profil

Pierwiastki klasycystyczne i romantyczne w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza - uniwersalność ody.

poleca 85% 179 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Adam Mickiewicz

ODA - utwór wierszowany o charakterze pochwalno-panegirycznym o patetycznym stylu; opiewa wybitną osobistość, wydarzenie, instytucje lub idee; szczególnie eksponowane miejsce zajmowała oda w literaturze klasycystycznej; oda klasycystyczna to utwory okolicznościowe, opiewały doniosłe wydarzenia i czyny wybitnych osobistości, charakterystyczne dla ody klasycystycznej są : motywy mitologiczne, patos i dążność do hiperbolizacji; starożytna tradycja ody to grecka liryka chóralna - Kapullus, Kwindor, Horacy, a oświeceniowa to Voltaire, Boilleau, Trembecki, Naruszewicz, Koźmian; romantyczne ody pisali V. Hugo, G.G. Byron, A. Puszkin, A. Mickiewicz, J. Słowacki; w romantyzmie oda stała się rozbudowanym utworem poetyckim o charakterze patetycznego manifestu światopoglądowego;

Pierwiastki klasycystyczne

- klasycystyczny gatunek - oda;
- ideały - wolność, równość, braterstwo;
- służba jednostki dla dobra społeczeństwa;
- ideały utylitarne i jakobińskie;
- motywy mitologiczne : Herkules, nić Ariadny, Syzyf, ambrozja i nektar;
- poetyka klasycystyczna wg Boilleau: a/ nierówny wiersz dla oddania falujących uczuć b/ przemyślana kompozycja ( 2 wątki - młodość i starość)

c/ styl retoryczny splata się ze stylem emocjonalnym

Pierwiastki romantyczne:

- nowy pogląd na świat - sięganie, gdzie wzrok nie sięga, łamanie, czego rozum nie złamie
- nowe obrazowanie poetyki - używanie obrazów przeczących zasadzie klasycznego, dobrego smaku - "płaz w skorupie" , "wody trupie" oraz nowe, szersze znaczenie słowa "duch"
- romantyczny motyw lotu - nawiązanie do orła
- miłość największą siłą i mocą motywującą człowieka do działania
- heroizm i ideały wolnościowe
- egocentryzm i samotnictwo
- profetyzm - "musimy patrzeć oczyma duszy"
- kontrasty - dobro-zło, młodość-starość
- wywyższanie młodości
- nowe pojęcie romantyczne - "mierz siły na zamiary"
- słownictwo nacechowane emocjonalnie i subiektywizm w widzeniu świata
- bunt przeciw światu i żądza dopełnień

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury