profil

Atmosfera-dział

poleca 83% 854 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
składniki pogody

Atmosfera- Gazowa powłoka otaczajaca planetę posiadająca masę wystarczającą do utzrzumania wokół siebie warstwy gazów w wyniku działania grawitacji..
Skład- Atmosfera ziemska jest niejednorodna powłoką złożona z mieszaniny gazów zwanej powietrzem.
78.09%-(78%)azot, 20,95%(21%)-tlen, 0,93%-argon, 0,0333%-dwutlenek węgla, oraz śladowych ilości gazów szlachetnych(hel neon krypton i ksenon)
Atmosfera stanowi osłonę przed zabójczym dla zycia krótkofalowym promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym ze słońca.
Pogoda- ogół zjawisk atmosferycznych zachodzących w danej chwili w dowolnych warstwach atmosfery(głównie troposfery)
Jej stan określaja składniki pogody (czyli fizyczne właściwości troposfery- temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, nasłonecznienie, siła i kierunek wiatru, zachmurzenie i rodzaj chmur, opady i opady atmosferyczne (rodzaj i wielkość) zjawiska atmosferyczne np. burze, ostatnio podawane jest nawet stężenie alergenów w powietrzu.
Badaniem zjawisk pogodowych zajmuje się meteorologia ich przewidywaniem dział meteorologii –synoptyka.
Temperatura- określa stopień nagrzania danego ciała. Jest miarą ruchu cieplnego molekuł. Temperatura określa również zdolność substancji do przekazywania ciepła. Skalę temperatury tworzy się przyjmując jeden lub dwa stałe punkty termometryczne. Mierzymy ja termometrem, i termografem.(skala- Celsjusza, kalwina fahrenheita)
Ciśnienie atmosferyczne- siła z jaka słup powietrza naciska na powierzchnie ziemi. Co za tym idzie w górach ciśnienie jest niższe ponieważ słup jest mniejszy a na nizinach wyższe bo słup jest większy. Zależy także od szerokości geograficznej oraz temperatury. Mierzymy je barometrem, barografem, aneroidem, jednostka sa Hektopaskale(hPa)
Wilgotność- poziom wilgoci- oznacza zawartość pary wodnej w powietrzu. Okresla się ja za pomoca kilku wskaźników- Wilgotność bezwzględna to masa pary wodnej w jednostce objętości powietrza wyrażana w g/m3. Wilgotność względna stosunek zawartości pary wodnej znajdującej się w powietrzu w danej temp. Do max. Możliwej zawartości pary wodnej w tej samej temperaturze wyrażana w %.mierzona jest higrometrem.
Zachmurzenie- stopien pokrycia nieba przez chmury. Stosuje się skalę od 0-11. Określane jst na oko (wizualnie). Przy określaniu zachmurzenie podaje się rodzaj i gatunek chmur.
Opady atmosferyczne- produkty kondensacji pary wodnej spadające z chmur na powierzchnie Ziemi. Powstaja gdy krople wody i kryształki lodu pozostające w chmurach osiągają rozmiary przy których prądy w chmurze nie mogą ich utrzymać w stanie zawieszenie.mierzy się deszczomierzem.
Wiatr- poziomy róch powietrza względem powierzchni ziemi.Określa się go w stopniach miary kątowej lub według róży wiatrów. Prędkość wiatru oznacza się drogę jaką pokonują cząsteczki powietrza w jednostce czasu. Najczęściej w m/s lub km/h.
Usłonecznienie- rzeczywista liczba godzin podczas których na określone miejsce na powierzchni ziemi pada promieniowanie dochodzące bezpośrednio od Słońca. Zalerzy od długości dnia i zachmurzenia.
Nasłonecznienie- ilość energii promieniowania pochodzącego ze słońca, które dociera do powierzchni ziemi .
Klimat- Charakterystyczny przebieg zmian pogody na danym obszarze.
Synoptyka- nauka zajmująca się przewidywaniem pogody.
Obecnie prognoza pogody sporządzana jest zwykle stosując metodę synoptyczna. Oparta jest ona na mapach pogody zwanych też synoptycznymi na które nanosi się wyniki pomiarów i obserwacji. Mapa synoptyczna dokumentuje aktualny stan atmosfery, pozwalaja przewidzieć kierunek zmian pogody. Pogoda krótko terminowa sprawdza siie w 90%, natomiast srednio i długo terminowe sprawdzaja się w 70-60% .
Strefa klimatów równikowych- temperatury powietrza są wysokie we wszystkich miesiącach notuje się temp. powyżej 20 stopni a amplituda jest mała(5-10) Tereny te cechuja znaczne opady całoroczne bądź koncentrujące się w jedne lud dwóch porach deszczowych. W strefie tej wyróżnia się następujące typy klimatów-
Równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny, podrównikowy suchy, monsunowy,
Strefa klimatów zwrotnikowych- temperatura w poszczególnych miesiącach zawiera się pomiędzy 10-20. amplituda dobowa znaczna a roczna nieznaczna, małe opady epizodyczne lub okresowe, typy klimatów- kontynentalny suchy, skrajnie suchy(pustynny), monsunowy, wilgotny,
Podzwrotnikowy- temperatury w najchłodniejszych miesiącach nie spaja poniżej 0 amplitudy dobowe i roczne nieznaczne. Opady występują w chłodnej porze roku.
Typy- kontynentalny, morski, monsunowy
Umiarkowana- najbardziej skomplikowana ze wglądu na jej durze zróżnicowanie. Dzieli się na dwie grupy, klimatów umiarkowanych ciepłych i chłodnych, każda grupa składa się z kontynentalnego, morskiego, przejściowego, monsunowego, Temperatury sa umiarkowane, amplitudy roczne i dobowe znaczne i przestrzennie zróżnicowane. Klimaty morskie maja mniejsze amplitudy a kontynentalne wyższe, opady występują we wszystkich porach roku z przewaga chłodnej, dla morskiego typu, a lecie dla kontynentalnego,
Okołobiegunowa- obejmuje dwa typy klimatów- podbiegunowy (subpolarny), biegunowy (polarny).w typie podbiegunowym w najcieplejszych miesiącach temp nie przekracza 10 a biegunowym nigdy nie przekracza 0 opady sa nieliczne przeważnie śnieg.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty