profil

Zanieczyszczenia wód

drukuj
poleca 84% 106 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zanieczyszczenia Wód

Czym są?
Zanieczyszczeniami wód nazywamy mikroorganizmy oraz różnego rodzaju substancje chemiczne występujące w wodach naturalnych, nie będąc ich składnikiem , lub będąc nim w zwiększonych ilościach. Znane są nam również termiczne zanieczyszczenia wód (wody podgrzane).
Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: pestycydy, detergenty, barwniki, aminy aromatyczne, węglowodory ropopochodne, substancje powierzchniowo czynne, fenole, chloropochodne bifenylu, sole , jony metali ciężkich, radioizotopy. Wśród organizmów żywych największą rolę w zanieczyszczaniu wód odgrywają bakterie Escherichia coli.

Źródła
Zanieczyszczenia wód możemy podzielić ze względu na pochodzenie na naturalne (autochtoniczne) oraz antropogeniczne (allochtoniczne).
Jeszcze mniej więcej do średniowiecza dominowały naturalne zanieczyszczenia wód powstające głównie na skutek obumierania i rozwoju wodnych organizmów, a także wypłukiwania pewnych substancji ze skał i gleb. Wraz z rozwojem świata, a tym samym powstaniem wielu ośrodków przemysłowych do wody zaczęto doprowadzać coraz więcej zanieczyszczeń. Na obecną chwilę największe ilości zanieczyszczeń wody spowodowane jest ściekami komunalnymi i przemysłowymi, natomiast w wyniku działalności rolniczej dostaje się do niej coraz więcej nawozów i szkodliwych detergentów. Przemysł wydobywczy odprowadza do wód gruntowych coraz więcej mocno zasolonych wód kopalnianych.

Skutki
Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe zmieniają ich barwę, smak oraz zmętnienie, co bardzo negatywnie wpływa na jakość wody, a zawarte w niej szkodliwe mikroorganizmy wywołują silne zatrucia pokarmowe.
W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających, zmniejsza się ilość żywych organizmów w zbiornikach wodnych.
Z zanieczyszczeniami wód bezpośrednio związane jest zjawisko eutrofizacji.

Zjawisko eutrafizycji- proces wzbogacania wód w zbiornikach wodnych pierwiastkami biogennymi (azot, fosfor i inne) najczęściej w wyniku odprowadzania do nich nie oczyszczonych ścieków.

Oczyszczanie
Człowiek, w miarę swoich możliwości, stara się pomóc wodzie, a tym samym sobie, gdyż jak wiadomo bez niej żyć nie umie żaden organizm. Sposobów na oczyszczenie zatrutej, przez nas samych, wody jest bardzo wiele, jednakże nie udaje się to w stu procentach.
Przykłady sposobów na oczyszczenie wody:
- koagulacja - łączenie cząstek koloidowych większe zespoły, w wyniku czego powstaje osad zwany koagulatem
filtracja - oddzielanie cieczy od zawieszonych w niej cząstek stałych
- adsorpcja - proces zachodzący na granicy dwu faz, w wyniku którego stężenie substancji jest większe lub mniejsze od stężenia substancji w głębi fazy.
- flokulacja (kłaczkowanie) - przekształcanie trudno opadających drobin zawiesin w większe

Nieco inaczej oczyszczane są ścieki przemysłowe, które zawierają głównie zanieczyszczenia nieorganiczne. Stosowane są tu m.in. takie metody fizykochemiczne, jak sedymentacja, filtracja, koagulacja, strącanie chemiczne.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału