profil

Prokuratura

poleca 63% 24 głosów

Najważniejszymi zadaniami Prokuratury jest czuwanie nad ściganiem przestępstw oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych.

Prokuratura pełni również funkcję oskarżyciela publicznego przed sądem, wytacza powództwa w sprawach karnych i cywilnych oraz koordynuje działania w zakresie ścigania przestępstw prowadzone przez inne organy państwa.

Urząd prokuratora w dziejach sądownictwa polskiego pojawia się na przełomie XVI i XVII wieku. Jego funkcje i zadania na przestrzeni wieków ulegały zmianom.
Ostatnie gruntowne zmiany dotyczące tego urzędu nastąpiły w 1990 roku, gdy pion prokuratury podporządkowano Ministrowi Sprawiedliwości jako Prokuratorowi Generalnemu. Tym sposobem prokuratura została włączona w pion administracji państwowej, tracąc swoją niezależność. Strukturę organizacyjną prokuratury prezentuje zamieszczony poniżej schemat.

Struktura organizacyjna prokuratury

Pojęcia

- Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej – działa jako Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; jej celem jest nadzorowanie postępowania w sprawach o zbrodnie komunistyczne, nazistowskie oraz zbrodnie przeciwko ludzkości i pokojowi oraz zbrodnie wojenne;na czele Głównej Komisji stoi zastępca Prokuratora Generalnego

Podoba się? Tak Nie