profil

Podstawowe daty ze Średniowiecza.

poleca 85% 465 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Krzysztof Kolumb

476 – upadek Cesarstw na Zachodzie
496 – chrzest Klodwiga, króla Franków
527-565 – panowanie Justyniana I Wielkiego. Budowa Hagia Sophia
529 – założenie klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino
590-604 – pontyfikat Grzegorza I Wielkiego
VII w. – państwo Samona
VII-VIII w. – najazdy Bułgarów na Bizancjum
622 – hidżra, początek ery muzułmańskiej
653 – spisanie Koranu
661-750 – kalifat Omajjadów, ekspansja mu-
zułmanów, najazdy na Bizancjum i na Zachód
VIII-I poł. IX w. – okres obrazoburstwa w Bi-zancjum
VIII-IX w. – przywileje immunitetowe na Z<-
711 – zajęcie półwyspu iberyjskiego przez Arab
732 – bitwa pod Poitiers
750 – początek kalifatu Abbasydów
754 – powstanie państwa Kościelnego
768-814 – panowanie Karola Wielkiego
800 – koronacja cesarska Karola Wielkiego
IX w. – Państwo Wielkomorawskie
843 – traktat w Verdun, podział państwa Fran.
863 – misja św. Cyryla i Metodego w Państwie Wielkomorawskim
885 – uczniowie św. Metodego z misją w Bułg.
koniec IX w. – początki Rusi Kijowskiej
pocz. X w. – powstanie państwa czeskiego
906 – zniszczenie Państwa Wielkomorawskiego przez Węgrów
936-973 – panowanie Ottona I
955 – bitwa na Lechowym Polu
962 – koronacja cesarska Ottona I
X-XI w. – reformy Kościoła zapoczątkowane przez opactwo w Cluny
X-XII w. – sztuka romańska na zachodzie. Sy-stem i rozdrob. lenne. Rozkwit kultury muzułm.
987 – początek dynastii Kapetyngów we Francji
988 – chrzest Rusi
1001 – koronacja Stefana I Wlk., króla Węgier
Xi w. – „Pieśń o Rolandzie”
1054 – schizma wschodnia. Początek rozbicia dzielnicowego Rusi
1066 – bitwa pod Hastings
1071 – bitwa pod Manzikert
1077 – Grzegorz VII i Henryk IV w Canossie
1096-1099 – pierwsza wyprawa krzyżowa
1098 – powstanie zakonu cystersów
XI/XII-XIII w. – ruch komunalny, wolności miejskie
XII w. – powstanie zakonów rycerskich
XII-XIII w. – okres krucjat
1122 – konkordat wormacki
II poł. XXI-XIII w. – bud. wlk. katedr gotyck.
1187 – bitwa pod Hattin i zajęcie Jerozolimy przez muzułman
1198-1216 – pontyfikat Innocentego III
ok. 1200 – powstanie pierwszych umiwersytet.
I poł. XIII w. – powstanie zakonów franciszk. i dominik. Krucjaty przeciw albigensom
XIII w. – kształtow. się monarchii stanowych
1204-1261 – Cesarstwo Łacińskie
1206-1227 – panowanie Czyngis-chana
1212 – bitwa pod Las Navas de Tolosa
1214 – bitwa pod Bouvines
1215 – Wielka Karta Swobód
1225-1274 – św. Tomasz z Akwinu
1226-1270 – Ludwik IX Święty we Francji (p)
1230 – początek Hanzy
1237-1240 – podbój Rusi przez Mongołów
1241 – najazd Mongołów na Węgry
1256-1273 – wielkie bezkrólewie w Niemczech
1291 – upadek Akki
Ipoł.XIVw.–pod. części ks. ruskich przez Litwę
1309-1377 – niewola awiniońska papieży
1337 – początek wojny stuletniej
1346 – bitwa pod Crcy
1348-1350 – „czarna śmierć”
II poł. XIV-I poł XV w. – kryzys gospodarczy i społeczny na Zachodzie
1348 – założenie uniwersytetu w Pradze
1356 – Złota Bulla cesarza Karola IV Luksem- burskiego. Bitwa pod Poitiers
1377 – początek wielkiej schizmy zachodniej
1389 – bitwa na Kosowym Polu
1397 – unia państw skandynawskich
1409 – wystąpienie Jana Husa
1414-1418 – sobór w Konstancji
1415 – spalenie na stosie Jana Husa
1419 – początek wojny husyckiej
1429 – uwolnienie Orleanu przez Joannę d’Arc
ok. 1430 – pocz. wyp. portugalskich do Afryki
1439 – unia florencka
1444 – bitwa pod Warną
poł XV w. – koniec wojny stuletniej
ok. 1450 – wynalezienie ruchomej czcionki drukarskiej przez Jana Gutenberga
1453 – upadek Konstantynopola
1462-1505 – panowanie Iwana III Srogiego w Wielkim Księstwie Moskiewskim
1479 – unia Katylii i Aragonii
1480 – zrzucenie przez Ruś zwierz. tatarskiego
1492 – odkrycie Ameryki przez K. Kolumba

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty