profil

WOS - Człowiek

poleca 85% 627 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-uchwalona przez ONZ 10.12.1948 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności-uchwalona przez Radę Europy w Rzymie 1950 Polska ratyfikowała tę konwencję 1 marca 1993r.Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych Socjalistycznych i Kulturalnych uchwalone przez ONZ 16.12.1996r.Prawa i wolności osobiste oraz polityczne: prawo do życia,wolności i nietykalności osobistej,prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy,nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji,prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania,prawo do sprawiedliwego sądu,wolność zrzeszania się,zgromadzeń i wieców,wolność sumienia i wyznania, prawo wyborcze Prawa Ekonomiczne i Socjalne:prawo do pracy, prawo do strajku,prawo do nauki,prawo do wypoczynku,prawo do renty inwalidzkiej,prawo do zasiłku dla bezrobotnych,prawo do równej płacy za równa prace,prawo do własności i swobodnego jej dysponowania Prawa z zakresu Ekologii oraz Prawo do korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji:prawo do czystego powietrza i wody,gleby,do bezpiecznej dla zdrowia żywności,prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej, prawo do ochrony danych osobowych,prawa kulturalne Ratyfikacja- zatwierdzenie przez odpowiedni organ państwa umowy międzynarodowej i przyjęcie zobowiązań wynikających z niej dla państwa podpisującego umowę.Partia polityczna-dobrowolna organizacja dążąca do zdobycia władzy w państwie w celu realizacji swojego programu.Program partii- zawiera ocenę zjawisk społeczno-gospodarczych i ustrojowych w państwie oraz propozycje ich rozwiązania Ideologia-to zbiór idei społecznych i politycznych,reprezentujących wizje przyszłości w danym czasie,miejscu w konkretnych warunkach ekonomicznych,społecznych i politycznych. Partie liberalne- naczelną wartością dla nich jest wolność i dobro jednostki Granice wolności jednostki wyznacza wolność drugiego człowieka, człowiek myśli racjonalnie dlatego ma prawo do wolności słowa,druku,sumienia itp. Państwo powinno być praworządne,sprawne i mieć zakres kompetencji Partie konserwatywne- odwołują się do tradycji,podkreślają rolę religii, Dobro ogółu stawiają nad interes jednostki,są zwolennikami systemu Parlamentarnego silną władzą wykonawczą,są przeciwni rewolucjom. Partie chrześcijańskie- odwołują się do wartości religijnych,zasad moralnych i tradycji rodzinnej,do podstawowych praw człowieka zaliczają prawo do życia,swobodnych praktyk religijnych,życia rodzinnego popierają silną władze wykonawczą i państwo.Partie socjaldemokratyczne- naczelną wartością dla nich jest sprawiedliwość równość wobec prawa., opowiadają się za państwem demokratycznym Funkcja wyborcza partii- w państwie demokratycznym polega na budowaniu programów,wyłanianiu kandydatów kandydatów organizowaniu kampanii wyborczej Funkcja rządzenia- realizowana przez partię która wygrała wybory lub z innymi partiami w państwie pozostałe partie tworzą opozycje.System partyjny-układ partii politycznych działających w państwie oraz zachodzące między nimi relacje,a także stosunki między partiami i państwem.System wielopartyjny- w Belgii.Holandii,Włoszech, Polsce.Polega na tym, że w państwie działa wiele partii, które rywalizują o władze System ten może myć zagrożeniem dla stabilności rządów w państwie.System Dwupartyjny-to taki w którym jest wiele partii ale tylko dwie rywalizują o władze. System taki stwarza korzystne warunki stabilizacji władzy.System jednopartyjny- Władze sprawuje tylko jedna partia.W państwie demokratycznym działalność innych partii jest zabroniona.Kultura- w socjologii oznacza ogół wytworów działalności ludzkiej,materialnej i niematerialnej,wartości oraz sposobów postępowania. Polityka-sztuka rządzenia.Rodzaje kultury politycznej-kultura polityczna parafialna: całkowita obojętność polityczna,Kultura polityczna poddańcza: społeczeństwo ma świadomość istnienia władzy centralnej ale nie wykazuje aktywnych postaw.Kultura polityczna uczestnicząca: obywatele interesują się co system im daje oraz tym, jak sami mogą uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym.Elementy tworzące kulture polityczną- świadomość historyczna,reguły gry politycznej, zasady pedagogiki politycznej,przywództwo polityczne,zachowania i postawy polityczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty