profil

Daty XI-XIII w.

poleca 85% 171 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Bolesław Chrobry Bolesław Krzywousty Mieszko II Kazimierz Odnowiciel

1054 – schizma wschodnia
XII w. – częste konflikty cesarsko-papieskie osłabiają pozycję cesarstwa
1122 – konkordat w Wormacji pomiędzy państwem kościelnym i świeckim
1215 – IV sobór laterański
962 – cesarz wystawił przywilej, w którym brał pod opiekę Kościół i Państwo Kościelne w zamian za zgodę papieża na przywrócenie przysięgi papieża cesarzowi
451 – sobór powszechny w Chalcedon
691 – sobór zwołany przez cesarza bizantyjskiego
1053 – papież Leon IX wysłał do Konstantynopola posła w celu omówienia współpracy w południowych Włoszech
1054.07.16 – bulla ogłaszająca ekskomunikę patriarchy Konstantynopola
1058.12 – papieżem zostaje Mikołaj II
1059 – synod laterański
1075 – Grzegorz VII wydaje 20-punktowy program papieski (Dictatus papae)
1075 – Henryk IV mianuje nowego biskupa Mediolanu
1076.01 – sobór w Wormacji zwołany przez Henryka IV i odmówienie wierności papieżowi (Henryk IV odrzuca Dictatus papae)
1077.01 – Henryk IV okazuje skruchę w Canossie
1080 – Henryk IV usuwa antykróla
1080 – Henryk IV detronizuje Grzegorza VII i ogłasza papieżem Klemensa III
1084 – Henryk IV koronuje się na cesarza
1106 – śmierć Henryka IV
1106 – król Francji Filip I zezwala na swobodny wybór biskupów
1225 – śmierć Henryka V
1138 – elekcja Konrada Hohenstaufa
1152 – rządy obejmuje Fryderyk I Barbarossa (rudobrody)
1159 – papieżem zostaje Aleksander III
1212 – Innocenty III wysuwa kandydaturę na kroła Sycylii Fryderyka II Hohenstaufa
1213 – Fryderyk II Hohenstauf ogłasza w Złotej Bulli zobowiązanie ochrony papieża i jego ziem
1250 – śmierć Fryderyka II Hohenstaufa
XIII w. – koniec konfliktów cesarsko-papieskich
910 – kongregacja Cluniacka
1056 – śmierć Henryka III
1059 – Mikołaj II dokonuje zmian w sposobie wyboru papieża
XI w. – Bizancjum zostaje zagrożone przez Turków Seldżuków
1095 – papież Urban II na soborze w Clermont wzywa do świętej wojny
1100 – utworzenie Królestwa Jerozolimy
1204 – w miejsce Bizancjum utworzono Cesarstwo Łacińskie
XIII w. – kryzys idei krucjat
711 – Arabowie przekraczają cieśninę Giblartarską
1031 – rozpad państwa hiszpańskiego
1035 – Ferdynand I Wielki łączy Kastylię i Leon
1085 – Toledo zostaje odebrane muzułmanom
1099 – śmierć El Cid’a (Cyda)
1063 – papież Aleksander II skierował apel do pomocy Hiszpanom; do rekonkwisty
1071 – Turcy Seldżuccy po bitwie pod Manzikertem opanowali prawie całą Azję Mniejszą
1097.05.06 – rycerstwo pierwszej krucjaty przystąpiło do wypierania Turków z zawłaszczonych terytoriów
1099 – rycerze wkraczają do ziemi świętej i zdobywają Jerozolimę
1118 – założenie zakonu Templariuszy
1190 – założenie Zakonu Szpitala NMP domu niemieckiego w Jerozolimie
1128 – papież zatwierdza regułę zakonną opracowaną przez Bernarda z Clarivaux
1187.07 – klęska wojsk Gwidona z Lusignan
1190 – zdziesiątkowane wojska niemieckie docierają do Palestyny
1191 – Ryszard Lwie Serce zawiera układ z Saladynem, który oddawał łacinnikom wąski pas wybrzeża od Tym do Jafy i zezwalał na pielgrzymki do miejsc świętych
1203 – Krzyżowcy zdobywają Konstantynopol
1229 – reaktywowanie Królestwa Jerozolimy
1244 – namiestnik Jerozolimy oddaje ją Turkom
1250 – ekipa wraz z królem Ludwikiem IX dostają się do tureckiej niewoli
1261 – Cesarstwo Łacińskie upada pod naporem Bizantyjczyków
1291 – Turcy zdobywają Akkę; definitywny koniec krucjat
1204 – Upadek Konstantynopola
KRUCJATY:
Wyprawa chłopska: wiosna – jesień 1096
I krucjata rycerska: 1096-1099
II krucjata rycerska: 1147-1149
III krucjata rycerska: 1189-1192
IV krucjata rycerska: 1202-1204
Wyprawa dziecięca: 1212
V krucjata rycerska: 1217-1221
Wyprawa rycerska: 1228
VI krucjata rycerska: 1248-1254
VII krucjata rycerska: 1270
1215.06.15 – baronowie wymusili na Janie bez Ziemi zatwierdzenie przywilejów (Wielka Karta Swobód)
1265 – zwołanie pierwszego parlamentu angielskiego
1302 – Filip IV Piękny zwołuje Stany Generalne
1135 – śmierć Henryka I; królem zostaje jego kuzyn Stefan z Blois
1164 – wydanie Konstytucji Calrendońskich
1170 – król rozkazuje uchwycenie i ukaranie Tomasza Becketa
1189 – śmierć Henryka II; królem zostaje Ryszard Lwie Serce
1199 – śmierć Ryszarda Lwie Serce; królem zostaje Jan bez Ziemi
1204 – Filip II August odrywa od władztwa Plantagenetów Normandię
1207 – Jan bez Ziemi zostaje oskarżony przez króla Francji o felonię
1213 – papież zmusza Jana bez Ziemi do uznania Anglii za lenno papieskie
1214 – bitwa pod Bouvines
1216 – Jan bez Ziemi umiera; królem zostaje małoletni Henryk III
1258 – ustanowienie prowizji oksfordzkich
1264 – walki szlachty (Szymon de Montfort) z baronami; !!! POCZĄTEK PRZEDSTAWICIELSTWA STANOWEGO !!!
987 – śmierć ostatniego z Karolingów Ludwika V
1282 – powstanie w Palermo
1285 – królem zostaje Filip IV Piękny
1296 – Filip IV Piękny opodatkowuje kościół
1301 – bulla papieska nakazujące przybycie króla do Rzymu w celu ukarania
1302 – powstanie mieszczan w Brugii; zwołanie Stanów Generalnych
1135 – narodziny Temudżyna
1206 – Temudżyn jednoczy plemiona mongolskie. Przyjmuje tytuł Czyngis-chana
1211 – armia Czyngis-chana wdarła się do Chin
1223 – armia mongolska sięgnęła połowców i pokonała wojska rusko-połowieckie nad rzeką Kałką
1227 – śmierć Temudżyna
1237 – Batu-chan uderza na Ruś
1240 – Batu-chan zdobywa Kijów
1241 – Batu-chan wyprawia się na Węgry; karze Belę IV, który schronił połowców; wkracza do Wielkopolski (bitwy pod Chmielnikiem i Turskiem). W bitwie pod Legnicą pokonany zostaje Henryk Pobożny. Po śmierci Ugadeja Batu-chan wraca na wschód.
1180 – przywilej Łęczycki
1207 – Leszek Biały pozwala duchowieństwu na wybór kanoniczny biskupa krakowskiego
1210 – przywilej Borzykowski
1215 – przywilej sądowniczy w Wolburzu
950 – Bolesław hołduje Czechy Niemcom
1003 – Chrobry wkracza do Pragi
1140 – w Czechach została zerwana zasada senioratu
1158 (??85??) – koronacja Władysława II
1197 – Przemysł Otokar I w pełni jednoczy państwo czeskie
1203 – koronacja Przemysła Otokara I
1278 – bitwa pod Suchymi Krutami
1290 – opustoszał tron w Krakowie
1291 – przywilej w Lutomyślu
1295 – Przemysł II królem Polski
1296.02 – Przemysł II zamordowany
1300 – Wacław II zostaje królem Czech i Polski
1301 – Wacław III królem czech i Węgier
1304 – do Polski wraca Władysław Łokietek
1305 – Wacław II umiera
1306 – zamordowanie Wacława III w Ołomuńcu; koniec Przemyślidów
1310 – na tronie czeskim zasiada Jan Luksemburski
955 – bitwa na Lechowym Polu
974 – chrzest Gejzy
1000 – cesarz przesyła Stefanowi I kopię włóczni św. Maurycego
1001 – Stefan I koronowany na pierwszego króla Węgier
1038 – śmierć Stefana I Wielkiego
1060 – koronacja Beli I
1205 – królem zostaje Andrzej II
1311 – sprowadzenie Krzyżaków do Siedmiogrodu
1222 – król wydaje Złotą Bullę
1225 – wypędzenie Krzyżaków z Siedmiogrodu
1235 – śmierć Andrzeja II
1241 – najazd Tatarski pogrąża Węgry w ruinie gospodarczej
1301 – wygaśnięcie dynastii Arpadów; królem Wacław III (Karol Robert z dynastii Andegawenów)
1025 – koronacja Mieszka II
1031 – Mieszko II został pokonany przez koalicję niemiecko-ruską; ucieka z kraju
1034 – śmierć Mieszka II
1037 – potężny bunt ludowy przeciwko możnym i religii chrześcijańskiej
1038 (??39??)– Brzetysław napada na Polskę
1039 – do kraju powraca syn Mieszka II – Kazimierz Odnowiciel
1047 – Kazimierz pokonuje Miecława
1050 – Kazimierz zdobywa Śląsk
1054 – wizyta u cesarza; mamy Śląsk, ale płacimy Czechom
1076 – koronacja Bolesława Śmiałego (Szczodrego); wojna domowa w Niemczech
1079 – Bolesław Śmiały opuszcza Polskę po buncie możnowładztwa i zatargu z biskupem Stanisławem; śmierć Stanisława
1081 – Bolesław otruty
1097 – podział kraju pomiędzy Zbigniewa, Krzywoustego i Hermana
1107 – Krzywousty wypędza Zbigniewa
1112 – Zbigniew powraca i umiera
1116 – odzyskanie Pomorza Gdańskiego
1121-22 – zhołdowanie Pomorza Zachodniego
1135 – bulla papieska – prawo zwierzchnictwa kościoła nad władcą polskim; Bolesław hołduje papieżowi
1136 – bulla – Gniezno arcybiskupstwem
1109 – na państwo Bolesława Krzywoustego najeżdża cesarz Henryk V
1119 – Pomorze Gdańskie zostaje wcielone do państwa Piastów
1138 – po śmierci Bolesława Krzywoustego nastąpiło rozbicie dzielnicowe
1140 – utworzono biskupstwo w Wolinie
1157 – cesarz Barbarossa najeżdża na Polskę i w Krzyszkowie odbiera hołd złożony przez Bolesława Kędzierzawego
1166 – Kazimierz Sprawiedliwy przejmuje Wielkopolskę
1177 – Mieszko Stary zostaje wygnany, a na tron książęcy wstąpił Kazimierz Sprawiedliwy
1180 – zjazd w Łęczycy (ius spoli) – zwolnienie prawa księcia do przejmowania ruchomego majątku po zmarłym biskupie
1181 – książę szczeciński Bogusław I złożył hołd cesarzowi niemieckiemu
1194 – Kazimierz Sprawiedliwy umiera; Leszek Biały zostaje władcą
1202 – śmierć Mieszka Starego
1207 – Leszek Biały pozwolił na wybór kanoniczny biskupa krakowskiego
1210 – przywilej ekonomiczny dla kościoła w Borzykowie
1215 – Wolburz: kościół uzyskuje pełne prawo sądownicze
1226 – Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków na ziemię chełmińską
1227 – zjazd w Gąsawie: Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty, Władysław Laskonogi, Świętopełk, Odonic; zamordowano Leszka Białego
1228 – w Cieni zostaje nadany przywilej dla możnowładztwa świeckiego
1231 – śmierć Władysława Laskonogiego
1241 – przerwane starania o koronację Henryka Pobożnego; najazd Tatarski
1241.04 – ginie Henryk Pobożny
1250 – Rogatka sprzedał ziemię lubuską Marchii Brandenburskiej
XI w. – pojawiają się klasztory benedyktynów
XII w. – przybywają do Polski cystersi
XIII w. – pojawiają się zakony żebrzące
1306 – siedzibą Wielkiego Mistrza został Malbork
1122 – Piotr Abelard ogłasza biór sprzecznych ze sobą cytatów Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła
1201 – powstaje zgromadzenie humiliatów (pokornych)
1206 – założenie zakonu dominikanów
1208 – powstaje zgromadzenie pauperes catholici (ubogich katolickich)
1210 – działa reguła Franciszka z Asyżu

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut

Ciekawostki ze świata