profil

Rzecznik Praw Obywatelskich

poleca 91% 44 głosów

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich została powołana w 1987 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela zapisanych w Konstytucji RP i innych ustawach.

Rzecznik bada, czy działalność różnych organów państwa, organizacji czy instytucji nie doprowadza do łamania praw i wolności obywatelskich. Rzecznik nie rozstrzyga, lecz jedynie zwraca się do właściwych instytucji o podjęcie odpowiednich działań, by zmienić niekorzystną dla obywatela sytuację.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na okres pięciu lat. Musi posiadać wysoki autorytet i wyróżniać się wiedzą prawniczą. Nie może należeć do patii politycznej, związku zawodowego lub wykonywać zajęć niedających się pogodzić z wykonywaniem urzędu Rzecznika. Jest on w swojej funkcji niezawisły i niezależny od innych organów państwowych.

Zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich
Ma prawo wniesienia rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i kasacji w sprawie karnej. Podstawą wniesienia rewizji nadzwyczajnej lub kasacji może być jedynie stwierdzenie, że nastąpiło rażące naruszenie prawa przez sądy. Kasacja w sprawie karnej może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.
Po zbadaniu sprawy i stwierdzeniu, że prawa i wolności obywatela zostały naruszone, kieruje wystąpienie do właściwego organu, organizacji lub instytucji, w których działalności takie naruszenie nastąpiło, lub do organu nadrzędnego o usunięcie naruszenia.
Może zażądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej lub postępowania administracyjnego, a także wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym i administracyjnym na prawach przysługujących prokuratorowi oraz wnieść skargę do NSA na akty i czynności organu administracji publicznej.
Może zażądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawie karnej o przestępstwo ścigane z urzędu.
Może wystąpić z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie, a także o uchylenie przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie o wykroczenie.
Choć sam Rzecznik nie ma inicjatywy ustawodawczej, może wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub o wydanie albo zmianę aktu prawnego niższego rzędu.
Może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi albo o zbadanie zgodności przepisów aktów niższego rzędu z aktami wyższego rzędu; z analogicznym wnioskiem co do zgodności aktu prawa miejscowego z aktami wyższego rzędu Rzecznik może wystąpić do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podjęcie czynności przez Rzecznika Praw Obywatelskich może nastąpić na wniosek: skargi obywatela, organów państwowych, organów samorządowych lub z własnej inicjatywy. Corocznie przekazywana jest do Sejmu i Senatu informacja o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce.

Rzecznicy Praw Obywatelskich w Polsce
prof. dr hab. Ewa Łętowska 1987- 1992
prof. dr hab. Tadeusz Zieliński 1992-1996
prof. dr hab. Adam Zieliński 1996-2000
prof. dr hab. Andrzej Zoll 2000-2006
dr Janusz Kochanowski od 2006
Warto pamiętać

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela, zapisanych w Konstytucji RP i innych ustawach. Rzecznik bada, czy działalność różnych organów państwa, organizacji czy instytucji nie doprowadza do łamania praw i wolności obywatelskich. Podjęcie czynności przez Rzecznika Praw Obywatelskich może nastąpić na wniosek obywatela, organów państwowych,organów samorządowych lub z jego własnej inicjatywy.

Pojęcia

- kasacja – postępowanie sądowe odwoławcze od orzeczenia sądu pierwszej lub drugiej instancji do Sądu Najwyższego

Podoba się? Tak Nie