profil

Ściąga z układów

poleca 87% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ krążenia Budowa układu pokarmowego budowa układu oddechowego

UKŁAD POKARMOWY
-ŚLINIANKI: przyuszne, podrzuchwowe, podjęzykowe
-ŚLINA: woda, mucyna (białko), ptialina -enzym, bakteriobójczy lizozym (ph ok. 7)
-KWAS ŻOŁĄDKOWY: H2O, HCl, pepsyna (nieczyn. pepsynogen), chymozyna (podpuszczka), lipaza żołądkowa
-JELITO CIENKIE: dwunastnica, czcze, kręte
- SOK JESLITOWY: H2O, amylaza jelitowa, maltaza, sacharaza, laktaza, lipaza jelitowa, egzopeptydazy jelitowe
-JELITO GRUBE: ślepe (kątnica) z wyrostkiem robacz. , okrężnica, esica, odbytnica zakoń. Odbytem
-WĄTROBA: -produkuje żółć,
-centrum metabolizmu organizmu:
glukoza ->glikogen
dezaminacja aminokwasów
cykl mocznikowy
synteza amin. Endogennych
-magazynowanie: żelaza, witamin A, D, B12
-funkcja detoksykacyjna
-TRZUSTKA-wydziela sok, insulinę, gruczoł dokrewny
- SOK TRZUST. :H2O, amylaza trzustkowa, trypsyna (trypsynogen), lipaza trzustkowa, chymotrypsyna (chymotrypsynogen), egzopeptydazy trzustkowe
TRAWIENIE POKARMÓW
-POLISAHARYDY- cukrowce
*jama ustna
polisacharydy (skrobia, glikogen)-amylaza ślinowa-> dekstryny+ maltoza
*żołądek –brak trawienia, za niskie pH
*dwunastnica
dekstryny -amyl. trzust.-> krótsze polisacharydy + maltoza
*jelito cienkie
maltoza –maltaza-> glukoza +glukoza
laktoza –laktaza-> glukoza +galaktaza
sacharoza –sacharaza-> glukoza +fruktoza
-BIAŁKA
*jama ustna- brak trawienia
*żołądek
pepsynogen- HCl-> pepsyna
białko -pepsynogen-> polipeptydy
kazeina – podpuszczka-> parakazeina
*dwunastnica
trypsynogen –enterokinaza-> trypsyna
chymotrypsynogen – trypsyna-> chymotrypsyna
polipeptydy –tryps. i chymotryps.-> oligopeptydy, peptydy
oligo-,peptydy –egzopeptydazy tzrust.-> dwu-, trójpeptydy
*jelito cienkie
dwu-, trójpeptydy –egzopeptydazy jelitow-> aminokwasy
-TŁUSZCZOWCE
*jelito cienkie
trójgliceryd –lipaza-> glicerol +kw. Tłuszczowe lub dwu-, monoglicerydy
MICELE- kompleks soli żółciowych i częściowo strawionych tłuszczy
CHYLOMIKRONY- cząsteczki tłuszczów obojętnych po resyntezie opakowane białkami
-REGULACJA PRACY PRZEWODU POKARMOWEGO odbywa się na drodze nerwowej i humoralnej (wydzielanie hormonów do światła przewodu, pobudzających lub hamujących czynności wydzielnicze)
GASTRYNA- pobudza żołądek do wydzielania soku
SEKRETYNA- pobudza trzustkę do wydzielania soku
CHOLECYSTOKININA- skurcze pęcherzyka żółciowego, żółć przelewa się do dwunastnicy.
Ośrodki kontrolujące zjawiska głodu i sytości znajdują się w PODWZGÓRZU
*lipoproteiny LDL- złe, odkładają cząsteczki cholesterolu we włóknach mięśni gładkich
*lipoproteiny HDL- dobre, transportują cholesterol do wątroby gdzie jest on rozkładany
UKŁAD ODDECHOWY
-jama nosowa
-gardło
-krtań- zespół chrząstek (tarczowata-j.adama) więzadeł i mięśni
-tchawica-spłaszczona, sprężysta rura wzmocniona chrząstkami
-oskrzela główne
-płuca
ODDYCHANIE
-objętość oddechowa: 500 cm3
-objętość uzupełniająca: 2500 cm3
-objętość zapasowa: 1200cm3
-pojemność życiowa: 4200cm3
-powietrze zalegające: 1200cm3
W rdzeniu przedłużonym znajduje się ośrodek kierujący oddychaniem.
Hb+4O2Hb(O2)4oksyhemoglobina
CO2+HbHbCO2 karbaminohemoglobina
CO+HbHbCO karboksyhemoglobina
ODDYCHANIE KOMÓRKOWE
-glikoliza w cytoplazmie
- reakcja pomostowa -matrix
-cykl Krebsa-matrix
-łańcuch oddechowy (utlenianie końcowe)- grzebienie mitochondrialne
Podczas oddychania komórkowego następuje reakcja dekarboksylacji polegająca na odłączeniu CO2 oraz dehydrogenacji polegająca na odłączeniu H i przyłączeniu ich do nukleotydów NAD+ lub FAD+ w wyniku tego połączenia powstają zredukowane nukleotydy NADH i FADH2
W czasie tlenowego oddychania kom. Powstaje z 1cz. Glukozy 36cz. ATP
C6H12O6+6O2+36ADP+36Pi-->6CO2+6H2O+36ATP
C6H12O6+6O2+2ADP+2Pi-->2C3H6O3+2ATP
UKŁAD KRĄŻENIA
-osierdzie- cienki łącznotkankowy worek otaczający serce
-wsierdzie- cienki nabłonek leżący na łącznotkankowej błonie wyściela powierzchnię jam serca
-śródsierdzie- tkanka mięśnia sercowego , środkowa warstwa
-nasierdzie- najbardziej zewnętrzna łącznotkankowa warstwa
RODZAJE SIECI KAPILARNYCH
-zwykła: tętniczka żyłka
-dziwna: tętniczka tętniczka
-wrotna: żyłka żyłka
CYKL PRACY SERCA
-okres pauzy 0,4 s
-skurcz przedsionków 0,11s
-skurcz komór 0,32s
I ton- zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych
II ton- zamknięcie zastawek półksiężycowatych
AUTOMATYZM PRACY SERCA
I węzeł zatokowo-przedsionkowy (rozrusznik) II węzeł zatokowo-przedsionkowy pęczek włókien Paldino- Hissa 2 włókna Purkiniego
KRZEPNIĘCIE KRWI
Trombocyty 1.serotonina –obkurcza ściany naczyń 2.trombokinaza (enzym) protrombina trombina fibrynogen fibryna(włóknik) skrzep
GRUPY KRWI
AGLUTYNOGEN- białko w błonie erytrocytów (antygen A,B)
AGLUTYNINY-białka w osoczu krwi (przeciwciała anty A,B)
Dawcaaglutynogen
Biorca aglutyniny
UKŁAD LIMFATYCZNY
Naczynia limfatyczne i tkanka chłonna --> grudki i węzły chłonne, współtworzy migdałki grasicę i śledzionę.
Limfa wlewa się do żył podobojczykowych
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY
PATOGEN- czynnik chorobotwórczy (wirus, bakteria, grzyb, pierwotniak)
ANTYGEN- fragment patogenu (osłonka, struktura węglowodanowa)
PRZECIWCIAŁO- białko odpornościowe- immunoglobuliny
ODPORNOŚĆ
*nieswoista (wrodzona)
-zdrowa skóra
-odczyn kwaśny
-wydzieliny: łój, pot, ślina, łzy (lizozym rozkładający ściany bakterii)
-interferon- białko wydzielane przez zakażone komórki
-uwarunkowania genetyczne
*swoista (nabyta)
^czynna-produkcja przeciwciał
-naturalna- w czasie choroby
-sztuczna- szczepienia
^bierna- otrzymywanie gotowych przeciwciał
-naturalna- z mlekiem matki
-sztuczna- surowice
LIMFOCYTY:
Ts- supresyjne
Th- pomocnicze
Tc- cytotoksyczne

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty