profil

Komórka eukariotyczna

poleca 57% 81 głosów

Zbudowana jest z cytoplazmy zawierającej wyodrębnione jądro oraz liczne organella komórkowe. Otoczona jest błoną cytoplazmatyczną, a u roślin, grzybów i części protistów dodatkowo jeszcze ścianą komórkową.

Komórka zwierzęca (wg Podbielkowski, 1976)
Komórka zwierzęca (wg Podbielkowski, 1976)

Komórka roślinna (wg Alberts, 1999)
Komórka roślinna (wg Alberts, 1999)

poleca 41% 44 głosów

Błony komórki

Stanowią bariery, które oddzielają wnętrze komórki od jej otoczenia ( błona komórkowa ) oraz pozwalają na wyodrębnienie określonych przedziałów wewnątrz komórki różniących się specyfiką procesów biochemicznych ( błony wewnątrzkomórkowe ). Schemat budowy błony komórkowej Zbudowane są z lipidów oraz białek i mają wspólny plan budowy, określany mianem płynnej mozaiki . Struktura ta ma postać dwuwarstwy lipidowej , w której cząsteczki fosfolipidów zwrócone są swą częścią hydrofobową do...

poleca 43% 42 głosów

Jądro komórkowe

Typowe jądro składa się z chromatyny, kariolimfy oraz jąderka i otoczone jest podwójną błoną białkowo-lipidową, której zewnętrzna warstwa łączy się z siateczką wewnątrzplazmatyczną. Zawarte w błonie jądrowej pory umożliwiają wymianę substancji między jądrem a cytoplazmą. Wraz z błonami komórkowymi i cytoplazmą tworzy protoplast . W jądrze zawarta jest najważniejsza dla komórki informacja genetyczna, która umożliwia kierowanie metabolizmem komórki i przekazywana jest komórkom...

poleca 65% 34 głosów

Mitochondria

Są niewielkimi organellami otoczonymi podwójną błoną białkowo-lipidową. Ich liczba w komórce jest różna i zależy od intensywności przemian metabolicznych w niej zachodzących. Własny DNA, o kolistym kształcie, oraz RNA i rybosomy, podobne do bakteryjnych, wskazują na endosymbiotyczne pochodzenie mitochondriów w komórkach eukariotycznych. Zachodzi w nich proces oddychania wewnątrzkomórkowego, przy czym kolejne etapy tego procesu przebiegają w matrix mitochondrium oraz w obrębie wewnętrznej,...

poleca 50% 56 głosów

Chloroplasty

Występują w komórkach roślin i glonów. Otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową. Mają własny DNA i RNA oraz rybosomy (endosymbioza jak w przypadku mitochondriów). Wnętrze wypełnia stroma , w której znajdują się tzw. grana , zbudowane ze stosów błoniastych, spłaszczonych pęcherzyków zwanych tylakoidami . W ich błonach zlokalizowane są barwniki umożliwiające absorpcję energii świetlnej potrzebnej do przeprowadzenia fotosyntezy, przede wszystkim chlorofil. Obok chloroplastów w...

poleca 39% 78 głosów

Rybosomy

Są ziarnistymi strukturami nieoddzielonymi od cytoplazmy żadną błoną, odpowiedzialnymi za syntezę białek w komórce. Zbudowane są z rybosomalnego RNA oraz białek. Cząstka taka łączy się z informacyjnym RNA i katalizuje syntezę białka. Kompletny rybosom składa się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej. W komórkach eukariotycznych rybosomy rozmieszczone są swobodnie w cytoplazmie lub związane są z błonami retikulum endoplazmatycznego. Ponadto występują w mitochondriach i chloroplastach,...

poleca 56% 63 głosów

Cytoplazma

Stanowi ją zawartość komórki wypełniająca przestrzeń między błoną komórkową a jądrem (oraz tonoplastem w komórkach roślinnych). Składa się na nią cytoplazma podstawowa (cytozol), z zanurzonym w niej systemem wewnątrzkomórkowych błon oraz siecią struktur cytoszkieletu. Cytozol ma postać roztworu koloidowego, cechującego się odwracalnymi zmianami stanu zolu w żel. Jest w ciągłym ruchu (ruch rotacyjny, cyrkulacyjny, pulsacyjny). Zawiera białka, lipidy, cukry oraz jony soli mineralnych....

poleca 57% 91 głosów

Retikulum endoplazmatyczne

Retikulum endoplazmatyczne (siateczka śródplazmatyczna, ER) Składa się z kanalików i pęcherzyków, które w cytoplazmie tworzą labirynt przestrzeni zamkniętych błonami wewnątrzkomórkowymi, utrzymującymi łączność z otoczką jądrową i błoną komórkową oraz z błonami innych organelli. ER umożliwia wyodrębnienie w komórce rejonów, w których przebiegają różne reakcje. Bierze też udział w transporcie. Wyróżnia się retikulum endoplazmatyczne gładkie oraz szorstkie, gdy do powierzchni jego błony...

poleca 58% 57 głosów

Aparat Golgiego

Zbudowany jest ze stosów spłaszczonych cystern, w których białka i lipidy, a u roślin także polisacharydy utworzone w retikulum endoplazmatycznym są modyfikowane i sortowane, a następnie transportowane dalej (np. na zewnątrz komórki) w tzw. pęcherzykach sekrecyjnych odrywających się od cystern. U roślin w aparacie Golgiego syntetyzowane są polisacharydy potrzebne do budowy ściany komórkowej.

poleca 59% 68 głosów

Lizosomy

Są małymi pęcherzykowatymi organellami zawierającymi enzymy trawienne. Uczestniczą w trawieniu składników pokarmowych, uszkodzonych organelli, degradacji toksyn, fagocytozie drobnoustrojów. Występują w komórkach zwierzęcych.

poleca 40% 43 głosów

Peroksysomy

Są to błonowe pęcherzyki uczestniczące w utlenianiu związków organicznych oraz usuwaniu szkodliwego dla komórek H 2 O 2 .

poleca 59% 144 głosów

Wakuola (wodniczka)

Występuje w komórkach większości roślin, protistów i grzybów. Otoczona jest pojedynczą błoną plazmatyczną zwaną tonoplastem i wypełniona płynem (nieplazmatyczny składnik komórki), zawierającym duże ilości wody, a ponadto sole mineralne i związki organiczne (cukry, aminokwasy, białka, kwasy organiczne oraz wtórne metabolity, jak alkaloidy, glikozydy, garbniki). Wakuole uczestniczą w utrzymywaniu turgoru w komórce. U roślin są zbiornikiem wodnym dla komórki, służą do magazynowania zbędnych...

poleca 53% 55 głosów

Ściana komórkowa

Jest nieplazmatycznym składnikiem komórek. Występuje u roślin i grzybów, niektórych protistów oraz większości prokariontów. U grzybów zbudowana jest z chityny, a u roślin przede wszystkim z celulozy. Fibryle celulozy tworzą sztywne rusztowanie, w które wbudowane są nadające ścianie plastyczność pektyny i hemicelulozy oraz woda. Pełni funkcję wzmacniającą, wyznacza kształt komórkom i determinuje ich wzrost, chroni protoplast przed parowaniem wody, uszkodzeniami mechanicznymi oraz...

Podoba się? Tak Nie