profil

Kalendarium Polski Piastów

poleca 85% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kalendarium:

963- Mieszko I ponosi klęskę w walce z Wieletami
965- Władca Polski zawiera sojusz z czeskim księciem Bolesławem,
umocniony małżeństwem z księżniczką Dobrawą
966- Mieszko I wraz ze swym dworem przyjmuje chrzest
967- zwycięstwo wojsk Mieszka I nad Wieletami, Wichmanem i
Wolinianami zapoczątkowuje podbój Pomorza
968- do Polski przybywa pierwszy biskup, Jordan
970- Wzniesienie najstarszego kościoła pod wezwaniem NMP w
Gnieźnie
972- Mieszko pokonuje margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią
973- zjazd w Kwedlinburgu
977- śmierć Dobrawy
979- Nieudana wyprawa Ottona II na Polskę
981- Książe kijowski zajmuje Grody Czerwieńskie
984- śmierć pierwszego biskupa Polski Jordana
985- zażegnanie konfliktów dynastycznych w Niemczech
986- (4 kwietnia) zjazd w Kwedlinburgu, na którym Mieszko
podporządkowuje się Ottonowi III i ofiaruje mu wielbłąda
988- Mieszko przyłącza do Polski dawne „Państwo Wiślan”
990- Mieszko I opanowuje należący do państwa czeskiego Śląsk
992- (25 maja) śmierć Mieszka I i objęcie władzy w Polsce przez
najstarszego syna Mieszka- Bolesława Chrobrego
995- Bolesław bierze udział w wyprawach Ottona I przeciw
Słowianom
997- podczas misji ginie praski biskup Wojciech
999- papież Sylwester II kanonizuje praskiego biskupa
1000- zjazd gnieźnieński
1002- Bolesław Chrobry zajmuje Łużyce
1003- Bolesław Chrobry włącza się w dynastyczne spory w Czechach
1004- wyprawa Niemców na Łużyce, powstanie planów
podporządkowania Kościoła polskiego metropolii
magdeburskiej
1005- utrata polskiego zwierzchnictwa nad Pomorzem
1007- Bolesław Chrobry odzyskuje Łużyce
1009- Bolesław wykupuje ciało zmarłego Bruna z Kwerfurtu
1012- włączenie poznańskiego biskupstwa do metropolii
gnieźnieńskiej
1013- małżeństwo syna Bolesława Chrobrego z księżniczką lotaryńską-
wnuczką Ottona II
1015-1017- kolejne walki polsko- niemieckie

1018- Bolesław Chrobry wyprawia się na Ruś z zamiarem osadzenia na
tronie kijowskim swego zięcia Światopełka
1020- powstanie kościoła benedyktyńskiego św. Gereona na
wawelskim wzgórzu
1025- (18 kwietnia) koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
(17 czerwca) śmierć Bolesława Chrobrego
(25 grudnia) koronacja Mieszka II
1028- Mieszko II organizuje wyprawę dywersyjną na teren Saksonii
1029- Konrad II w odwecie wyprawia się przeciw Polsce, dociera do
Łużyc i oblega Budziszyn
1031- koalicja niemiecko- pruska przeciw Polsce
1034- śmierć Mieszka II, objęcie władzy w Polsce przez syna Mieszka
II- Kazimierza
1037- bunt możnych zmusza Kazimierza do opuszczenia kraju
1038- wykorzystując zamieszanie polityczne, książę czeski Brzetysław I
wkracza do Polski
1039- powrót Kazimierza Odnowiciela ze zbrojnym poparciem króla
Niemiec i Węgrów
1040- Kazimierz odzyskuje Wielkopolskę i Małopolskę wraz z ziemią
łęczycko- sieradzką
1041- Kazimierz zawiera sojusz z wielkim księciem kijowskim
Jarosławem Mądrym
1044- Kazimierz z pomocą węgierską zmusza Pomorzan do płacenia
trybutu
1047- Kazimierz Odnowiciel przy poparciu wielkiego księcia
kijowskiego Jarosława Mądrego opanowuje Mazowsze
1050- Kazimierz odbiera Śląsk Czechom
1058- (19 marca) śmierć Kazimierza Odnowiciela, władzę w kraju
obejmuje Bolesław II Śmiały zwany też Bolesławem Szczodrym
1068- Konflikt polsko- czeski o trybut ze Śląska
1072- Bolesław śmiały łamie cesarski zakaz wojny z Czechami
1074- wojna polsko- czeska
1076- (25 grudnia) koronacja Bolesława Szczodrego (Śmiałego) w
Gnieźnie
1077- Bolesław Szczodry osadza na tronie węgierskim syna Beli I, brata
Gejzy
1079- konflikt Bolesława II z biskupem krakowskim Stanisławem,
zakończony zamordowaniem biskupa, wygnaniem Bolesława z
kraju i objęciem władzy w kraju przez Władysława Hermana
1081- na wygnaniu umiera Bolesław Śmiały
1085- koronacja Wratysława II na króla Czech o Polski w Pradze
1086- (20 sierpnia) narodziny Bolesława Krzywoustego
1088- Władysław Herman poślubia córkę cesarza Henryka III
1102- (4 czerwca) śmierć Władysława Hermana
1107- konflikt o tron Polski synów Hermana- Bolesława i Zbigniewa-
zakończony wygnaniem Zbigniewa, który znajduje schronienie u
króla niemieckiego
1109- Bolesław Krzywousty zwyciężą Pomorzan
1111- powrót Zbigniewa do kraju za zgodą brata
1114- zażegnanie polsko- czeskiego konfliktu
1115- Bolesław Krzywousty żeni się z Salomeą
1116- Bolesław podbija Pomorze Gdańskie
1120- konflikt polsko-ruski
1121- Bolesław Krzywousty w odwecie za najazd ruski wyprawia się na
Czerwień
1137- pokój w Kłodzku kończy spory polsko- czeskie
1138- (28 października) śmierć Bolesława Krzywoustego, w Polsce
zostaje wdrożony system senioralny, pierwszym seniorem
zostaje najstarszy syn Bolesława Krzywoustego -Władysław II
1142- Władysław II podejmuje represyjne kroki wobec młodszych braci
1146- Władysław łamie pokój i oblega braci w Poznaniu
1147- papież Eugeniusz III potwierdza klątwę rzuconą przez arcybiskupa
na Władysława II
1159- na wygnaniu przez swoich braci umiera Władysław II
1166- śmierć księcia sandomierskiego Henryka podczas wyprawy na
Prusów
1167- Bolesław Kędzierzawy przekazuje swojej żonie część ziem po
bracie Henryku
1173- śmierć Bolesława Kędzierzawego
1177- zjazd gnieźnieński zwołany przez Mieszka II Starego- trzeciego
brata Władysława II, objęcie władz przez Kazimierza II
Sprawiedliwego
1181- powrót do kraju Mieszka Starego
1184- Mieszko zabiega o odzyskanie władzy wielkoksiążęcej
1186- Po śmierci Leszka, syna Bolesława Kędzierzawego, dzielnica
kujawsko-mazowiecka przechodzi we władanie Kazimierza
Sprawiedliwego
1192- Kazimierz zawiera sojusz z Węgrami. Wyprawa Kazimierza na
Jaćwięgów i zdobycie Drohiczyna
1193- umiera syn Mieszka III Starego- Mieszko Młodszy
1194- śmierć syna Mieszka III Starego- Odona i Kazimierza
1195- Mieszko Stary zajmuje Kujawy i wyrusza na Kraków
1201- Po śmierci Bolesława Wysokiego władzę na Śląsku obejmuje
jego syn- Henryk I Brodaty
1202- Mieszko Stary odzyskuje władzę w Krakowie a później umiera w
Kaliszu
1211- Mieszko Plątonogi umiera w Krakowie. Na stolec wielkoksiążęcy
powraca Leszek Biały. Henryk Brodaty odzyskuje Lubusz
1214- Leszek Biały zawiera na Spiszu traktat z królem węgierskim
1219- Leszek Biały wespół z Węgrami wyprawia się na Ruś w celu
osadzenia w Haliczu Kolomana i Salomei
1222- Henryk Brodaty nadaje Zakonowi Krzyżackiemu NMP wieś
Łazusice w księstwie śląskim
1226- książę mazowiecki Konrad zaprasza do ochrony pogranicz
mazowieckiego od najazdów Pruskich Zakon Krzyżacki
1230- Konrad Mazowiecki nadaje Krzyżakom prawa książęce w ziemi
chełmińskiej
1232- walki między Henrykiem Brodatym a Konradem Mazowieckim
1238- śmierć Henryka Brodatego, jego następcą zostaje Henryk
Pobożny
1241- najazd Mongołów
1243- Konrad Mazowiecki zostaje wypędzony z Krakowa
1257- urodził się Przemysł II, syn Przemysła I, przyszły król Polski
1261- do Polski z Moraw dociera ruch biczowników
1274- Książę wrocławski Henryk IV Probus nadaje Wrocławiowi prawo
składu
1283- Konsekrowanie na arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę
1293- Przemysł II zawiera antyczeski sojusz z Władysławem
Łokietkiem
1295- Arcybiskup Jakub Świnka koronuje w Gnieźnie Przemysła II na
króla Polski
1300- Wacław II koronuje się na króla Polski
1305- Władysław Łokietek zajmuje ziemię łęczycko- sieradzką
1309- Krzyżacy po podboju Pomorza Gdańskiego, przenoszą siedzibę
wielkiego mistrza Zakonu do Malborka
1315- Władysław Łokietek zawiera sojusz z Danią, Szwecją, Norwegią,
Rugią, Pomorzem Zachodnim i Meklemburgią przeciw
Brandenburgii
1320- koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
1329- Władysław Łokietek napada na ziemię chełmińską
1332- Krzyżacy zajmują Kujawy
1333- śmierć Łokietka, koronacja Kazimierza Wielkiego
1335- zjazd w Wyszechradzie
1339- Kazimierz zrzeka się księstw śląskich
1343- Kazimierz Wielki zawiera antykrzyżacki sojusz z książętami
pomorskimi
1344- kolejna wyprawa Kazimierza na Ruś
1353- Kazimierz Wielki pokonuje opozycję po odciągnięciu od
konfederatów wielkopolskich części szlachty
1357- Kazimierz wydaje statuty dla Wielkopolski
1364- założenie Uniwersytetu Krakowskiego
1370- śmierć króla Kazimierza Wielkiego na zamku wawelskim
1372- Ludwik Węgierski oddaje Królestwo Rusi w zarząd księciu
opolskiemu
1382- śmierć króla Ludwika
1385- unia Polski z Litwą w Krewie
1386- władzę w Polsce obejmuje Jagiełło – założyciel dynastii
Jagiellonów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut