profil

Glosariusz Religijny

poleca 85% 563 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści
1. Bible...........................................................................................................3
a) Nouveau Testament
b) Ancien Testament
2. Diffèrentes rligions.................................................................................3
3. Lieux de culte............................................................................................4
4. Crmonies...............................................................................................4
5. Documents.................................................................................................5
6. Hierarchie et Institutions.........................................................5
7. Feux............................................................................6
8. Tableau de bord.......................................................7
9. Instruments de bord...................................................Bible – Pismo Święte

Ancien Testament – Stary Testament
Gènese Księga Rodzaju
Exode Księga Wyjścia
Lvitique Księga Kapłańska
Nombres Księga Liczb
Deutronome Księga Powtórzonego Prawa
Josu Księga Jozuego
Juges Księga Sędziów
Ruth Księga Rut
Le I Livre de Samuel Pierwsza Księga Samuela
Le II Livre de Samuel Druga Księga Samuela
Le I Livre de Rois Pierwsza Księga Królewska
Le IILivre de Rois Druga Księga Królewska
Le I Livre de Chroniques Pierwsza Księga Kronik
Le II Livre de Chroniques Druga Księga Kronik
Esdras Księga Ezdrasza
Nhmie Księga Nehemiasza
Tobit Księga Tobiasza
Judith Księga Judyty
Esther Księga Estery
Le I Livre des Maccabes Pierwsza Księga Machabejska
Le II Livre des Maccabes Druga Księga Machabejska
Job Księga Joba
Psaumes Księga Psalmów
Proverbes Księga Przysłów
Ecclsiaste Księga Koheleta (Eklezjastesa)
Cantique des cantiques Pieśń nad Pieśniami
Sagesse de Salomon ou Sagesse Księga Mądrości
Siracide Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
Isaïe Księga Izajasza
Jrmie Księga Jeremiasza
Lamentations Lamentacje
Baruc Księga Barucha
Ezchiel ou Ezkiel Księga Ezechiela
Le Livre de Daniel Księga Daniela
Ose Księga Ozeasza
Jol Księga Joela
Amos Księga Amosa
Abdias Księga Abdiasza
Jonas Księga Jonasza
Miche Księga Micheasza
Nahoum Księga Nahuma
Habacuc Księga Habakuka
Sophonie Księga Sofoniasza
Agge Księga Aggeusza
Zacharie Księga Zachariasza
Malachie Księga Malachiasza
Nouveau Testament – Nowy Testament
Evangile selon Matthieu Ewangelia wg Św.Mateusza
Evangile selon Marc Ewangelia wg Św.Marka
Evangile selon Luc Ewangelia wg Św.Łukasza
Evangile selon Jean Ewangelia wg Św.Jana
Actes des Aptres Dzieje Apostolskie
Lettre aux Romains List do Rzymian
I Lettre aux Corinthiens Pierwszy List do Koryntian
II Lettre aux Corinthiens Drugi List do Koryntian
Lettre aux Galates List do Galacjan
Lettre aux Ephsiens List do Efezjan
Lettre aux Philippiens List do Filipian
Lettre aux Colossiens List do Kolosan
I Lettre aux Thessaloniciens Pierwszy List do Tesaloniczan
II Lettre aux Thessaliniciens Drugi List do Tesaloniczan
I Lettre à Timothe Pierwszy List do Tymoteusza
II Lettre à Thimote Drugi List do Tymoteusza
Lettre à Tite List do Tytusa
Lettre à Philmon List do Filemona
Lettre aux Hbreux List do Hebrajczyków
Lettre de Jacques List Św.Jakuba Apostoła
I Lettre de Pierre Pierwszy List Św.Piotra
II Lettre de Pierre Drugi List Św.Piotra
I Lettre de Jean Pierwszy List Św.Jana Apostoa
II Lettre de Jean Drugi List Św.Jana Apostoła
III Lettre de Jean Trzeci List Św.Jana Apostoła
Lettre de Jude List Św.Judy Apostoła
Apocalypse ou Rvlation accorde à Jean Objawienie Św.Jana


Ancien Testament Stary Testament
Nouveau Testament Nowy Testament
La Bible Biblia
Ecritures Księgi
Parole de Dieu Słowo Boże
Les Saintes Ecritures Pismo Święte

Diffèrentes religions – Różne religie

Anglicanisme Anglikanizm
Calvinisme Kalwinizm
Calvinistes Kalwiniści
Catholicisme Katolicyzm
Catholiques Katolicy
Chrtient n`est pas christianisme Chrześcijaństwo
Chrtiens Chrześcijanie
Judaïsme Judaizm
Juifs Żydzi
Luthranisme Luteranizm
Orthodoxie Prawosławie
Orthodoxes Prawosławni
Protestantisme Protestantyzm
Protestants Protestanci
Animisme Animizm
Animistes Animiści
Bouddisme Buddyzm
Bouddhistes Buddyści
Hindouisme Hinduizm
Hindous Hinduisci
Islam Islam
Musulmans Muzułmanie
Religions orientales Religie wschodnie

Miejsca Kultu

Basilique Bazylika
Cathdrale Katedra
Cerkiev Cerkiew
Chapelle Kaplica
Eglise Kościół
Mosqu Meczet
Synagogue Synagoga
Temple Świątynia
Oecumnisme Ekumenizm

Crmonies – Ceremonie

Baptême Chrzest
La Première Communion Pierwsza Komunia Święta
La semaine blanche (à ne pas confondre avec la semaine du blanc ) Biały tydzień
Profession de foi (en France à 11 ans) Wyznanie wiary
Confirmation Bierzmowanie
Mariage religieux Ślub kościelny
Mariage civil Ślub cywilny
Se marier Wyjść za mąż, ożenić się
Pompes funèbres/ funrailles/ obsèque Pogrzeb
Spulture/ enterrement Pochówek
Se confesser Spowiadać się
Confesser ses pchs Wyznawać grzechy
Les vœux monastiques Śluby zakonne
Vêture Obłuczyny
Les vœux prptuels (pauvret, chastet, obissance) Śluby wieczyste (ubóstwa, czystości, posłuszeństwa)
Ordination Święcenia kapłańskie / Ordynacja
Confrer l`ordination Udzielić święceń
Recevoir l`ordination Otrzymać święcenia
La première messe Prymicja
Ordinat Biskup (Ordynat) udzielający święceń
Ordinand Ordynand (duchowny mający być wyświęcony)
Canonisation Kanonizacja (wyniesienie na ołtarze)
Canoniser Kanonyzować
Canonisable Ten, kto może być wyświęcony
Noviciat Nowicjat
Postulat Postulat
Se destiner au noviciat Powołany do nowicjatu
Hostie Hostia, Najświętszy Sakrament
Conscration de l`hostie Konsekracja hostii
Ciboire, patène contenant des hostie Puszka, patena zawierająca hostie
Exposition de l`hostie dans l`ostensoir Wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji
Dposer l`hostie sur la langue d`un communiant Udzielić komuś Komunii Świętej

Documents – Dokumenty


Encyclicque Encyklika
Lettre pastoralle (p.ex.Novo millennio ineunte) List apostolski (np.Novo millennio ineunte)
Lettre de l`evêque aux diocesains List biskupi do diecezjan
Exhortation (p.ex.Evangelli nuntiandi, n21) Adhortacja (np.Evangelli nuntiandi, nr 21)
Homlie Homilia
Bulle papale (p.ex.Bulle d`indiction du Grand Jubili de L`An 2000) Bulla papieska (np.Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000)
Bndiction Urbi et Orbi Błogosławieństwo Miastu i Światu
Constitution apostoloque Konstytucja Apostolska
Droit canonique Prawo kanoniczne


Hierarchie et Institutions – Hierarchia kościelna i instytucje

Le Concile Vatican II Sobór Watykański II
Conclave Konklawe
Synode d`Evêques Synod biskupów
Consistoire Konsystorz
Consistoire Publique Konsystorz Publiczny
Collège Cardinalice Kolegium Kardynalskie
Comission Papale aux Affaires d`Amèrique Latine Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej
Comission Papale aux Media Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu
Academie Papale „Pro vita” Papieska Akademia „Pro vita”
Constitution de l`Etat Indpendant du Vatican Ustawa Zasadnicza Państwa Watykańskiego
Episcopat Episkopat
Confrence piscopale Konferencja Episkopatu
Conseil des Confrences d`Episcopats Europens (CCEE) Rada Konferencji Episkopatów Europy
Conseil des Episcopats (COMECE) Rada Episkopatów
Symposium d`Evêques Sympozjum Biskupów
Curie Kuria
Curie diocesaine Kuria djecezjalna
Curie romaine Kuria rzymska
Scretaire d`Etat Sekretarz Stanu (kard.Angelo Sodano)
Tribunal Metropolitain Sąd Metropolitalny
Confrence des Eglises Europennes Konferencja Kościołów Europejskich
Prsidence de la CEE Prezydium KKE
Congrgation Kongregacja
Congrgation aux Affaires d`Evèques Kongregacja ds.Biskupów (prefekt kard.Giovenni Battista Re)
Prsident de la Confrence Nationale d`Episcopat Przewodniczący Krajowej Konferencji Episkopatu
La Pastorale Duszpasterstwo
Pastorale acadmique Duszpasterstwo akademickie
Pastorale de migrants Duszpasterstwo migrantów
Institutions cclesiales polonaises Polskie instytucje katolickie
Prlature Opus Dei Prałatura Opus Dei
Ordo Kalendarz Liturgiczny
Mtropolite Metropolita
Cardinal Kardynał
Nonce Apostolique Nuncjusz apostolski
Diocèse Diecezja (diec.)
Evêque Biskup (Bp)
Evêque auxiliaire Biskup Pomocniczy
Evêque titulaire Biskup Tytularny
Archevêque Arcybiskup (Abp)
Archevêque titulaire Arcybiskup tytularny
Archidiocèse Archidjecezja
Paroisse Parafia
Prlat Prałat
Prlat mitr Infułat
Mitr Infuła, Mitra

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata