profil

UE

poleca 90% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. założona została na bazie EWWiS, Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej.
I filar charakter gospodarczy- to Wspólnoty Europejskie: WE, EWWiS, EUROATOM.
II- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
III- zadania z zakresu Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości.
Rada Europejska wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 r., stanowi formę systematycznych spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
Rada Unii Europejskiej - stanowi prawo w Unii. Może występować jako Rada do Spraw Ogólnych lub Rada Specjalna - tzw. Branżowa. wypracowuje i koordynuje politykę wew i zagr UE. PL posiada 27/345 głosów
Komisja Europejska - nazywana jest "strażnikiem traktatów". kompetencje: prawo inicjatywy ustawodawczej, reprezentacja interesów i koordynacja działań Wspólnot wew. I na zew., kontrola stosowania prawa wspólnotowego oraz realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wspólnoty. 27 komisarzy, kadencja 5 lat
Parlament Europejski - nie stanowi prawa w UE, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Uchwala budżet, przyjmuje nowych członków oraz zatwierdza układy, kontroluje pracę KE. Może ustanawiać tymczasowe Komitety Dochodzeniowe, wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich. PL 50/736
Trybunał Sprawiedliwości - zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego. Orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot. Rozpoznaje spory między państwami lub między KE i państwami, wynikające ze stosowania prawa europejskiego.
Trybunał Obrachunkowy - sprawuje kontrolę nad dochodami i wydatkami Wspólnot oraz bada, czy finansami wspólnotowymi zarządzano
1952 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (ustanowiona przez Traktat Paryski (1951).
1954 - Europejski Traktat o Obronie (1952)
1958 - Traktaty Rzymskie weszły w życie.
1967 - Organizacje: ECSC, EEC i Euroatom zostały połączone w Parlament Europejski
1968- 6państw- unia celna
1979- Europejski System Walutowy, pierwsze wyboty do parl
1986- jednolity akt europejski
1992 7 luty- tr w masstricht
1993 - UE powołana do życia przez Tr z Maastricht.
K. federacyjna- budowa tworu państwowego podobna do USA
K. konfederacyjna- Europa Ojczyzn
K. unionistyczna- ograniczenie współpr europejskiej do współdziałania miedzy rządami suwerennych państw
Tr. Z Mastr.7.II.92- utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku, realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli ustanowienie obywatelstwaU.
Tr. Amster.2.X.97(podp)- możliwości uchwalenia sankcji dla państwa członkowskiego naruszającego zasady demokracji, Wprowadzenie procedury wzmocnionej współpracy, Wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego, Uproszczenie traktatów założycielskich
Tr. Nicejski- Wzmocnienie pozycji przewodniczącego KE, Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie, Nowe rozdzielenie miejsc w Parlamencie, Reforma organów sądowniczych
Kryteria kopenhaskie 93- respektowanie praw człowieka, ochrona praw mniejszości narod, sprawna gospod., zdolność do wywiązywania się ze zobow., warunek że unia będzie dobrze przygotowana na nowego członka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty