profil

Dynastia Piastów

Ostatnia aktualizacja: 2021-12-31
poleca 85% 515 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Chrzest polski Władysław Łokietek

Mieszko I
- zjednoczenie plemion, powstanie państwa polskiego
- Chrzest polski (966 r.)
- Bitwa pod Cedynią (972 r.)
- Dagome Index (991/992 r.)
- Terytorium: Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, Pomorze, Małopolska, Śląsk

Bolesław Chrobry

- koronacja w Gnieźnie (1025 r.)
- arcybiskupstwo - Gniezno, biskupstwa - Kraków, Wrocław i Kołobrzeg
- Znaczenie koronacji: 1. Niezależność, państwa polskiego od cesarstwa
2. Umocnienie wewnętrzne, podniesienie autorytetu władzy piasta
3. Znaczenie Polski w Europie

Mieszko II
- koronacja w Gnieźnie (1025 r.)
- Kryzys państwa:

Przyczyny:
1. Konflikt pomiędzy braćmi, władzę otrzymał młodszy a nie starszy syn Bolesława Chrobrego
2. Niezadowolenie społeczeństwa: liczne wojny, nierówny podział łupów, wysokie daniny
3. wzrost znacznie możnych, chęć przejęcie władzy
4. nawrót pogaństwa, wzrost nakładów na Kościół
5. zagrożenie ze strony Niemiec, Rusi, Czech, Węgier
6. wystąpienie prawie wszystkich sąsiadów przeciwko Polsce
7. brak sprzymierzeńców
Skutki:
1. utrata ziem zdobytych przez Chrobrego (Grodów Czerwieńskich)
2. nawrot do pogaństwa Pomorza Gdańskiego
3. utrata Śląska na rzecz Czech
4. spadek znaczenia Polski na arenie między narodowej - utrata korony

Kazimierz Odnowiciel
- Książę
- Rządy Odnowiciela:
1. Ponowne zjednoczenie głównych ziem tworzących państwo polskie
2. zakończenie długiego okresu wojen rujnujących kraj
3. odbudowa kraju: administracyjna i wojskowa
- biskupi i księża urzędnikami księcia, prowadzili kancelarię, pełnili służbę administracyjną
- rycerze w zamian za służbę wojskową otrzymywali ziemię, musieli sami wyposażyć się na wojnę
- urzędnicy za służbę królewską otrzymywali ziemię
- zmniejszono daniny ludności i obciążenia na rzecz wojska
1. Państwo nie objęło wszystkich ziem, nad którymi panował Bolesław Chrobry
2. Kazimierz musiał zadowolić się tytułem księcia i zrezygnować z myśli o koronie
- Kraków stolicą Polski (1039/1040 r.)

Bolesław Śmiały
- koronacja w Gnieźnie (1076 r.)
- konflikt z biskupem Stanisławem, utrata korony

Władysław Herman
- Książę
- Podział kraju:
Władysław Herman - Mazowsze (stolica Płock)
Syn Zbigniew - Wielkopolska, Kujawy
Syn Bolesław - Małopolska, Śląsk

Bolesław Krzywousty
- zasada senioratu
- Testament (1138 r.)
- Podział ziem:
Władysław Wygnaniec - Śląsk, z. lubuska
Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze, część Kujaw
Mieszko Stary - Wielkopolska
Henryk (Sandomierski) - z. sandomierska
Wdowa Salomea - z. łęczycka
Kazimierz Sprawiedliwy (pogrobowiec)

Rozbicie dzielnicowe
- skutki: 1. osłabiło bezpieczeństwo państwa
2. granice i liczne opłaty celne utrudniły rozwój handlu, miast i mieszczaństwa
3. pozycja księcia uległa znacznemu osłabieniu na rzecz możnych i Kościoła
4. doszło do wzrostu znaczenia rady książęcej
5. Zlikwidowanie administracji centralnej, zwiększenie administracji lokalnej - dzielnicowej, każdy Książe miał swój dwór o urzędników
- przyczyny:
Utrzymanie jedności politycznej państwa i zapobieżenie walkom pomiędzy synami Bolesława po jego śmierci.
- ku zjednoczeniu:
Śląsk, Wielkopolska, Małopolska i państwa Czech
- koronacja Przemysława II (1295 r.)
- koronacja Władysława II (1300 r.)
- koronacja Władysława III (1305 r.)

Władysław Łokietek
- koronacja w Krakowie (1320 r.)
- zwycięstwo pod Płowcami (1331 r.)
- terytorium:
Małopolska, Wielkopolska, z. sieracko - łęczycka

Kazimierz Wielki
- koronacja (1333 r.)
- cele polityczne:
- Konsolidacja i umocnienie niedawno zjednoczonego państwa - zlikwidowanie różnic dzielnicowych
- Centralizacja władzy w ręku monarchy
- Rozwój gospodarczy
- Rozwój siły militarnej, wzmocnienie obronności
- Odzyskanie utraconych ziem piastowskich (Śląsk, Pomorze, Mazowsze)
- Ekspansja w kierunku wschodnim
- osiągnięcia w polityce wewnętrznej:
Reforma administracji państwowej - urzędy ziemskie, centralne, nadworne
- starosta: namiestnik króla na danej ziemi
- kanclerz koronny: kierował kancelarią król., prowadził politykę w imieniu króla
- podskarbi: zarządzał skarbem
Reformy wojskowe
- siła zbrojna: ruszenie właścicieli ziemskich, podział na chorągwie rodowe/ziemskie (od 50 do 120 kopi, 1 kopia = rycerz 2/3 strzelców)
- fortyfikacje: zamki warowne (53), miasta otoczone murami warownymi (27)
Ujednolicenie prawa
- zbiory prawa zwyczajowego: Wielkopolska - statut piotrkowski, Małopolska - statut wiślicki
- każdy stan społeczny miał własne prawo
Rozwój gospodarczy
- lokacja: 65 miast, ok. 600 wsi
- rozwój handlu: prawo składu, opieka nad drogami handlowymi Znad Morza Czarnego
- rozwój górnictwa: kopalnie soli (Bochnia, Wieliczka), kopalnie srebra i ołowiu (Olkusz)
- jednolita moneta: grosz
- osiągnięcia w polityce zewnętrznej:
Zawarcie pokoju z Krzyżakami
Król czeski zrzekł się pretensji do tronu polskiego
Przyłączenie Rusi Halickiej
- pokój wieczysty z zakonem Krzyżackim (Kalisz, 1343 r.)
- powołanie uniwersytetu w Krakowie (1364 r.)
- śmierć Kazimierza (1370 r.)

-- władze w Polsce obejmuje dynastia Andegawędów

- Ludwik Wielki
- Jadwiga

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata