profil

Funkcje prawa

poleca 85% 340 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Trudno jest jednoznacznie zdefiniować pojęcie ?prawo?. Prawo pozytywne, inaczej państwowe, jest to zespół norm uchwalonych przez odpowiedni organ, należycie ogłoszonych i zaopatrzonych w sankcje. Osoba wygłaszająca prawo jest wyposażona w tzw. aparat przymusu, co oznacza m.in., że należy stosować się do tego, co uchwali państwo w którym przebywamy. Prawo naturalne z kolei jest zespołem norm, odwołujących się do pewnego systemu wartości, np. w niektórych państwach Europy obowiązuje chrześcijański system wartości, głoszony w przeszłości m.in. przez św. Tomasza z Akwinu i papieża Jana Pawła II. W Polsce występuje pluralizm prawny, tzn. prawo obejmuje zarówno elementy prawa pozytywnego jak i naturalnego. Prawo pełni kilka funkcji, które odnoszą się do całego systemu, inne zaś wiążą się bardziej z konkretnymi dziedzinami prawa. Przede wszystkim reguluje życie społeczne oraz utrwala ład w społeczeństwie, zarówno polityczny jak i gospodarczy. W ramach tej funkcji należy również wspomnieć o szczegółowych zadaniach prawa, jakim jest m.in. wychowanie. Prawo ustala pożądane oraz negatywne czynności, dzięki czemu kształtuje pozytywne zachowania. Wiąże się z tym funkcja kontrolna, ponieważ prawo dodatkowo poddaje ludzkie zachowania kontroli społecznej. Ważne jest również realizowanie funkcji organizacyjnej, co można osiągnąć poprzez stworzenie zakresy działań organów publicznych i społecznych. W zakresie funkcji organizacyjnej warto wspomnieć również o zadaniu prawa w rozdzielaniu i rozporządzeniu środkami publicznymi np. ustalaniu emerytur i podatków oraz w zapewnieniu dostępu do pomocy społecznej i edukacji. Każde państwo posiada określony system prawny, który ma funkcję ochronną określonych dóbr, co w szczególności odnosi się do prawa karnego i obejmuje najistotniejsze dobra prawne, ze względu na sankcje jakimi operuje tj. kary i środki karne. Dodatkowo prawo pełni funkcję represyjną, ponieważ wyznacza sankcje za popełnianie przestępstw. Kary powinny działać odstraszająco zarówno na sprawcę jak i na resztę społeczeństwa. Ważna jest również nieuchronność kary, aby nie bagatelizować popełnionego czynu. Warto wspomnieć o funkcji dynamizującej prawa, dzięki której przy udziale pewnych zapisów prawnych bez problemu można zmieniać różne obszary życia społecznego. Prawo pełni również rolę regulatora i arbitra w konfliktach, które od zarania dziejów były powszechnym zjawiskiem w relacjach międzyludzkich. Ustala ono sposoby rozwiązywania problemów oraz pomaga w rozstrzyganiu sporów. Ostatnią, ale nie mniej ważną funkcją prawa, jest kulturotwórczość. Poprzez umacnianie systemu wartości oraz zapewnienie ciągłości historycznej państwa i narodu, dzięki czemu ma wpływ na tworzenie kultury, co z kolei integruje społeczeństwo. W dodatku znajomość prawa przez ludność państwa podnosi poziom ich kultury. Prawo jest wszechobecne, mamy z nim do czynienia w każdej dziedzinie życia. Dlatego pełni ono kilka funkcji, które są niezwykle istotne do prawidłowego i harmonijnego bytu osób fizycznych. Gwarantują one również poszanowanie interesów wszystkich, a nie tylko elitarnej grupy, gdyż odnoszą się do ogółu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty