profil

Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze wersja skrócona

poleca 85% 1032 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na środowisko przyrodnicze


Czlowiek poprzez swoją działalność powoduje wzrost zanieczyszczenia: powietrza, wody i gleby.

Zanieczyszczenie powietrza

Poprzez zanieczyszczanie powietrza powstają globalne zagrożenia środowiska, m.i. dziura ozonowa, kwaśne deszcze czy efekt cieplarniany. najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.
Źródła zanieczyszczeń powietrza:

Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

1. punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie.
2. powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki.
3. liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

Kwaśne deszcze to deszcze zawierające zaabsorbowane w kroplach wody: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz produkty ich reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, głównie kwasu siarkawego (IV) oraz najbardziej szkodliwego kwasu siarkowego (VI), a także kwasu azotowego. Powstają nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczana długotrwałą emisją dwutlenku siarki i tlenków azotu

Skutki działania kwaśnych deszczów to:
1.Zakwaszenie gleby .
2.Zakwaszenie wód powierzchniowych .
3.Niszczenie budowli i konstrukcji metalowych .

Zanieczyszczenie powietrza mogą tworzyć tzw. smog, czyli mieszaninę dymu i mgły.

Efekt cieplarniany jest to wzrost temperatury planety spowodowany zwiekszoną ilością dwutlenku węgla - jest jednym z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.

Ozon wysoko w stratosferze, spełnia bardzo ważną rolę, ochraniając naszą planetę przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym ze Słońca. Przez zanieczyszczenie powietrza powstaje Dziura ozonowa.Organizmy żywe chronią się przed nadmiernym promieniowaniem wytwarzając ochronne substancje. Ponad dwie trzecie przebadanych roślin jest wrażliwa na promieniowanie UV. Głównie są to zboża i rośliny uprawne. Uszkodzenie roślin może spowodować zaburzenia naturalnego cyklu CO2,co byłoby katastrofalne dla życia na ziemi.

Zanieczyszczenie gleby

Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy:
· związki organiczne - pestycydy, detergenty
· metale ciężkie - ołów (Pb), miedź (Cu), rtęć (Hg), kadm (Cd), arsen (As) i inne
· sole - azotany, siarczany, chlorki
Bardzo szkodliwe działanie dla środowiska mają wszelkie zanieczyszczenia nawozów sztucznych.

W rolnictwie często stosuje się pestycydy, tj. środki ochrony roślin.Przez paszę przedostają się do mleka i mięsa, rozpuszczają się w tłuszczach zwierząt, a następnie osadzają w organizmie ludzkim. Mogą być przyczyną ostrych zatruć.

Jednym z pierwiastków powodujących zanieczyszczenie gleby jest ołów. Zatrute ołowiem są rośliny rosnące w pobliżu dróg. Mleko krowy żywiącej się skażonymi roślinami jest szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Zanieczyszczenia Wody


Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc, nimi - występują w zwiększonych ilościach. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane - zanieczyszczenie termiczne.

Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: pestycydy, detergenty, barwniki, fenole, węglowodory ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), substancje powierzchniowo czynne, aminy aromatyczne, chloropochodne bifenylu, sole (azotany, chlorki, fosforany, siarczany), jony metali ciężkich (ołowiu (Pb), miedzi (Cu), rtęci (Hg), kadmu (Cd), arsenu (As) i innych), radioizotopy.

Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe.
Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód wytworzone przez człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających wody, zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach wodnych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty