profil

Instytucje związane z władzą sądowniczą

poleca b/d

Innymi organami związanymi z władzą sądowniczą w Rzeczypospolitej są instytucje, które mają specyficzne i ściśle określone zadania. Należy do nich Instytut Pamięci Narodowej, który został powołany na mocy ustawy w grudniu 1998 roku.

W ramach instytutu działa Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która realizuje zadania śledcze w sprawach o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Dotyczy to zarówno zbrodni hitlerowskich, jak też stalinowskich oraz tych przestępstw, które zostały zaliczone do nieulegających przedawnieniu i zostały popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innej narodowości w latach 1939-1956.

W ramach IPN działa także Biuro Lustracyjne, które przejęło zadania sądów lustracyjnych i Rzecznika Interesu Publicznego. Jego głównym zadaniem jest przeprowadzenie lustracji osób, które zgodnie z ustawą podlegają temu procesowi. Osobną grupę stanowią organy pomocy i obsługi prawnej. Obejmują one trzy rodzaje instytucji: notariat, adwokaturę i radców prawnych.

Pojęcia

- notariat – organ strzegący bezpieczeństwa obrotu prawnego i zgodności zawieranych transakcji z obowiązującym prawem
- notariusz – osoba zaufania publicznego, powołana do wykonywania czynności notarialnych, do których należą sporządzanie aktów notarialnych, uwierzytelnia i poświadczenia, sporządzanie protestów weksli i czeków, sprawy spadkowe
- adwokatura – rodzaj samorządu zawodowego, skupiającego adwokatów i aplikantów adwokackich; jej celem jest udzielanie pomocy prawnej oraz działanie na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich
- radcy prawni – osoby świadczące usługi prawne podmiotom gospodarczym

Podoba się? Tak Nie