci, rodzice przekazują im szereg norm i zasad. To rodzice są pierwszymi nauczycielami zachowań społecznych. Poza wymienionymi funkcjami rodzina pełni wiele innych. Najważniejsze z funkcji społecznych rodziny wymieniono w poniższej tabeli.

Funkcje społeczne rodziny
Funkcja socjalizacyjna Polega na wychowaniu, czyli na przekazywaniu niezbędnych umiejętności, potrzebnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Funkcja materialno-ekonomiczna Polega najogólniej na zaspakajaniu potrzeb materialnych członków rodziny.
Funkcja prokreacyjna Polega na wydaniu na świat potomstwa.
Funkcja opiekuńcza Odnosi się do szczególnej opieki i troski nad osobami, które ją tworzą. Dotyczy szczególnie osób niepełnoletnich, starszych lub chorych.
Funkcja kulturalna Polega na przekazywaniu wzorców kulturowych, ważnych dla danego społeczeństwa.
Funkcja alokacyjna Związana z dziedziczeniem po swojej rodzinie pozycji społecznej, umiejscawiającej w strukturze społecznej. Ma swoje negatywne, jak i pozytywne skutki.
Funkcja rekreacyjna i towarzyska Odnosi się do roli umożliwiającej wypoczynek i uczestnictwo w kontaktach z innymi.

Rodzina jako grupa społeczna, istniejąca od tysiącleci i we wszystkich kręgach kulturowych świata, występuje w wielu formach i niełatwo dokonać jej prostej typologii i klasyfikacji. Zamieszczona poniżej tabela prezentuje najważniejsze typy rodziny.

Najważniejsze typy rodzin
Rodzina monogamiczna Rodzina, w której występuje dwoje małżonków.
Rodzina poligamiczna Rodzina, w której występuje wielu małżonków. W świetle polskiego prawa jest zabroniona.
Poliginia Odmiana rodziny poligamicznej, w której mężczyzna wiąże się z wieloma kobietami.
Poliandria Odmiana rodziny poligamicznej, w której kobieta wiąże się z wieloma mężczyznami.
Rodzina nuklearna Rodzina dwupokoleniowa, składająca się z rodziców i dzieci.
Rodzina wielopokoleniowa Rodzina składająca się z wielu pokoleń (rodzice,dzieci dziadkowie), mieszkających we wspólnym domostwie.
Rodzina endogamiczna Rodzina, której małżonkowie wywodzą się z jednej grupy społecznej, np. rodziny królewskie, kasty w Indiach.
Rodzina egzogamiczna Rodzina, której małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowisk lub grup społecznych.
Rodzina patriarchalna Rodzina, w której dominującą rolę odrywa mężczyzna, a głową rodziny jest ojciec.
Rodzina matriarchalna Rodzina, w której dominującą rolę odgrywa kobieta.
Rodzina partnerska Typ rodziny, w której rozkład władzy jest równomierny, dominującą rolę pełni obydwoje rodziców.
Rodzina matrylinearna Dziedziczenie w tej rodzinie następuje po matce.
Rodzina patrylinearna Dziedziczenie w tej rodzinie następuje po ojcu.
Rodzina bilateralna Dziedziczenie w tej rodzinie następuje po obydwojgu rodziców.
Warto pamiętać

Rodzina jest naszą pierwszą szkołą życia społecznego – właśnie w niej uczymy się najważniejszych zasad, obowiązujących w grupie i społeczeństwie. Poprzez kontakt z rodzicami i rodzeństwem uczymy się norm i zasad życia społecznego. Rodzina zapewnia opiekę i bezpieczeństwo, przekazuje także tradycje rodzinne, narodowe i religijne. Gwarantuje również ciągłość pokoleń przez wydawanie na świat potomstwa.

Pojęcia

- rodzina – grupa społeczna, w której relacje i interakcje oparte są na intymnym związku, wzajemnym uczuciu, współodpowiedzialności

Podoba się? Tak Nie