profil

Czasy

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

! zdanie twierdzące; ? pytanie; - przeczenie; o krótka odpowiedź
1. PRESENT CONTINUOUS Are, is, am + IV-ing ; aren’t, isn’t
! I am eating an apple. Jem jabłko (w tej chwili).
? Is he eating apples? Czy on je Jabłka? o Yes, he is.
- They aren’t eating apples. Oni nie jedzą jabłek (w tej chwili).
?- Aren’t you eating apples? Czy nie jesz teraz jabłek?

2. PRESENT SIMPLE (I, you, we, they) I operator DO / (he, she, it) I-s operator DOES
! I eat apples every day. Jadam jabłka codziennie. Don’t, doesn’t
! He eats apples every day. On jada jabłka codziennie.
? Do you eat apples every week? Czy jadasz jabłka co tydzień? o Yes. I do. Tak, jadam.
? Does she eat apples? Czy ona jada jabłka? ? How often does Ann eat apples?Jak często Ania je jabłka?
- They doesn’t eat apples every morning. Oni nie jadają jabłek każdego ranka.
?-Why don’t you eat apples every week? Dlaczego nie jadasz jabłek co tydzień?

3. PAST SIMPLE II (w pytaniu i przeczeniu I) ; operator DID, didn’t
! I took your apples yesterday. Wziąłem twoje jabłka wczoraj.
? When did you take this apples? Kiedy wziąłeś te jabłka?
? Who took my apples yesterday? Kto wziął wczoraj moje jabłka?
! She took apples at six. Ona wzięła jabłka o szóstej.
- He didn’t take your apples on Sunday. On nie wziął twoich jabłek w niedzielę.
? Did Ann take his apples last year? Czy Anna wzięła jego jabłka w zeszłym roku?

4. PRESENT PERFECT (I, you, we, they) HAVE / (he, she, it) HAS + III
! I have taken your apples. Wziąłem twoje jabłka (nie ważne kiedy, ważny skutek!) haven’t, hasn’t
! He has taken your apples. On wziął twoje jabłka.
? Have they taken your apples? Czy oni wzięłli twoje jabłka?
! Ann has taken Nick apples since 1970. Ann bierze jabłka Nicka od 1970r.(nabywa je zawsze u niego)
? Since when have you taken the apples? Od kiedy bierzesz te jabłka?
?- Why hasn’t Tom taken the apples? Dlaczego Tom nie bierze tych jabłek?
? How long he has taken Tom’s apples? Jak długo on bierze jabłka Toma?
! We have taken the apples for six years. My bierzemy te jabłka od 6 lat.
! Ann, have you ever taken Tom’s apples? Anno, czy kiedykolwiek brałaś jabłka u Toma?


5. PRESENT PERFECT CONTINUOUS HAVE / HAS + BEEN + IV-ing
Gdy mówimy o czynności rozpoczętej w konkretnym momencie w przeszłości i trwającej nadal.
! He has been taking the apples since ten o’clock. On zbiera te jabłka od godziny 10.
! I have been waiting for you since 6 o’clock. Cekam na ciebie od godziny 6.
! I have been waiting for you for six hours. Czekam na ciebie od sześciu godzin.
? How long have you been waiting for me? Jak długo czekasz na mnie?
- They haven’t been playing tennis for 5 hours. Oni nie grają w tennis od 5 godzin.

6. PAST CONTINUOUS (I, he, she, it) WAS / (we, you, they) WERE + IV-ing
! Yesterday at six I was taking apples. Wczoraj o szóstej brałem jabłka. (niedokonany) wasn,t, weren’t
- They weren’t taking apples when Tom came. Oni nie brali jabłek gdy Tom przyszedł.
? Where was she taking apples? Gdzie ona brała jabłka?
! She was taking apples when they were taking grapes. Ona brała jabłka gdy oni brali winogrona.
?- Weren’t you taking apples at six? Nie barłeś jabłek o szóstej?
? Who was taking apples ten minutes ago? Kto brał jabłka 10 minut temu?

7. FUTURE SIMPLE WILL (lub SHALL tylko w 1osobie) + I /w przeczeniu: WON’T
! I’ll take your apples tomorrow. Zabiorę twoje jabłka jutro. (dokonany)
? Will you take my apples next day? Zabierzesz moje jabłka jutro?
- She won’t take my apples next week. Ona nie zabierze moich jabłek w przyszłym tygodniu.
? When will they take our apples? Kiedy oni zabiorą nasze jabłka?
! We shall eat your apples. Zjemy twoje jabłka.


8. FUTURE CONTINUOUS WILL ( SHALL) + BE + IV-ing
! I’ll be taking apples tomorrow at six. Jutro o szóstej będę brał jabłka. Will not = won’t
- She won’t be taking apples. Ona nie będzie brała jabłek.
? Will you be taking apples all day tomorrow? Czy jutro cały dzień będziesz brał jabłka?
?-Why won’t you be taking apples on Saturday? Dlaczego nie będziesz brał jabłek w sobotę?
? Where will she be taking apples? Gdzie ona będzie zbierała jabłka?

9. PAST PERFECT (operator DID) (?-I) II + HAD + III
! I said I had taken your apples. Powiedziałem, że wziąłem te jabłka. Had not = Hadn’t
! Ann was glad because Tom had bought her apples. Anna była zadowolona ponieważ Tom kupił jej jabłka.
! They were sure Tom had taken the apples. Byli pewni, .ze Tom wziął te jabłka.
! He had taken the apples by seven o’clock. On wziął jabłka do 7 godziny. (..teraz jest 8)
? Whom did you meet after you had arrived? Kogo spotkałeś po przyjeździe?
- I knew he hadn’t been ill. Ja wiedziałem, że on nie był chory.

10. FUTURE PERFECT WILL (SHALL) + HAVE + III (dokonany)
! I’ll have taken your apples by the end of the week. Wezmę twoje jabłka do końca tygodnia.
! She will have taken the apples by six o’clock. Ona weźmie te jabłka do godziny szóstej.
? Will you have taken my apples by Monday? Czy weźmiesz moje jabłka do poniedziałku?
-They won’t have taken the apples by the time she comes.Oni nie wezmą jabłek do czasu gdy ona przyjdzie.
! Tom will have taken the apples before you go away. (po before jest Present Simple Tom weźmie jabłka zanim odejdziesz.

11. FUTURE IN THE PAST CONTINUOUS DIDI/II+WOULD(SHOULD)+BE+IVing
! I said I’d be taking apples the next day. Ja powiedziałem, że będę zbierał jabłka następnego dnia.
- He didn’t say he’d be taking apples on Sunday. On nie powiedział, że będzie zbierał jabłka w sobotę.
- They said they would’n be taking apples in May. Oni powiedzieli, że nie będą zbierali jabłek w maju.
? Did she know Tom would be waiting for her? Czy ona wiedziała, że Tom będzie czekał na nią?
! She knew that Tom would be waiting for her. Ona wiedziała, że Tom będzie na nią czekał.

12. FUTURE IN THE PAST (operator DID) (?-I) II + WOULD (SHOULD) + I
! She told us when she would do it. Ona powiedziała nam kiedy to zrobi. shouldn’t, wouldn’t.
? Did she say that Tom would take my apples? Czy ona powiedziała, że Tom wziął moje jabłka?
!- The Browns said they wouldn’t take my apples on Friday. Państwo Brown powiedzieli (np. wczoraj), że nie zabiorą moich jabłek w piątek (w piątek, który będzie za kilka dni od chwili obecnej)
! Mr. Fox told her what he would buy him. Pan Fox powiedział jej co mu kupi.

13. FUTURE PERFECT IN THE PAST( DID) (?-I) II+WOULD(SHOULD)+HAVE+III
! I said I’d have taken your apples by Friday. Powiedziałem, że wezmę twoje jabłka do piątku.
- Meg said she wouldn’t have taken the apples by the end of the year. Meg powiedziała, że nie weźmie tych jabłek do końca roku.
? Did they say that Dick would have taken the apples by the end of the year? Czy oni powiedzieli, że Dick weźmie te jabłka do końca roku?
! If you had taken the apples, Susan would have taken too.(po if czas Past Perfect) Gdybyś wziął te jabłka to Susan wzięłaby je także.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata
Gramatyka