profil

Szata roślinna

poleca 60% 45 głosów

Zróżnicowanie roślinności w geosystemie kuli ziemskiej zależy odczynników klimatycznych, wodnych, glebowych i antropogenicznych.Najważniejszą rolę odgrywają czynniki klimatyczne, związane z nierównomiernym nagrzewaniem różnych miejsc kuli ziemskiej przez Słońce. Efektem tego zróżnicowania jest występowanie strefowości roślinnej, nawiązującej w znacznej mierze do strefowości klimatycznej. W obrębie każdej strefy występują charakterystyczne dla niej formacje roślinne.

Strefy roślinne

Strefa Klimat Główne formacje roślinne
równikowa gorący i wilgotny wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe
równikowe lasy górskie
równikowe łąki górskie
lasy namorzynowe
podrównikowa gorący, z sezonową zmiennością opadów (pory wilgotne i suche) sawanny
lasy podrównikowe o różnym stopniu suchości,
suche lasy i zarośla podrównikowe
lasy monsunowe
zwrotnikowa gorący suchy pustynie
półpustynie
podzwrotnikowa dość ciepły, z sezonową zmiennością opadów (pory wilgotne i suche) roślinność twardolistna
wilgotne lasy podzwrotnikowe
wilgotne i suche stepy podzwrotnikowe
półpustynie i pustynie, tzw. chłodne
umiarkowanie ciepła umiarkowanie ciepły
lasy liściaste zrzucające liście na zimę
lasostepy
stepy
półpustynie i pustynie, tzw.lasy i zarośla iglaste
roślinność alpejska
borealna
(umiarkowanie chłodna)
umiarkowanie chłodny borealne lasy iglaste
lasotundra
tundra górska
polarna polarny tundra
lodowa pustynia


Strefy roślinne.

Rozmieszczenie stref na kuli ziemskiej modyfikowane jest przez różne czynniki, m.in. występowanie pasm górskich, wzniesienie nad poziom morza, układ mórz i oceanów, rodzaje cyrkulacji barycznych – stąd występowanie stref cechuje się miejscami pewną nieregularnością.
W obszarach górskich, w związku ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi wraz ze wzrostem wysokości n.p.m., występuje zjawisko piętrowości roślinnej. Do piętrowości roślinnej nawiązują piętra glebowe, zoogeograficzne, a także piętrowość procesów morfogenetycznych. Generalnie w górach na kuli ziemskiej występują cztery główne piętra fizycznogeograficzne: stepowo-pustynne, leśne, peryglacjalne (krioniwalne) i glacjalne.
Poszczególne główne piętra dzielą się na mniejsze części, np.w naszej strefie klimatycznej piętro leśne dzieli się na piętra regla górnego (lasy iglaste) i regla dolnego (lasy mieszane). W poszczególnych pasmach górskich świata występują różne piętra, w tym piętra roślinne. Wynika to z różnej wysokości gór, ich położenia geograficznego, odległości od mórz i oceanów i innych. Również wysokość granic pomiędzy piętrami jest silnie zróżnicowana i zależy głównie od szerokości geograficznej.

Piętra roślinne (w górach Europy)

Piętro Roślinność
glacjalne (niwalne) brak – lodowce, wieczne śniegi
subniwalne mszaki, porosty, nieliczne rośliny kwiatowe, nagie skały,
alpejskie wysokogórskie łąki (hale)
subalpejskie krzaczaste zarośla (m.in. kosodrzewina)
leśne górne (regla górnego) lasy iglaste
leśne dolne (regla górnego) lasy mieszane i liściaste

Obok stref roślinnych zróżnicowanie florystyczne kuli ziemskiej dobrze oddaje regionalizacja florystyczna. Na podstawie występowania swoistej flory o wspólnym pochodzeniu i historii wyróżniono siedem państw roślinnych:
• holarktyczne,
• paleotropikalne,
• neotropikalne,
• australijskie,
• przylądkowe,
• holantarktyczne,
• morskie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty