profil

Kalendarium drogi Polski do UE

poleca 85% 251 głosów

Kalendarium drogi Polski do UE.
• 1989
• 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej.
• 1991
• 26.01. Polski rząd powołał Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
• 26.11 Polska została przyjęta do Rady Europy.
• 16 .12 podpisano Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi.
• 1992
• 1.03 weszła w życie Umowa przejściowa, dotycząca wcześniejszego obowiązywania niektórych postanowień Umowy Stowarzyszeniowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi (Układu Europejskiego).
• 4.07 Sejm upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji Układu Europejskiego.
• 1993
• 9.05 Polska uzyskała status partnera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE).
• 21-22.06 na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze określono polityczne i ekonomiczne warunki przystąpienia krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE.
• 17.10 Prezydent RP ratyfikował Układ Europejski.
• 1994
• 1.02wszedł w życie Układ Europejski.
• 8.04 Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w UE.
• 8-10.12 Rada Europejska przyjęła w Essen postanowienia dotyczące strategii przyjmowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej.
• 1995
• 3.05 została opublikowana tzw. Biała Księga pt. ,,Przygotowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętrznym Unii Europejskiej\".
• 1996
• 8.08 Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Komitetu Integracji Europejskiej
• 1997
• 28.01 Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu dokument pt. ,,Narodowa Strategia Integracji\". Założono w nim, że negocjacje członkowskie rozpoczną się na początku 1998 roku i mogą zakończyć się przed rokiem 2000. Końcowym etapem będzie ratyfikacja traktatu akcesyjnego przez j Polskę, państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.
• 16.07 Komisja Europejska ogłosiła w AGENDZIE 2000 pozytywną opinię na temat polskiego i wniosku o członkostwo w UE.
• 1998
• 31.03 rozpoczęły się negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (I posiedzenie Konferencji Międzyrządowej otwierające negocjacje z sześcioma państwa stowarzyszonymi).
• 29.04Komitet Integracji Europejskiej przyjął „Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE\", będący odpowiedzią na unijny dokument „Partnerstwo dla Członkostwa\".
• 10.11 otwarto w Brukseli właściwe negocjacje w siedmiu pierwszych dziedzinach (II posiedzenie Konferencji Międzyrządowej RP - UE).
• 11.12 Polska złożyła 5 kolejnych stanowisk negocjacyjnych (prawo spółek, ochrona konsumenta i zdrowia, stosunki zewnętrzne, statystyka oraz unia celna).
• 1999
• 29.01 nastąpiło przekazanie przez Polskę trzech nowych stanowisk negocjacyjnych (swobodny przepływ towarów, polityka konkurencji, Unia Gospodarcza i Walutowa).
• 12.02 Polska przekazała swoje stanowisko dotyczące rybołówstwa.
• 19.04 zamknięto negocjacje na temat statystyki.
• 19.05 zamknięto negocjacje dotyczące telekomunikacji i technologii informacyjnych, polityki l przemysłowej oraz ochrony konsumentów i zdrowia.
• 24.05 Polska przekazała stanowisko negocjacyjne w dwóch nowych działach (polityka socjalna i zatrudnienie oraz energia).
• 15.07 strona polska przekazała stronie unijnej stanowiska negocjacyjne w zakresie swobody przepływu kapitału, swobody przepływu usług oraz polityki transportowej.
• 30.07 przekazano stanowisko negocjacyjne dotyczące swobody przepływu osób.
• 6.08 złożono stanowisko w obszarze kontroli finansowej.
• 22.10 Polska przekazała stanowisko w sprawie podatków
• 27.10 strona polska złożyła stanowisko w sprawie ochrony środowiska oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
• 30.11 przekazano stanowiska w kwestii polityki regionalnej oraz budżetu i finansów.
• 16.12 strona polska przekazała ostatnie stanowisko negocjacyjne w kwestii rolnictwa.
Podstawą współpracy między Polską i Unią Europejską jest Umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, zwana również Układem Europejskim. Stwierdzono w niej, iż końcowym celem Polski jest członkostwo we Wspólnotach. W Układzie znalazły się postanowienia dotyczące dialogu politycznego, utworzenia strefy wolnego handlu, j przepływu pracowników, zakładania przedsiębiorstw, obrotu kapitałowego, reguł konkurencji, ochrony własności intelektualnej, zbliżania przepisów prawnych oraz współpracy gospodarczej, finansowej i kulturalnej. Dla realizacji zadań wynikających z Układu Europejskiego powołano Radę towarzyszenia, Komitet Stowarzyszenia oraz Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy