profil

Pozytywizm

poleca 85% 615 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz Maria Konopnicka Eliza Orzeszkowa

!!!!!Pozytywizm!!!!!!
* nowa epoka w dziejach kultury i leteratury :Europa II poł. XIX w. .
Polska od 1864- do lat 80 XIX w.
* Jest to zespół tendencji światopoglądowych nawiązujących do światopogladu oświeceniowego.
*Nazwa zespołu poglądów, ktore ukształtowały się pod wpływem zmian w rzeczywistości m.in. rozwoju techniki , kultury masowej , rozwoju nauk ścisłych i dominacji światopodlądu materialistycznego.

1. Podstawy filozoficzne pozytywizmu Europejskiego :
#August Comte
Był jednym z głównych przedstawicieli pozytywizmu.Wprowadził pojęcie METODA POZYTYWNA- jako sposób potrzenia na świat , aby go poznac i nad nim panowac , by go zmieniac , budowac wg. swego uznania w sposób możliwie najlepszy.
#Herbert Spencer
Był angielskim filozofem lub socjologiem. Był przedstawicielem ORGANICYZMU- pogląd filozoficzny zakładający ,iż społeczeństwo funkconuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak , jak części organizku.Oraz EWOLUCJONIZMU- koncepcja ciągłych przemian społeczeństw , często utożsamiana z postępem. Życie jest największą wartością, a jego celem dążenie do przedłużenia gatunku.
#John Stuart Hill
Angielski filozof,politolog,ekonomista. W filozofii był kontynuatorem tradyzji UTYLITARYZMU-postawa zw. "filozofią zdrowego rozsądku ". Była to próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty.
#Hipolit Taine
Francuski filozof,history,krytyk literacki. Zajął się jako pierwszy analizą faktów społecznych , interpretując je psychologicznie i socjologicznie.


* Gatunki Literackie :
- nowela
- powieśc ( tradycyjna, historyczna , realistyczna)
-obrazek poetycki
-reportaż
- felieton
- opowiadanie
-artykuł programowy

* Prądy estetyczne epoki
- NATURALIZM
To prąd , który powstał we Francji w XIX wieku i rozpowszechnił się na inne kraje Europy.Głównym celem literatury według naturalistów było poznanie człowieka i otaczającego go świata. Ich dzieła były więc znamionami dokumentalizmu , byly ściśle rzeczywistycznym obrazem stał się stosunek bohatera do innych.
-REALIZM
Jest to metoda wiernego i obiektywnego opisu rzeczywistości
Najwięksi pisarze : Balzaka,Dostojewski, Prus,Orzeszkowa,Stendhala.
Pisarz staje się badaczem, a narrator wszechwiedzący zachowuje dystans,ukazujesię tu typizacja zdarzeń i postaci, tematy brane są z życia

******* * Kierunki filozoficzne* *********
#MONIZ PRZYRODNICZY

przekonanie o wzglęgnej jednorodności empirycznego świata , wraz z założeniem , iż świat natury i ludzi stanowi jednośc- podlega tym samym prawom.

#SCJENTYZM

zwspół podlądów filozoficzny , rozwinięty w II poł. XIX w. z empiryzmu i pozytywizmu , wg którego prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarcza tylko nauka , przy trzeźwym i wąskim jej rozumieniu. "wiedza to potęga"

#AGNOSTYCYZM

to prą , wg któremu nigdy nikomu nie uda się dowieśc o istnieniu Boga , ale nie ma też dowiedzenia się że Boga nie ma " nieznany" , "niepoznawalny"

#PRAKTYCYZM

postawa życiowa charakteryzująca się stawianiem sobie osiągalnych , rozsądnych celów i troską o dobór środków do ich urzeczywistnienia.

# ORGANICYZM (WYŻEJ)
#RELATYWIZM

to prąd filozoficzny , wedle którego prawdziwośc wypowiedzi można ocenic wyłącznie w kontekście systemu w którym są one wypowiadane. Tym samym stwiersza,że nie istnieją zdania niosące absolutną treśc , których ocena nie byłaby identyczna i niezależna od jej kontekstu

# AKADEMIZM

kierunek w sztuce europejskiej XVII-XIX w. Poledał na odwoływaniu się do zasad i ideałów w sztuce antycznej oraz renesansowej , a także naśladowaniu dzieł uznanych za doskonałe.

#PRZEDMIOTOWOŚC

to poczucie bycia przedmiotem porównanie ludzi do przedmiotóe.

# TENDENCYJNOŚC

niepożądane , systematyczne źródło błędów
******* Hasła Epoki ********
1.Praca u podstaw
* praca nauki oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów , a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie zaborów Polski. ( Lalka,Antek,Janko Muzykant)
2.Praca organicza
* społeczeństwo jest swego rodzaju organizmem , który może funkcjonowac gdy zdrowe i silne są jego organy
3.Solidaryzm społeczeństa
* głosił że wszystkie jednostki są od siebie zależne.
4.Emancypacja kobiet
*kobiety stają sięwolne i niezalężne, zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym,zapewnienie im i dostępu do szkół średnich , wyższych i poszerzenie ich działalności zawodowej.
5.Kult filantropi
6.Nauka uważana za potęge
7.Asymilacja Żydów

Pozytywiści chcieli stworzyc dla Żydów warunki asymilacji z narodem.Zaczeli opisywac kulturę żydowską.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Teksty kultury