profil

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

poleca 80% 886 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zasady ogólne.

Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo możliwości ewakuacji,
przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na dyrektora szkoły obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją powinna określać:
Potencjalne źródła pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się,
Zasady możliwości zapobiegania powstaniu pożaru,
Zasady zabezpieczenia w podręczny sprzęt gaśniczy obiektów,
Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,
Zasady prowadzenia ewakuacji,
Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustalę zobowiązania są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobistych pracownika.
Postanowienie instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonywujących jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenia praw lub najem obiektów musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na prawo i obowiązek kontrolować wykonawców (najemców) w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.

Treść instrukcji przeciwpożarowej ogólnej:
Wszystkie organy administracyjne państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instrukcje oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne są zobowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.

Pracownik przed przystąpieniem do pracy jest zapoznać się:
treścią instrukcji;
środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru i ich rozmieszczeniem i działaniem
z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowemu,
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie.
Zapobieganie pożarom w obiektach oraz na terenie przyległym

Zabronione jest wykonywanie czynności:
używanie ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
rozgrzewanie za pomocą ognia, smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu przyległego do składowiska lub placyku składowego z materiałami palnymi,
wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m. od:
urządzeń instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 o C
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV przewodów uziemiających oraz przewodów, instalacji odgromowej
użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym
stosowanie osłon punktów świetlnych z materiałów palnych,
instalowanie opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym
składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom edukacji
ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
ograniczania dostępu do:
wyjść ewakuacyjnych
urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, gaśniczej i sterujące takimi instalacjami
wyłączników tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu.
Właściciele, zarządcy lub właściciele budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych, jedno rodzinnych są zobowiązani do:
umieszczania w miejscu widocznym wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych,
miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
pomieszczeń, w których występują materiały łatwopalne.
Postępowanie w razie pożaru:
W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie do szybkiego i zdecydowanego działania, a w szczególności:
zaalarmować Państwową Straż Pożarną 998,
podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej,
wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy,
przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Instrukcja w przypadku pożaru.
W przypadku pożaru należy zaalarmować:
straż pożarną
dyrektora, właściciela użytkownika.
Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać:
adres i miejsce pożaru,
co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie,
swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.
3. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu.
4. Wyłączyć dopływ gazu, prądu i inne znajdujące się w obiekcie instalacje
technologiczne.

5. Wszystkie osoby powinny podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo -
gaśniczej.
w czasie pożaru należy brać czynny udział w ratowaniu osób i mienia, zachować spokój i nie powodować paniki.
W razie potrzeby alarmować
Pogotowie ratunkowe 999
Policję 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie elektryczne 991
Pogotowie wodociągowe 994
Nieprzestrzeganie w/w zasad spowodować może zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut