profil

UE

drukuj
poleca 90% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. założona została na bazie EWWiS, Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej.
I filar charakter gospodarczy- to Wspólnoty Europejskie: WE, EWWiS, EUROATOM.
II- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
III- zadania z zakresu Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości.
Rada Europejska wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 r., stanowi formę systematycznych spotkań szefów rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
Rada Unii Europejskiej - stanowi prawo w Unii. Może występować jako Rada do Spraw Ogólnych lub Rada Specjalna - tzw. Branżowa. wypracowuje i koordynuje politykę wew i zagr UE. PL posiada 27/345 głosów
Komisja Europejska - nazywana jest "strażnikiem traktatów". kompetencje: prawo inicjatywy ustawodawczej, reprezentacja interesów i koordynacja działań Wspólnot wew. I na zew., kontrola stosowania prawa wspólnotowego oraz realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wspólnoty. 27 komisarzy, kadencja 5 lat
Parlament Europejski - nie stanowi prawa w UE, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Uchwala budżet, przyjmuje nowych członków oraz zatwierdza układy, kontroluje pracę KE. Może ustanawiać tymczasowe Komitety Dochodzeniowe, wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich. PL 50/736
Trybunał Sprawiedliwości - zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego. Orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot. Rozpoznaje spory między państwami lub między KE i państwami, wynikające ze stosowania prawa europejskiego.
Trybunał Obrachunkowy - sprawuje kontrolę nad dochodami i wydatkami Wspólnot oraz bada, czy finansami wspólnotowymi zarządzano
1952 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (ustanowiona przez Traktat Paryski (1951).
1954 - Europejski Traktat o Obronie (1952)
1958 - Traktaty Rzymskie weszły w życie.
1967 - Organizacje: ECSC, EEC i Euroatom zostały połączone w Parlament Europejski
1968- 6państw- unia celna
1979- Europejski System Walutowy, pierwsze wyboty do parl
1986- jednolity akt europejski
1992 7 luty- tr w masstricht
1993 - UE powołana do życia przez Tr z Maastricht.
K. federacyjna- budowa tworu państwowego podobna do USA
K. konfederacyjna- Europa Ojczyzn
K. unionistyczna- ograniczenie współpr europejskiej do współdziałania miedzy rządami suwerennych państw
Tr. Z Mastr.7.II.92- utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku, realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli ustanowienie obywatelstwaU.
Tr. Amster.2.X.97(podp)- możliwości uchwalenia sankcji dla państwa członkowskiego naruszającego zasady demokracji, Wprowadzenie procedury wzmocnionej współpracy, Wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego, Uproszczenie traktatów założycielskich
Tr. Nicejski- Wzmocnienie pozycji przewodniczącego KE, Wprowadzenie nowych zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie, Nowe rozdzielenie miejsc w Parlamencie, Reforma organów sądowniczych
Kryteria kopenhaskie 93- respektowanie praw człowieka, ochrona praw mniejszości narod, sprawna gospod., zdolność do wywiązywania się ze zobow., warunek że unia będzie dobrze przygotowana na nowego członka


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy