profil

Unia Europejska - referat

poleca 84% 1449 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Historia Unii Europejskiej


Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów Europy. Powstała mając na celu głównie zjednoczenie państw Europejskich, tak, by nie doszło więcej do wojny światowej. Dziś ten związek znaczy o wiele więcej dla jego państw członkowskich. Mimo że każdy kraj ma swoją własną kulturę, język, tradycje i symbole narodowe, wszystkie stanowią jedność. Panuje w nich ta sama waluta - euro. Nie ma kontroli granicznej. Oprócz obywatelstwa swojego kraju każdy ma też obywatelstwo Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej prowadzą wspólną politykę gospodarczą, handlową i zagraniczną.

Wprowadzenie w życie pomysłu zjednoczenia Europy nie było proste. Po II Wojnie Światowej panował chaos, państwa nie były chętne do współpracy. Gospodarka było mocno nadwyrężona. Drogę Europy do pojednania otworzył ówczesny francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. Przedstawił plan zjednoczenia Francji i Niemiec w oparciu o wspólną produkcję węgla i stali. W niecały rok po przedstawieniu planu Schumana - 18 kwietnia 1951 roku Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały w Paryżu Traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Kolejnym krokiem zbliżającym do siebie te kraje europejskie było powołanie 25 marca 1957 roku w Rzymie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUR ATOM). Europejska Wspólnota Gospodarcza miała w swoich założeniach przyczynić się do harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, szybszego podwyższenia poziomu życia ludności, a także zniesienie ceł, wprowadzenie wspólnej polityki rolnej jak i transportowej, ujednolicenie prawa gospodarczego. Natomiast celem EURATOMu jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. 1 listopada 1993 roku oficjalnie powstała Unia Europejska. Należało do niej wówczas dwanaście państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania i Portugalia. Dwanaście założycielskich państw symbolizuje dwanaście gwiazdek na fladze Unii Europejskiej. Po pamiętnym 1993 roku Unia była poszerzana trzykrotnie: w 1995 roku dołączyły do UE Austria, Finlandia i Szwecja; w 2004 - Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry a w 2007 Bułgaria i Rumunia.

Traktat o Unii Europejskiej, który został podpisany w 1992 roku, podstawowymi celami Unii są:
- promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi;
- wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej;
- dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii;
- rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych;
- ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów;
- powiększenie standardów życia.

Najważniejsze instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej

Rada Europy


Rada Europy zajmuje się określaniem celów rozwoju Unii, rozstrzyganiem sporów, pracą na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa. Składa się z ministrów spraw zagranicznych 41 krajów członkowskich Rady Europy. Spotykają się oni dwa razy do roku a także organizują spotkania nieformalne. Każdy z krajów przewodniczy temu organowi przez 6 miesięcy a zmiany odbywają się cyklicznie według kolejności alfabetycznej. Siedziba rady Europy znajduje się w Strasbourgu. Została powołana do życia przez 10 krajów po zakończeniu II Wojny Światowej z momentem zatwierdzenia statutu w Londynie 5 maja 1949 roku.

Rada Unii Europejskiej


Rada Unii Europejskiej jest głównym organem prawodawczym Wspólnot Europejskich. Jej siedzibą jest Bruksela. Rządy państw członkowskich delegują do niej jednego ze swych ministrów. 21 czerwca 2002 roku na sesji Rady Europejskiej w Sewilli ustalono konfiguracje, w jakich może zbierać się Rada Unii Europejskiej, oraz ustalono zakres przedmiotowy obrad.

Są nimi Rady UE do Spraw:
1. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
2. Gospodarczych i Finansowych
3. Współpracy w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
4. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów
5. Transportu, Telekomunikacji i Energii
6. Rolnictwa i Rybołówstwa
7. Ochrony Środowiska
8. Konkurencji
9. Edukacji, Młodzieży i Kultury

Komisja Europejska


Jest politycznie niezależną instytucją, która reprezentuje i dba o interesy całej Unii Europejskiej oraz jej organem wykonawczym. Zgłasza projekty aktów prawnych, proponuje kierunki polityki i programy działania, a także jest odpowiedzialna za wykonanie decyzji Parlamentu i Rady. Podobnie do Parlamentu i Rady, Komisja Europejska została powołana do życia w latach 50. na mocy traktatów założycielskich UE.

Parlament Europejski


Jedyna instytucja wspólnotowa, której skład jest wyłaniany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Wybory parlamentarne odbywają się co pięć lat, a do głosowania uprawniony jest każdy obywatel Unii Europejskiej zarejestrowany jako wyborca. Ma 3 siedziby: Bruksela, Luksemburg i Strasburg. Obecnie liczy 732 członków (deputowanych), sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. Do najważniejszych uprawnień należy zatwierdzanie budżetu Unii oraz wyrażanie zgody na umowy zawierane z krajami nie będącymi członkami UE. Parlament sprawuje kontrolę nad Komisją Europejską, zatwierdza również wybór jej przewodniczącego jak i członków.

Trybunał Sprawiedliwości


Tworzy go 15 sędziów wspomaganych przez dziewięciu rzeczników generalnych. Jego zadaniem jest zapewnienie, by ?prawo wspólne? było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie Unii Europejskiej. Jest uprawniony do rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. Aby pomóc Trybunałowi Sprawiedliwości uporać się z tysiącami wnoszonych spraw oraz zaoferować obywatelom lepszą ochronę prawną, w 1989 roku utworzono Sąd Pierwszej Instancji. Sąd ten (działający przy Trybunale Sprawiedliwości) jest odpowiedzialny za wydawanie orzeczeń w niektórych rodzajach spraw, zwłaszcza tych wnoszonych przez osoby prywatne i sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją między przedsiębiorstwami. Zarówno na czele Trybunału Sprawiedliwości, jak i Sądu Pierwszej Instancji, stoi Przewodniczący wybrany przez pozostałych sędziów na okres trzech lat.

Symbole Unijne


Symbolami Unii Europejskiej są: Flaga, hymn oraz waluta- euro.

Flaga to dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Jej pomysłodawcami byli hszpański dyplomata, Salvador de Madariag Rojo oraz francuski plastyk Arsena Heitza. Jesienią 1955 r. przedstawili ostateczny projekt flagi: dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Określono proporcje długości flagi do jej wysokości (3:2), promień gwiazdy na 1/18 wysokości i promień korony na 1/3 wysokości, z niezmienną liczbą dwunastu gwiazd symbolizujących doskonałość i pełnię, godziny, miesiące, znaki zodiaku oraz apostołów.

Hymnem Unii Europejskiej jest ?Oda do radości?, IV część IX symfonii Ludwiga van Beethovena. Beethoven skomponował muzykę w latach 1817 - 1823 do wiersza Schillera Oda do radości z 1785 r. Jednak oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany. Melodia ta została wybrana ze względu na swoją uniwersalność ? radość to przecież rzecz, której pragnie każdy człowiek, bez względu na kraj, rasę, język, kulturę.

Pierwszego stycznia 2002 roku do obiegu wprowadzono walutę Unii Europejskiej ? euro. Jedno euro składa się ze 100 centów. Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Z jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z drugiej nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla głównych walut świata - Ł, $, czyli funta sterlinga i dolara amerykańskiego

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
23.5.2011 (12:20)

dobry dostalem 5 :>

13.5.2011 (12:57)

extra jest ten referat bardzo mi pomógł ;))

18.4.2010 (13:30)

Rewelacyjny referat :) Bardzo mi się przydał. Pozdrawiam.

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 7 minut

Historia powszechna