profil

Hydrosfera

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prądy morskie: 1) Północnopacyficzny, 2) Północnorównikowy, 3) Równikowy wsteczny, 4) Południoworównikowy, 5) Kalifornijski, 6) Peruwiański, 7) Brazylijski, 8) Gwinejski, 9) Zatokowy (Golfsztrom), 10) Labradorski, 11) Północnoatlantycki, 12) Grenlandzki, 13) Kanaryjski, 14) Bengalski, 15) Dryf wiatrów zachodnich, 16) Mozambicki, 17) Somalijski, 18) Zachodnioaustralijski, 19) Wschodnioaustralijski, 20) Kuro-Siwo, 21) Oja-Siwo
Źródła:1) warstwowe - odprowadzające wodę z porów skalnych warstwy wodonośnej,
2) szczelinowe - odprowadzające wodę krążącą w szczelinach skalnych,
3) uskokowe - odprowadzające wodę z warstwy wodonośnej przez szczelinę w warstwie nieprzepuszczalnej lub przez szczelinę w płaszczyźnie uskokowej między warstwami,
4) krasowe - wywierzyska,
5) dolinne - dolina wcina się w warstwę wodonośną, źródło wypływa w dnie doliny.
Fala baryczna, fala powstała na powierzchni oceanu na skutek wahania ciśnienia atmosferycznego przy przejściu niżu barycznego.
Przybój, rodzaj ruchu wody morskiej powstający podczas przekształcania silnej fali morskiej przy uderzeniu o płytki brzeg. Wskutek spłaszczenia orbit cząstek wody na powierzchni fali przechodzi ona w ruch wahadłowy (do i od brzegu).
Kipiel- burzliwy ruch wody przy stromych wybrzeżach, gdzie fale spiętrzają się.
Tsunami- wielkie fale morskie wywołane przez sejsmiczne wstrząsy dna lub wybuch wulkanu, występujące gł. w zach. części Oceanu Spokojnego.
Martwe fale- to takie, które utrzymują się po ustaniu wiatru.
Sejsza- ruch falowy wody wywołany wyżem barycznym.
Pływy, odpływy i przypływy,-periodyczne zmiany poziomu wody w morzach i oceanach (oraz w innych zbiornikach wodnych) i odkształcenia powierzchni spowodowane zmianami w oddziaływaniu grawitacyjnym Słońca, a przede wszystkim Księżyca na dany punkt Ziemii.
reżimy rzeczne: lodowcowy, deszczowy, śnieżny równinny, śnieżny górski.
Wody lądowe:
1) wody zaskórne, występujące płytko pod powierzchnią ziemi, najczęściej na terenach podmokłych, pozbawione strefy aeracji, zwykle nie nadające się do spożycia z uwagi na duże zanieczyszczenie,
2) wody gruntowe, występujące głębiej, w strefie saturacji, nad którą znajduje się strefa aeracji, pełniąca rolę filtra
3) wody wgłębne, znajdujące się w warstwie wodonośnej, nad którą zalega warstwa nieprzepuszczalna, ich odmianą są wody artezyjskie,
4) wody głębinowe, znajdujące się głęboko pod powierzchnią ziemi i izolowane od niej całkowicie wieloma kompleksami utworów nieprzepuszczalnych
5) wody szczelinowe, tworzące sieć żył wodnych w szczelinach i spękaniach masywnych skał,
6) wody krasowe, występujące w próżniach i kanałach powstałych wskutek procesów krasowych.
Artezyjska studnia, studnia powstała dzięki wywierceniu otworu do warstwy, gdzie znajdują się artezyjskie wody. Woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym i samoczynnie wypływa na powierzchnię.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty