profil

Antropopresja

poleca 64% 74 głosów

Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze najczęściej określamy terminem antropopresja. Rozpatrując wpływ człowieka na środowisko, można wyróżnić czynniki i rodzaje antropopresji. Czynniki antropopresji to różne formy działalności człowieka w środowisku, rodzaje antropopresji – to konkretne oddziaływania człowieka na środowisko. Ich skutkiem są różnorodne antropogeniczne przemiany środowiska.
Podstawowym efektem oddziaływania antropopresji jest przekształcanie krajobrazu przez człowieka. Siła tego oddziaływania w znacznej mierze zależy od warunków środowiska przyrodniczego.Obszary o trudnych warunkach bytowania, cechujące się zbyt zimnym (strefa polarna) lub zbyt suchym (pustynie) klimatem, jak również wysokie góry – charakteryzują się słabą a nawet zerową presją człowieka na krajobraz. Z kolei obszary nisko położone, nie za suche ani nie za wilgotne, położone w umiarkowanych szerokościach geograficznych – są predysponowane do szczególnie silnej presji człowieka na środowisko.
Na postawie wielkości antropopresji krajobrazy świata dzieli się trzy główne rodzaje:
• krajobrazy naturalne, nieprzekształcone przez działalność człowieka – niewykorzystywane gospodarczo lub wykorzystywane w sposób niepowodujący dalej idących zmian: krajobrazy polarne, tundrowe, pustynne i półpustynne, wysokogórskie, niektóre stepowe i leśne, niekiedy nadmorskie i pojezierne;
• krajobrazy przejściowe, częściowo przekształcone przez człowieka, ale o silnym oddziaływaniu procesów naturalnych na krajobraz, o ekstensywnym wykorzystaniu gospodarczym (myślistwo, zbieractwo, prymitywne rolnictwo, eksploatacja drewna, hodowla i pasterstwo, rzadka zabudowa wiejska); należą tu krajobraz lasów liściastych, niektóre krajobrazy lasów borealnych i lasów równikowych, krajobrazy sawann, lasostepów i niektórych stepów;
• krajobrazy kulturowe, silnie przekształcone przez człowieka, intensywnie wykorzystywane gospodarczo (uprawa ziemi, intensywna hodowla, górnictwo i przemysł, zabudowa miejska i wiejska); należą tu krajobrazy pól uprawnych i plantacji, krajobrazy miejskie i przemysłowe.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta