profil

Dlaczego istnieje wiele grup społecznych?

poleca 36% 34 głosów

Każdy człowiek należy do jakiejś grupy. Bardzo często należymy jednocześnie do wielu. Niektórzy badacze podają, że liczba tych grup jest powiązana z wiekiem – oznacza to, że do pewnego momentu naszego życia liczba grup, do których przynależymy, wzrasta. W pewnym wieku liczba tych grup zaczyna maleć.

Istnieje wiele możliwości typologii grup społecznych. Poniżej przestawiony został podział ze względu na wyodrębnione kryteria.

Kryterium klasyfikacji Rodzaj grupy
wielkość grupy duże
grupy małe
rodzaj istniejącej więzi grupy pierwotne
grupy wtórne
trwałość więzi grupy zadaniowe
grupy trwałe
organizacja grupy formalne
grupy nieformalne
udział w grupie grupy ekskluzywne (zamknięte)
grupy inkluzywne (otwarte)

Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów grup prezentuje zamieszczona poniżej tabela.

Rodzaj grupy Charakterystyka grupy
Grupy pierwotne Są to najczęściej niewielkie liczebnie grupy, łączące swoich członków silnią więzią osobistą i bezpośrednimi kontaktami. Do takich grup zaliczamy rodzinę, społeczność sąsiedzką, grupę rówieśniczą.
Grupy wtórne Osoby należące do tej grupy połączone są więzią formalną poprzez wykonywanie ról społecznych, np. pracownicy jednej firmy, partie polityczne.
Grupy formalne Osoby tworzące ten rodzaj grup społecznych powiązane są więzią formalną, często bezosobową; w grupach tych obowiązują określone zasady postępowania i silna kontrola norm.
Grupy nieformalne Osoby należące do tego rodzaju grup łączą silne więzi osobiste i często bezpośrednie kontakty. Grupy te oparte są na wspólnych wartościach lub więziach emocjonalnych.
Grupy duże W tego typu grupach osoby nie pozostają w bezpośredniej styczności, lecz łączą je podobne wartości lub wspólny stosunek do pewnych zagadnień. Są bardzo liczne, np. załoga wielkiego zakładu przemysłowego lub naród.
Grupy małe W grupach tych osoby najczęściej znają się osobiście, często się kontaktują i poprzez to oddziaływają na siebie. Istnieją tam silne więzi emocjonalne oparte na poczuciu wspólnoty. Grupy małe to: rodzina, klasa, przyjaciele, małżeństwo.
Grupa zadaniowa Tego typu grupa jest zazwyczaj nietrwała i istnieje tak długo, jak zadanie, wokół którego osoby ją tworzące zawiązują więzi. Jej przykładem jest klasa, grupa muzyków lub piłkarzy.
Grupa trwała Istnieje dłużej niż życie ludzkie. Zaliczamy do niej naród, grupy wyznaniowe.
Grupa ekskluzywna Są to grupy, do których przynależność zależy od określonych kryteriów, stawianych osobom przystępującym. Są grupami zamkniętymi,np. stowarzyszenia zawodowe.
Grupa inkluzywna Do tego typu grupy może należeć każdy. Nie istnieją żadne ograniczenia czy klasyfikacje członków grupy.

 

Pojęcia

- grupa społeczna – składa się z co najmniej dwóch osób, między którymi zachodzą bezpośrednie interakcje; osoby te mają wspólny cel i świadomość odrębności własnej grupy

Podoba się? Tak Nie