profil

Unia Europejska

poleca 83% 1027 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UNIA EUROPEJSKA

Symbole Unii Europejskiej:
Flaga- dwanaście gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest niezmienna.
Hymn- muzyczna aranżacja Herberta von Krajana ,,Ody do radości? z IV części IX symfonii Ludwiga von Beethovena.
Waluta- euro 1stycznia 2002r. przyjęło 12 państw, w 2007-Słowenia.

Kraje założycielskie:
1. Holandia
2. Belgia
3. Luksemburg
4. Francja
5. Włochy
6. RFN
javascript: void(0);
(zapisz)
Kraje członkowskie:
1. Irlandia
2. Wielka Brytania
3. Finlandia
4. Szwecja
5. Estonia
6. Litwa
7. Łotwa
8. Dania
9. Polska
10. Węgry
11. Austria
12. Czechy
13. Słowacja
14. Słowenia
15. Portugalia
16. Hiszpania
17. Grecja
18. Malta
19. Cypr
20. Rumunia
21. Bułgaria
Programy wspierające rozwój oświaty:
Sokrates
Młodzież dla Europy
Leonardo da Vinci

Korzyści dla młodzieży:
Podróże- zniesienie kontroli bagażu i dokumentów.
Mogą mieszkać, uczyć się, studiować i pracować we wszystkich krajach UE.
Korzystanie z różnych form wymiany młodzieży.

Dzień Unii Europejskiej:
9maja na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji Schumana

Cele założenia EWG:
Zniesienie barier w handlu, ceł na towary i usługi
Dążenie do swobodnego przepływu kapitału, wprowadzenie wspólnej waluty.
Przemieszczanie się ludności pomiędzy krajami członkowskimi, zniesienie granic wewnętrznych.

Trzy podstawowe filary UE:
1. polityka ekonomiczna
2. polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa
3. sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości

Zobowiązania państw członkowskich UE:
ścisła współpraca w gospodarce, wymiarze sprawiedliwości i polityce zagranicznej
zapewnienie bezpieczeństwa obywateli

Państwa kandydujące do Unii Europejskiej zobowiązane są do podpisania umowy stowarzyszeniowej w której zobowiązują się do stopniowego znoszenia ceł i do dostosowania prawa do przepisów unijnych.

1951- powołanie przez 6 państw założycielskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

1957- traktaty rzymskie powołują Europejska Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Te trzy wspólnoty zaczęto nazywać Wspólnotą Europejską.

1992- 12 państw z EWG podpisują Traktat z Maastricht na mocy którego powołana zostaje Unia Europejska.

Przed 1989r. kraje kapitalistyczne tworzyły EWG i pakt północnoatlantydzki (NATO). W 1999r. Polska została przyjęta do NATO, a w 2004r. do UE.
Proces integracji z UE rozpoczął się w 1991r. Polska jako kraj stowarzyszony mogła korzystać z funduszy unijnych. Oprócz Polski kandydowały: Słowenia, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Cypr, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Węgry.

Euroregiony- obszary przygraniczne obejmujące tereny należące do różnych państw.

Organy UE:
Rada Europejska
Komisja Europejska
Rada Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Trybunał Obrachunkowy
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Komisja Regionów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna
Historia Polski