profil

Rzecznik Praw Obywatelskich - pytania i odpowiedzi

poleca 85% 230 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jak wybierany jest Rzecznik Praw Obywatelskich?
Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat.

Jaką rolę odgrywa Rzecznik Praw Obywatelskich?
- Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.
- Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?
- Podejmuje różne działania, aby prawa i wolności określone w konstytucji były przestrzegane
- Rzecznik jest pośrednikiem między obywatelem, a władzą
- Jeżeli zostanie dostrzeżone przez rzecznika naruszenie praw człowieka musi taką sprawę wyjaśnić, a następnie wyjaśnić władzą

Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich?
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić:
- każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa
- każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest
- osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie

Zgłosić się można w sposób:
- Internetowy
- Pisemny
- Osobisty

Jak powinien wyglądać wniosek do RPO?Niezbędne do sprawnego rozpatrzenia sprawy elementy wniosku
- imię i nazwisko osoby składającej wniosek
- adres
- opis
- dokumenty
- Do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wymagane pełnomocnictwo (informacja dla adwokatów i radców prawnych: do złożenia wniosku do RPO nie jest wymagane pełnomocnictwo).
- Zgromadzone dane posłużą do zarejestrowania i rozpoznania spraw, w tym podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi.

Przedmiotem petycji mogą być:
- zmiany przepisów prawa,
- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a także jego miejsce zamieszkania albo siedziby i adres korespondencyjny.W przypadku kiedy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie, miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję
- oznaczenie adresata petycji
- wskazanie przedmiotu petycji

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy
Rozkład materiału