profil

Ochrona przeciwpożarowa

poleca 82% 1145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pożary wybuchają najczęściej tam, gdzie dochodzi do posługiwania się otwartym ogniem w miejscach, w których znajdują się przedmioty łatwo palne (czyli praktycznie we wnętrzu każdego budynku oraz w pobliżu zabudowań drewnianych lub obok miejsc, gdzie przechowywane są łatwo palne przedmioty- drewno, siano, papier, itp.). Przyczyną pożaru może też być szkło, odrzucony tlący się papieros, zwarcie elektryczne. Bardzo częste są w ostatnich latach groźne dla ludzi, zwierząt i dobytku pożary wywołane przez ludzi, którzy wypalają wiosną zeschłe trawy. Ogólnie - do pożaru dochodzi, gdy źródło ognia znajdzie się w pobliżu substancji łatwo palnej.

Podstawowymi zasadami, które dziecko powinno zastosować w przypadku zauważenia źródła ognia tub wznieceniu ognia jest:
· powiadomienie dorosłych,
· oddalenie się od miejsca zagrożenia.
Jeśli źródło ognia jest niewielkie:
· odsunięcie przedmiotów, które mogą podsycić pożar,
· ewentualnie zduszenie ognia i schłodzenie miejsca pożaru.

Podczas pożaru może dojść do oparzenia skóry lub oparzenia dróg oddechowych. Oparzenia dróg oddechowych są każdorazowo poważnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu urazami.

Objawami oparzenia dróg oddechowych są:
· omdlenia i oparzenia okolic ust i nosa,
· kaszel,
· duszność i trudności w oddychaniu,
· sinica.

Osobę poszkodowaną w wyniku pożaru należy ewakuować ze strefy zagrożenia. W przypadkach poważniejszych pożarów podczas akcji ratunkowej powinien być na miejscu ratownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Każdorazowo poszkodowani w wyniku pożaru powinni jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.


A co ma zrobić mieszkaniec jeśli już wybuchnie pożar?
- gdy zobaczysz dym lub ogień:
· powiadom domowników o pożarze
· zadzwoń pod numer 998:
- należy podać:
· swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
· adres i nazwę obiektu,
· co się pali, na którym piętrze,
· czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
· jeśli jest to możliwe przystąp do gaszenia pożaru
· jeśli nie jest to możliwe należy opuścić budynek

- jeśli wyjście z budynku jest w jakiś sposób uniemożliwione, należy:
· zamknąć drzwi i uszczelnić je mokrymi ręcznikami lub kocem
· pozostać przy oknie i poczekać na pomoc straży pożarnej

Sposoby ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa to ogół przedsięwzięć ,czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem
Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice śniegowe, gaśnice proszkowe, gaśnice wodne, agregaty


Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
ze względu na ich funkcje i liczbę osób, które mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy:
- I: budynki użyteczności publicznej
- II: budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne
- IV: budynki mieszkalne
- V: archiwa, muzea, biblioteki
Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źródłami ognia.
- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych
- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie
- wejścia do piwnic, strychów i dachów powinny być pozamykane
- korytarze nie mogą być zatarasowane jakimikolwiek przedmiotami

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić przed zapaleniem sąsiednie budynki stosuje się:
· stropy niepalne
· ściany przeciwpożarowe
· odpowiednie odległości pomiędzy budynkami
· materiały ogniotrwałe na dachach budynków

· ochrona lasów
aby ochronić las przed pożarem stosuje się:
- pasy przeciwpożarowe
- znakowanie stanowisk czerpania wody
- zakaz rozniecania ognia w odległości 100m od granicy lasu, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowisk

· ochrona płodów rolnych
- sterty, stogi i brogi ustawia się co najmniej 30m od budynków, dróg i torowisk
- sterty, stogi i brogi ustawia się minimum 100 metrów od lasów i terenów zadrzewionych
- wokół nich powinna być powierzchnia pozbawiona materiałów palnych (szerokość:2m)

Największy w ostatnim dziesięcioleciu pożar szpitala w Polsce!. W nocy tuż po godz. 3-ciej dnia 23 kwietnia 1998r. zgłoszono meldunek o pożarze, akcja trwała ponad 12 godz.

Przy oparzeniach zabrania się stosowania środków domowych i maści
Oparzenia są uszkodzeniami skóry i leżących pod nią tkanek, mogą mieć jednak wpływ na cały organizm. Rozmiar uszkodzeń zależy od temperatury działającego czynnika, jego rodzaju i czasu działania. Ciężkość oparzenia i jego wpływ na cały organizm zależy od stopnia i rozległości oparzenia.
Powierzchnię oparzenia można z grubsza ocenić na miejscu wypadku posługując się tzw. regułą dziewiątki. Oparzenie ręki i głowy ocenia się na 9 % powierzchni ciała każde, oparzenia nogi, przedniej strony tułowia oraz pleców - po 18 % powierzchni ciała. Szyja i wewnętrzna strona dłoni - po 1 %. Za groźne dla życia dla dorosłego człowieka przyjmuje się oparzenie II stopnia (i cięższe) obejmujące ponad 18 % powierzchni. U dziecka stosuje się regułę dziewiątki nieco zmodyfikowaną. Tu wystąpienie ciężkiego wstrząsu grozi, gdy powierzchnia oparzenia przekroczy 8 % powierzchni ciała.
Czynności ratujące:
· usuwamy źródło działania wysokiej temperatury poprzez gaszenie wodą lub gaśnicą lub usuwamy poszkodowanego z zagrożonego pomieszczenia,
· gasimy odzież i udrażniamy drogi oddechowe,
· nie wolno zrywać ubrania, które przykleiło się do skóry, ale ostrożnie ściągamy pozostałą odzież,
· miejsce oparzenia polewamy wodą lub zanurzamy w naczyniu z zimną wodą tak długo, póki ból nie ustąpi (co najmniej 15 - 20 minut),
· zakładamy jałowy opatrunek, najlepiej specjalny pakiet oparzeniowy (akważele),
· w przypadku dużych powierzchni oparzenia unikamy wychładzania, schładzamy tylko wilgotnymi chustami,
· w celu uzupełnienia dużej utraty płynu oparzony popija łykami chłodną wodę - rezygnujemy z niej w razie zaburzenia świadomości, oparzeń twarzy, uszkodzeń przewodu pokarmowego i mdłości,
· w przypadku oparzeń twarzy nie stosuje się suchych opatrunków,
· ze względu na szybko pojawiający się obrzęk zdejmujemy pierścionki, obrączki, krawat.
Przy oparzeniach słonecznych polewanie wodą nie daje wymiernego efekty - oparzony powinien zostać skierowany do lekarza.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut