profil

Unia Europejska - pomysł na wspólną Europę. Jakie jest twoje stanowisko wobec integracji europejskiej.

poleca 85% 582 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Integracja w/g definicji słownikowej to wytwarzanie całości z drobnych części. Proces integracji polega na kształtowaniu się wzajemnych powiązań jednostki, które prowadzą do ukształtowania się nowej skomponowanej z tymi częściami całości. Integracja polega na procesie łączenia, scalania syntezy mniejszych jednostek w większe. Może obejmować różne strefy życia społecznego. Najczęściej dotyczy integracji międzynarodowej sprowadzającej się do scalania ekonomicznego i gospodarczego państw. Dlatego rozróżnia się integracje gospodarczą i polityczną. W jednym jak i drugim przypadku państwa uczestniczące w integracji przystępując do niej mają określone motywy i interesy. Każda integracja musi opierać się na określonych podstawach formalno - prawnych Do najważniejszych celów integracji należą: internacjonalizacja życia politycznego i gospodarczego oraz świadome działanie podmiotów integracji w zakresie formowania i regulowania głębokich i trwałych powiązań integracyjnych. Pierwszym etapem było utworzenie trzech Wspólnot Europejskich tj. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 r.), Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957r.), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957 r). Państwami założycielskimi były : Francja, Włochy, NRF, Belgia, Holandia i Luksemburg. Drugi etap integracji zainaugurowany został na początku lat 70 ? tych o poszerzenie Wspólnoty o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię (1972r.) i koordynacje wspólnej polityki zagranicznej, powołano Rady Europejskie oraz urzeczywistniono Unię Celną. Trzeci etap miał za zadanie przełamanie kryzysu integracji. Jednym z jego osiągnięć było przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego, istotne zapisy Traktatów Wspólnotowych. Przyjęto nowych członków: Grecję, Portugalię i Hiszpanię. Czwarty etap zaowocował przyjęciem Traktatu o Unii Europejskiej oraz poszerzeniu o nowe państwa: Austrię, Finlandię i Szwecję. Od stycznia 1995 r. Unia liczy 15 państw członkowskich. Jeżeli chodzi o przyszłość integracji europejskiej traktat o Unii Europejskiej zakłada następujące etapy. Pierwszy rozpoczęty w 1990r. to liberalizacja przepływu kapitałowego oraz poprawa koordynacji polityki gospodarczej i walutowej co ma przynieść pełne zbliżenie gospodarek państw członkowskich. Drugi etap rozpoczął się w 1994 r., a zakończyć sie miał w 1996 r.. Na tym etapie państwa członkowskie muszą spełnić 4 kryteria: Przyrost rocznego zadłużenia nie może przekroczyć 3 % produktu Narodowego Brutto, a ogólne zadłużenie nie może przekroczyć 60% NBP, stopa inflacji nie może być wyższa niż 1,5% przeciętnej stopy inflacji trzech państw wykazujących się najniższą inflacją, minimalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać więcej niż 2 % przeciętnej trzech krajów o najniższej stopie inflacji. Trzeci etap przewiduje wejście w życie Unii Gospodarczo ? Walutowej w oparciu o Europejski System Banków Centralnych i wspólną walutę (EURO). Celem Unii Europejskiej jest popieranie równomiernego i stałego postępu gospodarczego w szczególności przez stworzenie obszaru pozbawionego granic wewnętrznych, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej, wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich, utrzymanie i rozwijanie wspólnego dobytku prawnego. Wraz ze wzrostem integracji instytucje europejskie w większym stopniu zajmują się różnymi kwestiami społecznymi, należą do nich: poprawa warunków pracy i życia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa obywateli czy polepszenia szans życiowych młodych i bezrobotnych, wprowadzając swobodny przepływ towarów.
Myślę, że założenia są zawsze piękne i państwa, które już są w Unii mają korzyści z tej szerokiej współpracy. Moje stanowisko jest dość specyficzne, ponieważ myślę, że my jako państwo i obywatele tego państwa nie jesteśmy gotowi na wiele zmian jakie niesie ze sobą przystąpienie do Unii Europejskiej. Brak znajomości języka angielskiego czy niemieckiego jest barierą trudną do pokonania. Mimo tego, że języków tych uczą w szkołach podstawowych i średnich, wiele osób ma trudności w nawiązywaniu kontaktów. Już w tej chwili, gdy przychodzą oferty pracy za granic, ponieważ nie znają języka.
Uważam, że w pierwszym okresie będzie to niższy poziom rozwoju gospodarczego. Nasze rolnictwo też nie jest w dobrej kondycji. Rozdrobnienie gospodarstw nie sprzyja działalności na szeroką skalę, jaką preferują w Unii. Myślę, że wielu rolników musiało by zmienić profil produkcji, albo sprzedać ziemie. Czy nie za dużą cenę trzeba będzie zapłacić za przystąpienie do Unii. Mówi się o likwidacji granic w późniejszym czasie, ale zastanawiam się czy to nie Polska będzie bardzo atrakcyjnym krajem (tańsze ziemie i ich wykup). Wiele osób twierdzi, że będziemy krajem mlekiem i miodem płynącym, juz tak miało być, czy wtedy nie zawiedliśmy się, a co będzie teraz? Czy Będzie lepiej? Cały czas uważam, że nie jesteśmy dostatecznie przygotowani do tego kroku. Zacofanie socjalistyczne daje jeszcze o sobie znać i uważam, że rok 2004 nic nie zmieni w mentalności Polaków. Co będzie gdy wszystkie kraje będą już w Unii, gdzie wtedy będziemy się starać wejść. Integracja tak, ale nie za wszelką cenę.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata