profil

Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne – różne gałęzie prawa

poleca 25% 37 głosów

Inne rozróżnienie gałęzi praw może dotyczyć obszaru, na którym rozciąga się jego jurysdykcja. Z tego względu rozróżniamy prawo międzynarodowe publiczne i prawo wewnętrzne.

Warto pamiętać

Inny podział prawa obejmuje prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne. Prawo wewnętrzne tworzą różne gałęzie, obejmujące odpowiadające im dziedziny. Do podstawowych gałęzi prawa wewnętrznego należą prawo konstytucyjne, cywilne,karne i administracyjne.

Pojęcia

- umowa o dzieło – rodzaj umowy, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania jakiegoś dzieła w zamian za zapłatę
- umowa o pracę – najpowszechniejsza forma nawiązania stosunku pracy; zawierana jest na piśmie i określa rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenie; może być zawarta: na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na czas określony lub nieokreślony
- umowa zlecenia – rodzaj umowy o świadczenie usług, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności, nie bierze jednak odpowiedzialności cywilnej za jej wynik, a wyłącznie za staranność wykonania

poleca 70% 13 głosów

Prawo międzynarodowe

Określa system norm prawnych regulujących wzajemne stosunki pomiędzy państwami. Obowiązuje ono wszystkie państwa należące do społeczności międzynarodowej i tworzone jest poprzez umowy zawierane między państwami. Umowy takie mogą mieć różny charakter. Mogą to być umowy dwustronne,np. traktaty handlowe, pakty o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i wzajemnej przyjaźni lub wielostronne, czyli zawierane pomiędzy grupą państw, np. Traktat Paryski, Pakt Ligi Narodów czy Traktat z Maastricht....

poleca 43% 40 głosów

Prawo wewnętrzne

Reguluje relacje wewnątrz państwa. Obowiązuje w niemal wszystkich dziedzinach życia społeczno-państwowego, stąd tak liczne gałęzie prawa wewnętrznego. Prezentuje to poniższy schemat. Prawo konstytucyjne Prawo karne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo pracy Prawo rzeczowe Prawo rodzinne Prawo spadkowe Prawo zobowiązań Prawo handlowe Prawo lokalowe

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne – różne gałęzie prawa