profil

Dziura Ozonowa

poleca 85% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dziura Ozonowa

Czym jest dziura ozonowa?
W atmosferze ziemskiej na wysokości od 10 do 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu(O3)-ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23km. Od końca lat 70-tych obserwuje się znaczny spadek zawartości ozonu, szczególnie nad Antarktydą, w rejonie bieguna południowego. Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziurą ozonową.
POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ
Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.
Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostaną atomy chloru. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (02). Następnie reakcja dwóch cząsteczek tlenku chloru prowadzi do powstania cząsteczki chloru (CIO2) oraz uwolnienia kolejnego atomu chloru, który rozbija następne cząsteczki ozonu. Oprócz tego dwutlenek chloru może ulegać rozpadowi na atom chloru oraz dwuatomową cząsteczkę tlenu.
GAZY NISZCZĄCE OZON
W śród gazów wywierających niszczący wpływ na warstwę ozonową największy udział mają freony, halony oraz tlenki azotu.
Pod względem chemicznym (CFC) są pochodnymi chlorowcowymi węglowodorów nasyconych.W cząsteczce zawierają atomy chloru i fluoru, niekiedy również bromu. Powstają przez działanie fluorowodorem na halogenopochodne metanu lub etanu w obecości katalizatora- pięciochlorku antymonu.Niższe freony charakteryzaują się znacną prężnością pary w niskich temperaturach i wysokim ciepłem parowania.Ze względu na dużą pojemność cieplną mają znaczny udział w zwiększaniu się fektu cieplarnianego.Nie mają zapahu lub posiadają zapach eteru.Są bezbarwne i nietoksyczne.Znalazły zastosowanie w produkcji kosmetyków i dezodorantów.Najbardziej znanymi i najczęściej używanymi freonami jest dichlorodifluorometan (CCI2F2),zwany freonem F-12 oraz dichlorotetrafluoroetan (C2CI2F4), zwany freonem F-114.Obecnie oblicza się, że w atmosferze znajduje się 20 mln ton freonów.
Halony są pochodnymi fluorowcowymi metanu i etanu.Są niekorzystnymi gazami lub cieczami.Nie ulegają spalaniu.Stosowane są do produkcji gaśnic halonowych.
Tlenki azotu powstają w ozonosferze głównie w wniku spalania paliw przez silniki samolotów i rakiet.W znacznych ilościach tlenki azotu wydzielane są do ozonosfery również w wyniku wybuchów jądrowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta