profil

Grupy pożarów i ich zapobieganie

poleca 82% 731 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gr. przyczyn powstawania pożarów:
a)nieostrożność i beztroska
-pozostawienie na czas nieobecności w domu włączonych odbiorników energii elektrycznej(piecyków, kuchenek)
- rzucanie niedopałków papierosów na podłogę, do koszy na odpadki, na suchą trawę.
- posługiwanie się ogniem otwartym na strychach, w oborach, chlewach itp.
b)wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych
- wykonanie instalacji elektrycznej z nieodpowiednich przewodów lub nieprawidłowe ich podłączenie.
- przeciążenie i zwarcie przewodów w wyniku podłączenia do
instalacji odbiorników o zbyt dużej mocy.
c)wady budowlane i zastosowanie niewłaściwych materiałów
- zbyt małe odległości między budynkami
- brak w kominach urządzeń przechwytujących iskrę
- pokrywanie dachów smołą lub gontem
POŻARjest to niekontrolowany proces palenia się i rozprzestrzeniania się ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym.
Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jest palenia się Jest istnienie materiału palnego, powietrza(tlenu) i źródła ciepła.
Sposoby ochrony p. poż.
Ochrona przeciwpożarowa to przedsięwzięcia, których celem jest
ochrona życia, zdrowia lub środowiska przed pożarem:
*zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru oraz innych
zagrożeń
*zapewnienie sił i środków niezbędnych do zwalczenia powstałych zagrożeń
*prowadzenie działań ratowniczych
Podział budynków na kategorie pod względem zagrożenie ludzkiego:
I- budynki użytkowości publicznej
II- budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
III- szkoły, budynki biurowe, internaty, ośrodki zdrowia, hotele
IV- budynki mieszkalne
V- archiwa, muzea, biblioteki
GRUPY POŻARÓW
Grupa Apożar ciał stałych pochodzenia organicznego
Grupa Bpożar cieczy palnych i substancji stałych topiących się
wskutek ciepła
Grupa Cpożary gazów
Grupa Dpożar metali
**Do środków gaśniczych zalicza się:
- woda
- piana gaśnicza
- dwutlenek węgla
- proszek gaśniczy
- piasek
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY:
-gaśnica (pianowa, proszkowa, śniegowa)
-hydronetka wodna
-koc gaśniczy
-krany czerpalne
Bezpieczeństwo- to ochrona tego co wartościowe, co zapewnia przetrwanie i rozwój.
Zagrożenie-to zjawisko wywołane działaniem sił przyrody bądź
człowieka, które powodują ze poczucie bezpieczeństwa maleje
bądź zupełnie zanika.
ZAGROŻENIA NATURALNEzwane też klęska żywiołową
lub kataklizmem, to trudne do przewidzenia co do czasu i miejsca
zjawiska przyrody, naruszające normy życiowe, niebezpieczne dla
ludzi i ich mienia oraz powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu
gospodarki, transportu i łączności.
Do naturalnych zagrożeń zalicza się:
-powodzie
-mgły i opady atmosferyczne
-susze
-pożary
-wstrząsy sejsmiczne
-erupcje wulkanów
-lawiny i osunięcia gruntu
REGIONALNE ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE MOŻNA
PODZIELIĆ NA:
Zagrożenia środowiska miejskiego
~ zanieczyszczenie powietrza w mieście
~ niedobór wody pitnej
~ degradacja zieleni miejskiej
Zagrożenia środowiska wiejskiego
~ niedobór wody pitnej
~ nieodpowiednie gospodarowanie odpadami
~ nadmierne stosowanie nawozów mineralnych
Lokalne nadzwyczajne zagrożenia środowiska
~ skażenia obszarowe substancjami radioaktywnymi
~ skażenie chemiczne i biologiczne w wyniku klęsk żywiołowych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Rozkład materiału