profil

Węgiel i jego związki

drukuj
poleca 40% 35 głosów

WęgielWęgiel – jako podstawowy składnik przyrody ożywionej – występuje zarówno w stanie wolnym (grafit, diament, węgle kopalne), jak i w związkach chemicznych (np. CO2, węglany, gaz ziemny,ropa naftowa).

Konfiguracja elektronowa atomu węgla: 1s2 2s2 2p2.

Stopnie utlenienia węgla w związkach: II, IV.

Znane są trzy odmiany alotropowe węgla: diament, grafit oraz fulereny. Diament i grafit mają budowę krystaliczną, a fulereny – cząsteczkową.

Alotropia to zjawisko występowania pierwiastków w odmianach różniących się liczbą atomów w cząsteczce lub strukturą krystaliczną. Alotropia jest szczególnym rodzajem polimorfizmu, czyli wielopostaciowości.

Polimorfizm to występowanie substancji złożonej (związku chemicznego) w kilku odmianach różniących się postacią krystaliczną i strukturą sieci przestrzennej.

poleca 65% 357 głosów

Charakterystyka diamentu, grafitu i fulerenów

diament grafit fulereny przezroczysta substancja krystaliczna, bardzo twarda, co zadecydowało o jej zastosowaniu, np. doszlifowania metali, wyrobu noży do cięcia szkła;oszlifowany diament to brylant używany w jubilerstwie w kryształach diamentu każdy atom węgla jest otoczony tetraedrycznie czterema innymi atomami; atomy połączone są silnymi wiązaniami kowalencyjnymi jednakowej długości (orbitale walencyjne atomów węgla są w stanie hybrydyzacji sp 3 , wszystkie...

poleca 26% 111 głosów

Właściwości chemiczne

W wyniku spalania węgla przy niedostatecznej ilości tlenu powstaje tlenek węgla(II): Ten bezbarwny, bezwonny, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie gaz jest toksyczny (nazwa zwyczajowa – czad). Jest gazem palnym, z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową. Z chemicznego punktu widzenia jest tlenkiem obojętnym. Czad jest trujący dla człowieka, gdyż łączy się trwale z hemoglobiną. Trwałe połączenie hemoglobiny z CO uniemożliwia wiązanie tlenu do hemoglobiny, co może powodować...

poleca 37% 30 głosów

Zastosowanie wybranych związków węgla

Węgiel tworzy ogromną liczbę związków organicznych, wchodzi także w skład wielu związków nieorganicznych. Jest podstawowym pierwiastkiem budującym wszystkie żywe organizmy. W przemyśle mają zastosowanie liczne związki węgla: węglowodory, sole (węglany), tlenki węgla i sam węgiel (diament, grafit, sadza). Węgiel w postaci sadzy używany jest w przemyśle do produkcji farb drukarskich, tuszów, past do butów, a także adsorbentów. Tlenek węgla(II) stosowany jest w wielu syntezach organicznych,...

Przydatne hasło? Tak Nie