profil

Organy doradcze Unii Europejskiej - Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Bank Centeralny, Europejski Bank Inwestycyjny.

poleca 85% 164 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

1.KOMITET REGIONÓW
Komitet Regionów jest jedną z najmłodszych instytucji Unii Europejskiej. Został on utworzony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., a rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Powołanie Komitetu Regionów miało na celu włączenie regionów i społeczności lokalnych w proces integracji europejskiej.

SIEDZIBA : Bruksela

SKŁAD :
Składa się 222 przedstawicieli europejskiej Piętnastki.
Trzonem Komitetu jest Prezydium. W jego skład wchodzi 36 członków, w tym przewodniczący, pierwszy przewodniczący i 15 wiceprzewodniczących – po jednym z każdego państwa Unii. Prezydium przygotowuje posiedzenia plenarne Komitetu i kieruje jego pracami pomiędzy posiedzeniami.
Członkowie Komitetu (i ich zastępcy) są mianowani jednomyślnie przez Radę UE, na podstawie wniosków składanych przez poszczególne państwa członkowskie. Wybierają oni spośród siebie, na dwa lata, przewodniczącego oraz prezydium. Doradcy przebywają w Brukseli cztery lata - tyle bowiem trwa kadencja Komitetu Regionów. Mogą jednak być wybrani po raz drugi.

FUNKCJE :
Komitet Regionów jest instytucją doradczą, a jednocześnie pełni funkcję przedstawicielską wobec reprezentowanych przez siebie instytucji i organizacji.
Wydaje opinie w kwestiach polityki regionalnej, rozwoju regionalnego UE, ochrony zdrowia, polityki strukturalnej.
Komitet Regionów korzysta - ze względów oszczędnościowych - ze struktury administracyjnej Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.2.KOMITET EKONOMICZNO – SPOŁECZNY
Historia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego sięga 1958 r., kiedy to został on utworzony, na mocy Traktatów Rzymskich, jako wspólna instytucja EWG i EURATOMU.

SIEDZIBA : Bruksela

SKŁAD : Komitet składa się z 222 przedstawicieli różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego państw członkowskich : przemysłowców, rolników, przewoźników, pracowników najemnych, kupców, rzemieślników, osób reprezentujących wolne zawody, itd.
Członków Komitetu nominuje jednomyślnie Rada UE, na podstawie wniosków przedstawionych przez poszczególne rządy państw członkowskich, na których musi się znaleźć dwukrotnie więcej nazwisk niż liczba miejsc przypadających w Komitecie danemu krajowi. Mandat członkowski Komitetu trwa cztery lata. Według uzgodnionego w grudniu 2000 r. Traktatu Nicejskiego, skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie przekroczy w przyszłości pułapu 350 osób.
Krajom negocjującym obecnie warunki akcesji do UE przyznano następującą liczbę miejsc w Komitecie: Polsce - 21; Rumunii - 15; Czechom, Węgrom i Bułgarii - po 12; Słowacji i Litwie - po 9; Łotwie, Słowenii i Estonii - po 7; Cyprowi - 6 oraz Malcie - 5. Nominacja proponowanych przez państwa członkowskie kandydatów na członków Komitetu będzie się odbywać w przyszłości na podstawie decyzji Rady UE podejmowanej kwalifikowaną większością głosów.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny dzieli się na trzy podstawowe grupy reprezentujące interesy pracodawców, pracobiorców i inne środowiska gospodarczo-społeczne (w tym konsumentów). Ponadto, w ramach Komitetu funkcjonują też grupy branżowe: ekonomiczna, finansowa i walutowa; stosunków zagranicznych; spraw socjalnych, kultury i edukacji; ochrony środowiska; zdrowia i konsumentów; rolnictwa i rybołówstwa; rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego; przemysłu, handlu, rzemiosła i usług; transportu, energii i badań jądrowych.
Członkowie Komitetu nie mogą zabiegać ani przyjmować od nikogo instrukcji. Winni oni wykonywać swoje funkcje w sposób całkowicie niezależny, w ogólnym interesie UE.

FUNKCJE :
Jest to organ doradczy, zadaniem którego jest wyrażanie opinii na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnot Europejskich oraz w sprawach mogących nieść z sobą reperkusje dla sytuacji ekonomicznej i społecznej we Wspólnotach.

3.EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
Został uroczyście otwarty 1. czerwca 1998 raku.

SIEDZIBA : Frankfurt nad Menem

SKŁAD :
Głównym organem EBC jest Rada Naczelna. W jej skład wchodzą członkowie Zarządu i prezesi narodowych banków centralnych. W jej posiedzeniach mogą też uczestniczyć, ale bez prawa głosowania, Przewodniczący Rady UE i członkowie Komisji UE.
Rada Naczelna zbiera się 10 razy w roku.

FUNKCJE :
-EBC zarządza rezerwami walutowymi 12 państw członkowskich,
-ustala poziom stóp procentowych w strefie euro,
-przeprowadza operacje dewizowe i dba o sprawne działanie systemów płatniczych,
-decyduje o emisji banknotów euro,
-pełni również funkcje doradcze : może wyrażać opinię wobec organów UE i organów narodowych w kwestiach należących do zakresu jego kompetencji.

STRUKTURA : EBC wraz z narodowymi bankami centralnymi tworzy Europejski System Banków Centralnych (ESBC) o strukturze dwustopniowej (analogicznie do modelu niemieckiego: bank federalny i banki landów). Najwyższym organem decyzyjnym jest Rada EBC (prezes, wiceprezes, 4 członków zarządu i 12 prezesów narodowych banków centralnych - po jednym z każdego państwa). Prezesem EBC jest były minister finansów i były dyrektor Banku Centralnego Holandii Wim Duisenberg .Kadencja prezesa EBC trwa osiem lat, kadencje prezesów narodowych banków centralnych - pięć lat.

4.EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
Jest to bank utworzony na mocy Traktatów Rzymskich. Od 1958 roku udziela największych pożyczek na świecie. Ich suma osiągnęła dotychczas blisko 200 mld dolarów.
SIEDZIBA : Luksemburg

SKŁAD :
Organami EBI są: Rada Gubernatorów składająca się z ministrów finansów wszystkich państw członkowskich, Rada Administracyjna, Rada Dyrektorów oraz Komisja Obrachunkowa.

FUNKCJE :
-wspieranie i współfinansowanie projektów UE, które mają na celu rozwój regionów gospodarczo opóźnionych,
-poprawa infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,
-wspieranie ochrony środowiska,
-zmniejszenie zużycia energii,
-wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności przemysłu,
sprzyjanie rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.
Kredyty mogą otrzymać przedsiębiorstwa państwowe i prywatne ze wszystkich państw członkowskich. Spłata kredytu trwa od 7 do 12 lat. Największe pożyczki zaciąga Hiszpania i Portugalia, a od początku lat dziewięćdziesiątych - również Niemcy.
EBI udziela również pomocy 12 państwom basenu Morza Śródziemnego oraz 70 krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajom Europy Środkowej i Wschodniej, objętych programami PHARE i TACIS .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut