profil

Rzeczpospolita Polska

poleca 79% 303 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podział Administracji Poblicznej: 1.administracja rządowa(stopień centralny-Rada Ministrów stopień wojewódzki ? wojewoda, stopień rejonowy- kierownicy rejonowych urzędów administracyji ogólnej) 2.administracja specjalna- realizuje zadania które są szczeg. Określone w ustawach 3. administracja samorządowa WYBORY W GMINIE POWIECIE I WOJ. Mieszkancy gminy wybieraja wojta, burmistrza, prezydenta Mieszkancy powiatu wybieraja rede powiatu która wybiera zarząd powiatu Mieszkancy woj. Wybieraja sejmik woje ktry wybiera zarząd woj. WLADZE SAMORZADOWE Organ stanowiący organ wykonawczy Rada gminy gmina wojt, burmistrz,prezydent Rada powiatu powiat zarząd powiatu Sejmik województwa woj. Zarząd województwa STRUKTURA ORGANOW STANOWIACYCH RADA:1. Gminy, powiatu i sejmik województwa(przewodniczący zastepca Członkowie, komisje ?stale i doraźne?) STRUKTURA ORGANOW WYKONAWCZYCH !gminy(wojt burmistrz, prezydent)2.powiatu (starosta wicestarosta członkowie) 3.woj.(Marszalek, wicemarszałek, Zdonkowie) FUNKCJE PARLAMENTU - nadaje ustruj( f ustawodawcza) i stanowi prawa(f. ustawodawcz) decyduje o finansach publicznych pawołuje i odwołuje rzad, uprawomocnienie ustroju panstwa(f. legitymizacyjna), nadzorowanie pracy rzadu(f. kontrolna) osadzanie osob zajmujących najwyższe stanowiska w panstwie(f. sadownicza) powoływanie osob na najwuzsze stanowiska panstwie(f. kreacyjna) SEJM ? 460 poslow tworząc kluby kola a także zespoly lub porozmienia na zasadzi politycznejPOWOLUJA: na wniosek Prezydenta RP, Premier RP Prezesa NBP, prezesa NIK i rzecznika praw obywatelskich WYBIERA:sędziego trybunalu konstytucyjnego, członków trybunalu stanu Członków rady polityki pieniężnej, członków krajowej rady sadownictwa, Członków krajowej rady radiofoni i tlewizji. Klub poselski tworzy co najmniej 15 poslow Kolo poselskie tworzy co najmniej 3 poslow ORGANY SEJMU: - MARSZALEK SEJMU (jego kandydatura jest zgłaszana coajmniej przez 15 posłów, wybór marszałka nastepuje w glosowaniu imiennym bezwzgledznie większością glosow, zarzadza wybor wicemarszałka sejmu) - PREZYDIUM SEJMU(marszałek, 4 wicemarszałków wibieranych bezwzględnie większością glosow w glosowaniu imiennym) - KONWENT SENIOROW(Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele zespołów lub porouzmien parlamentarnych, w posiedzeniu z glosem doradcym bierze udział szef kancelari sejmu -KOMISJE SEJMOWE ( STAŁE, NADZWYCZAJNE, ŚLEDCZE) KOMPETENCJE RADY MINISTROW (zapewnia wykonanie ustaw, przygotowuje wlasne projekty ustaw, wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje prace organow administracji rzadowej, chroni interesy skarbu państwa, uchwala projekt budżetu, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne panstwa oraz porządek publiczny, zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne panstwa, sprawuje ogólnie kierownictwo w dziedzine stosunkow z innymi panstwami i organizacjom międzynarodowym, zawiera umowy miedzynarodowe, sprawuj ogulne kierownictwo w dziedzinie obrotności kraju. ZASADY FUNKCJONOWANIA SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW NIEZAWISLOSCI, JEDNOLITOSCI, KOLEGIALNOSCI, JAWNOSCI POSTEPOWANIA, INSTANCYJNOSCI)?ZASADA KOMPETENCJE PREZYDENTA: - WOBEC RZĄDU( desygnuje premiera, powoluje rzad, przyjmuje dymisje rzadu, dokonuje zmian w skladzie rzadu ( na wniosek premiera) zwoluje rade gabinetowa) - BEZPIECZENSTWO PANSTWA (zwierzchnik sił zbrojnych, mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców rodzajow sil zbrojnych, nadaje pierwsze stopnie oficerskie i generalskie) - WOBEC WLADZY SADOWNICZEJ (powołuje sędzieów (na wniosek Krajowej rady Sądownictwa), powołuje prezesów Trybunalu konstytucyjnego sądu najwyższegoi Naczelnego Sądu Administracyjnego)? - TRADYCYJNE OMPETENCJE GLOWY PANSTWA (prawo łaski, nadawanie obywatelstwa, nadawanie orderow i odznaczen) - WOBEC PARLAMENTU (zarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszych posiedze Sejmu i Senatu, inicjatywa ustawodawcza, weto ustawodawcze, rozwiaywanie sejmu ( gdy nie powoła rządu i gdy na czas nie uchwali budżetu)) - POLITYKA ZAGRANICZNA ( reprezentowanie panstwa, mianowanie i odwoływanie amasadorow, ratyfikacja umow miedzynarodowych, postanowienia o stanie wojny( gdy sejm nie może się zebrać SAMORZĄD TERYTORIALNY ? jest to forma organizowania się ludzi w celu podejmowania decyzji dotyczących problemów i spraw życia społecznego.Samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje z mocy konstytucji WSPOLNOTA SAMORZADOWA ? grupa ludzi objeta działaniem samorządu, zachowująca odrębność organizacyją i osobowość prawną. ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZADU: samorządności, decentralizacji, pomocniczości

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty