profil

Unia Europejska

poleca 85% 582 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA :
wspólnota państw eur., utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy, W. Brytanię, 1 I 1995 poszerzona o Austrię, Finlandię, Szwecję; stanowi kontynuację i rozwój wcześniej powstałych struktur zwł. EWG; najbliższym celem unia monetarna państw członkowskich(wprowadzenie wspólnej waluty - euro), prowadzenie wspólnej zewn. polityki ekonomicznej, zniesienie w państwach członkowskich wszelkich ograniczeń w kwestii swobodnego przepływu ludności, towarów i usług oraz kapitałów, wprowadzenie wspólnego obywatelstwa umożliwiające udział w wyborach do władz UE (nie będzie to jednak oznaczać rezygnacji z obywatelstwa państwowego); przewiduje się stałe konsultacje rządów w kwestiach przybliżania i ujednolicania polityki zagranicznej, sprawy bezpieczeństwa konsultowane będą z Unią Zachodnioeuropejską (UZE).

ORGANY (INSTYTUCJE) UE :

Zgodnie z traktatami założycielskimi, organami (instytucjami) Wspólnot Europejskich są: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy. Radę i Komisję wspierają: Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów oraz Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER). Instytucje Unii mają siedziby w trzech miastach: Strasburgu (Parlament Europejski), Luksemburgu (Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy), Brukseli (Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej).

Rada Europejska
Rada Europejska (nie należy jej mylić z Radą Europy i Radą Unii Europejskiej), choć nie jest w sensie formalnoprawnym organem Wspólnot Europejskich, jest jednak często uznawana za jedną z instytucji UE. Rada wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974 roku, działa w formie systematycznych spotkań szefów państw lub rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu państwa członkowskiego, któremu przypada przewodnictwo w Unii Europejskiej. Przewodnictwo trwa pół roku i zmienia się rotacyjnie.

Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej stanowi prawo w Unii. Może występować w kilkunastu postaciach: jako Rada do Spraw Ogólnych (ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich) lub Rady Specjalne - tzw. branżowe (np. ministrowie kultury, przemysłu, spraw wewnętrznych). Rada Unii Europejskiej wypracowuje i koordynuje politykę wewnętrzną i zagraniczną UE.

Komisja Europejska
Nazywana jest "strażnikiem traktatów". Do jej kompetencji należą: prawo inicjatywy ustawodawczej, reprezentacja interesów i koordynacja działań Wspólnot (wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej), kontrola stosowania prawa wspólnotowego (europejskiego) oraz realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych przyjętych przez Wspólnoty. Obecnie Komisja liczy 20 komisarzy wybieranych na 5 lat (jeden lub dwóch komisarzy z każdego państwa członkowskiego, w tym przewodniczący i jego dwóch zastępców).

Parlament Europejski Nie stanowi prawa w Unii Europejskiej, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Ma też uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, przyjmowania nowych członków oraz zatwierdzania układów stowarzyszeniowych. Kontroluje pracę Komisji Europejskiej. Może także ustanawiać tymczasowe Komitety Dochodzeniowe, badające ewentualne wykroczenia lub nieprawidłowości w stosowaniu prawa wspólnotowego (europejskiego). Wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich. Parlament składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE, wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich (na okres 5 lat). Obecnie liczy 626 deputowanych.


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Zapewnia Unii Europejskiej przestrzeganie prawa wspólnotowego. Orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot. Rozpoznaje spory między państwami lub między Komisją Europejską i państwami, wynikające ze stosowania prawa europejskiego. Trybunał składa się z 15 sędziów.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny (KES) Wypracowuje stanowiska w sprawach gospodarczych i społecznych. W jego skład wchodzi 222 reprezentantów środowisk gospodarczych i społecznych - pracodawców, pracobiorców, przedstawicieli wolnych zawodów, producentów, rolników, przewoźników, kupców, rzemieślników.

Komitet Regionów Jest organem doradczym, z którym Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska konsultują się w sprawach regionalnych i lokalnych (na obszarze Unii istnieje ok. 200 regionów). Komitet składa się z 222 przedstawicieli regionalnych i lokalnych jednostek samorządowych.

Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) Odpowiada za przygotowanie prac Rady Unii Europejskiej. Zajmuje się wypracowywaniem zgodnego stanowiska państw członkowskich w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, zanim jeszcze zostaną wpisane do porządku obrad Rady Unii. Komitet składa się z ambasadorów państw członkowskich Unii, akredytowanych przy Wspólnotach Europejskich. W ramach COREPER-u działa ok. 250 grup roboczych.

HISTORIA UE :
· 1951 - Europejska Wspólnota Węgla i Stali.
· 1957 - Podpisanie Traktatów Rzymskich przez państwa tworzące EWWiS. Powstaje: Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza.(EWG)
· 1962 - Wchodzi w życie Wspólna Polityka Rolna (CAP)
· 1965 - Ustanowienie jednej Rady oraz jednej Komisji w ramach Wspólnot (Traktat o fuzji).
· 1968 - Utworzenie unii celnej państw Wspólnoty Europejskiej. Zniesienie ceł wewnętrznych, wprowadzenie wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich.
· 1978 - Podjęcie decyzji o utworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego.
· 1979 - Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
· 1986 - Europejski Akt Jednolity, zapowiadający utworzenie Rynku Wewnętrznego.
· 1992 - W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej.
· 1999 - Wejście w życie Unii Walutowej.
CELE UE :
1. Organizacja stosunków między państwami członkowskimi i między narodami Europy w sposób oparty na zasadzie solidarności i zrozumienia,

2. Zapewnienie jednolitej tożsamości Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej (poprzez programy pomocy humanitarnej, wspólną politykę zagraniczną, wspólne działania podczas kryzysów międzynarodowych, wspólne stanowiska wobec organizacji międzynarodowych),

3. Stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (działania wynikające z rynku wewnętrznego i swobody przemieszczania się na terytorium UE, koordynacja działania wymiaru ścigania, Europol),

4. Wprowadzenie obywatelstwa europejskiego (które nie zastępuje obywatelstwa narodowego, a jedynie je uzupełnia wprowadzając nowe prawa polityczne i społeczne dla obywateli europejskich),

5. Zachowanie i budowa europejskiego dorobku prawnego acquis communitaire (cała legislacja instytucji europejskich oraz traktaty założycielskie),

6. Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego (przykłady: ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego w 1993, ustanowienie wspólnej waluty euro w 1999),

7. Wysoki poziom zatrudnienia, opieka socjalna, podniesienie stopy życiowej i jakości życia,

8. Ciągły, nie inflacyjny i nie zagrażający środowisku naturalnemu wzrost ekonomiczny.

KRAJE CZŁONKOWSKIE UE :
Austria. Jest członkiem UE od 1995 roku. Przyjęła walutę Euro. Posiada 4 głosy w Radzie UE; Po rozszerzeniu UE, będzie miała 10 głosów w Radzie UE; 21 Miejsc w Parlamencie Europejskim. Język urzędowy to niemiecki. Obszar 83.858 km kw; Ludność - 8 139 299; Stolica - Wiedeń; Republika
Belgia. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku) Przyjęła walutę Euro; Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu będzie miała 12 głosów w Radzie UE; 25 miejsc w Parlamencie; Język urzędowy to francuski i holenderski; Obszar 30,510 km kw; Ludność 10 182 034; Stolica - Bruksela; Monarchia konstytucyjna
Dania. Jest członkiem UE od 1973 roku; Nie przyjęła waluty Euro; Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE; 16 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy to Duński; Obszar 43,094 km kw; Ludność 5 mln; Stolica - Kopenhaga; Monarchia konstytucyjna
Finlandia. Jest członkiem UE od 1995 roku; Przyjęła walutę Euro; Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE; 16 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy Fiński; Ludność 5 158 372; Obszar 337, 030 km kw; Stolica - Helsinki; Republika
Francja. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku); Przyjęła walutę Euro; Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE; 87 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy francuski;. Ludność 58 978 172; Obszar 547,030 km kw; Stolica - Paryż; Republika
Grecja. Jest członkiem UE od 1981 roku; Przyjęła walutę Euro; Posiada 5 głosów w Radzie UE; Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE; 25 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy grecki; Ludność 10 707 135; Obszar 131,940 km kw; Stolica - Ateny; Republika
Hiszpania. Jest członkiem UE od 1986 roku; Przyjęła walutę Euro; Posiada 8 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE; 64 miejsca w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy hiszpański; Ludność 39 167 774; Obszar 504,782 km kw; Stolica - Madryt; Monarchia konstytucyjna
Holandia. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku). Przyjęła walutę Euro; Posiada 5 głosów w Radzie UE; Po rozszerzeniu UE będzie miała 13 głosów w Radzie UE; 31 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy holenderski; Ludność 16,067,754; Obszar 41,526 km kw; Stolica - Amsterdam (siedzibą władz jest Haga); Monarchia konstytucyjna
Irlandia. Jest członkiem UE od 1973 roku; Przyjęła walutę Euro; Nie należy do obszaru Schengen; Posiada 3 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE; 15 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - angielski, irlandzki; Ludność 3,883,159; Obszar 70,280 km kw; Stolica - Dublin; Republika
Luksemburg. Jest członkiem UE od 1957 roku: Przyjęło Euro; 6 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy-niemiecki; Ludność: 429 080; Obszar: 2586 km kw; Stolica: Luksemburg; Dziedziczna monarchia konstytucyjna (wielkie księstwo)
Niemcy. Są jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku); Przyjęły walutę Euro. Posiada 10 Głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu będą miały 29 głosów w Radzie UE; 99 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy niemiecki; Ludność 82 087 361; Obszar 357,021 km kw; Stolica - Berlin; Republika
Portugalia. Jest członkiem UE od 1986 roku; Przyjęła walutę Euro. Posiada 5 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE; 25 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy portugalski; Ludność 10,084,245; Obszar 92,391 km kw; Stolica - Lizbona; Republika
Szwecja. Jest członkiem UE od 1995 roku; Nie przyjęła waluty Euro; Posiada 4 głosy w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE; 22 miejsca w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy szwedzki; Ludność 8,876,744; Obszar 449, 964 km kw; Stolica - Sztokholm; Monarchia konstytucyjna
Wielka Brytania. Jest członkiem UE od 1973 roku; Nie przyjęła waluty Euro; Nie należy do obszaru Schengen; Posiada 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE; 87 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy angielski; Ludność 59,778,002; Obszar 244, 820 km kw; Stolica - Londyn; Monarchia konstytucyjna;
Włochy. Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 roku); Przyjęły walutę Euro; Posiadają 10 głosów w Radzie UE. Po rozszerzeniu UE będą miały 29 głosów w Radzie UE; 87 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy włoski; Ludność 57,715,625; Obszar 301,230 km kw; Stolica - Rzym; Republika
KRAJE WSTĘPUJACE DO UE :
Cypr. Należy do grupy luksemburskiej; Podpisał Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 19 grudnia 1972 roku; 3 lipca 1990 roku złożył oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze.; Po przystąpieniu do UE będzie miał 4 głosy w Radzie UE i 6 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - grecki, turecki, angielski; Obszar - 9,250 km kw; Ludność - 763 tys; Stolica - Nikozja
Czechy. Należą do grupy luksemburskiej; Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993 roku; 17 stycznia 1996 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będą miały 12 głosów w Radzie UE, i 20 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - czeski; Obszar - 78,866 km kw; Ludność - 10 mln; Stolica - Praga
Estonia. Należy do Grupy Luksemburskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku; 24 listopada 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 6 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - estoński; Obszar - 45,227 km kw; Ludność - 1,37 mln; Stolica - Tallin
Litwa. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku; 13 października 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 12 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - litewski; Obszar - 65,200 km kw; Ludność - 3,6 mln; Stolica - Wilno
Łotwa. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku; 8 grudnia 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 8 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - łotewski; Obszar - 64,589 km kw; Ludność - 2,4 mln; Stolica - Ryga
Malta. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 5 grudnia 1970 roku; 3 lipca 1990 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 3 głosy w Radzie UE i 5 miejsc w Parlamencie Europejskim Język urzędowy - angielski, maltański; Obszar - 316 km kw; Ludność - 395 tys; Stolica - Valletta
Polska. Należy do Grupy Luksemburskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991; 8 kwietnia 1994 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE i 50 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - polski; Obszar - 312,685 km kw.; Ludność - 38,6 mln; Stolica - Warszawa
Słowacja. Należy do Grupy Helsińskiej. Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993. 27 Czerwca 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE i 13 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - słowacki; Obszar - 48,845 km kw.; Ludność - 5,4 mln; Stolica - Bratysława
Słowenia. Należy do Grupy Luksemburskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 10 czerwca 1996; 10 czerwca 1996 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze; Po przystąpieniu do UE będzie miała 4 głosy w Radzie UE i 7 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - słoweński; Obszar - 20,253 km kw.; Ludność - 1,9 mln; Stolica - Ljubljana
Węgry. Należą do Grupy Luksemburskiej; Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991; 31 marca 1994 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Jak dotąd Węgry zamknęły tymczasowo 24 rozdziały negocjacyjne; Po przystąpieniu do UE będą miały12 głosów w Radzie UE i 20 miejsc w Parlamencie Europejskim; Język urzędowy - węgierski; Obszar - 93,030 km kw.; Ludność - 10 mln; Stolica - Budapeszt
KRAJE KANDYDUJĄCE DO UE:

Bułgaria. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 1 marca 1993 roku; 14 grudnia 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Jak dotąd Bułgaria zamknęła tymczasowo 23 rozdziały negocjacyjne (stan na 30 grudnia 2002); Po przystąpieniu do UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE, i 17 miejsc w Parlamencie Europejskim. Przewidywany rok przystąpienia do UE - 2007; Język urzędowy - bułgarski; Obszar - 110,910 km kw.; Ludność - 8 mln; Stolica - Sofia; Republika Rumunia. Należy do Grupy Helsińskiej; Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 8 lutego 1993; 22 czerwca 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE; Jak dotąd Rumunia zamknęła tymczasowo 16 rozdziałów negocjacyjnych (stan na 30 grudnia 2002); Po przystąpieniu do UE będzie miała 14 głosów w Radzie UE i 33 miejsca w Parlamencie Europejskim.; Język urzędowy - rumuński (węgierski i niemiecki); Obszar - 237,500 km kw.; Ludność - 22,3 mln.

POLSKA A UNIA EUROPEJSKA :
Przedakcesyjne stosunki Polski z Unią w kontekście procesu rozszerzenia
Upadek Muru Berlińskiego w 1989 r nadał polityczne tempo procesowi rozszerzenia Unii. Jednym z jego pierwszych etapów było uwolnienie handlu pomiędzy krajami Unii i naszym obszarem, co znalazło wyraz w podpisanych Układach Europejskich o Stowarzyszeniu. Polska podpisała Układ w grudniu 1991 r. W preambule wpisano jako cel nadrzędny członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz określono zasady i kalendarz dalszej liberalizacji wzajemnego handlu, w tym handlu rolnego, jak również reguły stopniowego zapewnienia przez Polskę obywatelom i przedsiębiorcom z Unii tzw. traktowania narodowego, czyli zasady nie gorszego traktowania podmiotów (osób) zagranicznych niż krajowych, w zakresie, w jakim podejmują i wykonują one działalność gospodarczą na terytorium Polski.
Jednocześnie Unia powołała do życia program PHARE wspierający planowane reformy i przebudowę gospodarki, któremu od roku ubiegłego towarzyszą dwa nowe instrumenty wsparcia procesów dostosowawczych: w dziedzinie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (ISPA) oraz w dziedzinie restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (SAPARD).
Negocjacje akcesyjne
W latach 1994/1996 dziesięć państw Europy Środkowej i Wschodniej złożyło wnioski o członkostwo w Unii Europejskiej. Formalnie proces przyjmowania nowych członków uruchomiono 30.03.1998 r. dla wszystkich 10 państw oraz dla Cypru, a nieco później dla Malty i Turcji. Negocjacje akcesyjne rozpoczęto w marcu 1998 r. z grupą sześciu państw składającą się z Polski, Czech, Węgier, Cypru, Estonii i Słowenii (tzw. grupa luksemburska) na zasadach jednolitych dla wszystkich państw opierając się na założeniu, że wszystkie państwa uzyskają członkostwo w Unii na podstawie identycznych kryteriów.
W lutym 2000 r. uruchomiono negocjacje z grupą dalszych sześciu państw tzw. grupy helsińskiej (Słowacja, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia i Malta). 10 z wymienionych wyżej krajów (poza Bułgarią i Rumunią) uznane zostało za mające szanse na członkostwo w Unii w roku 2004.
Negocjacje koncentrowały się przede wszystkim na zasadach, zgodnie, z którymi poszczególne kraje kandydujące przyjmują i wdrażają tzw. wspólny dorobek prawny (aquis communautaire) oraz zapewniają jego stosowanie. Obejmowały one 31 obszarów negocjacyjnych. W niektórych przypadkach procedura przewidywała przyjęcie okresów przejściowych, których zakres i czas obowiązywania był jednym z trudniejszych elementów negocjacji. Warto w tym miejscu podkreślić, że jedną z podstawowych różnic między obecnym a poprzednimi rozszerzeniami stanowi rozmiar i stopień złożoności dorobku prawnego Wspólnot, który jest znacznie obszerniejszy i bardziej złożony na tym etapie rozwoju Unii Europejskiej.
Negocjacje ostatecznie zakończono 13 grudnia 2002 na szczycie przywódców unijnych w Kopenhadze. Prezentacja wyników negocjacji w poszczególnych obszarach zawarta jest w Raporcie na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Obecnie trwają intensywne prace nad redakcją traktatu akcesyjnego, którego podpisanie nastąpi 16 kwietnia 2003 na szczycie w Atenach podczas prezydencji greckiej. Kolejnym etapem będzie proces ratyfikacji traktatu akcesyjnego we wszystkich krajach "15"-ki i w 10 krajach kandydackich. W Polsce odbędzie się w tej sprawie referendum (przewidziane wstępnie na 8 czerwca 2003 r.). Przy założeniu pozytywnego wyniku procesu ratyfikacyjnego we wszystkich krajach, zarówno członkowskich jak i kandydujących Unia Europejska stanie się klubem 25 państw od 1-go maja 2004 roku.
Praca Polaków w sektorach dla UE :
Z dniem wejścia polski do Unii Europejskiej kilka tysięcy Polaków ma szansę dostać bardzo dobrze płatną (to chyba za mało powiedziane) pracę w instytucjach europejskich. W tej "piramidzie pracy" wyróżnić można cztery "sektory":
I sektor - "podstawa piramidy" Stanowić ją będą cztery tysiące pracowników czterech kategorii, od gońców, pracowników obsługi, urzędników na dyrektorach niższych szczebli kończąc. Ludzie ci będą mogli zarobić od 8 do nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie. Nabór na te stanowiska rozpocznie się po naszym wejściu do UE, zostanie przeprowadzony przez unijne Biuro Rekrutacji niezależnie od polskich władz i będzie miał formę konkursu.

II sektor - "deputowani" W czerwcu 2004 roku wyłonimy 54 deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Z krajowego budżetu dostana po 11 tysięcy złotych miesięcznie. Unia Europejska dołoży im nawet dwa razy więcej w dietach i ryczałtach, czyli każdy z deputowanych będzie zarabiał około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Każdy z deputowanych będzie posiadał również asystenta, czyli razem w tym "sektorze" zatrudnionych będzie 108 osób.

III sektor - "przedstawiciele" Na tych stanowiskach zatrudnionych 42 "wybranych". 21 spośród nich będzie pracowało w Komitecie Regionów, który opiniuje unijne decyzje z pozycji samorządów (przedstawicieli wyłoni np. Związek Powiatów). Druga połowa osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie pracowała w Komitecie Ekonomiczno - Społecznym (wybiorą ich organizacje pracodawców i pracobiorców). Trzy osoby będą nominowane bezpośrednio przez rząd. Będzie to sędzia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, sędzia do Trybunału Pierwszej Instancji oraz przedstawiciel do trybunału Obrachunkowego. Wszystkie te osoby mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 40 tysięcy złotych miesięcznie.

IV sektor - "szefowie" Te stanowiska to już wyższa szkoła jazdy. Będzie to dwóch kandydatów (jeden na stanowisko dyrektora generalnego, drugi na stanowisko komisarza), których rząd polski przedstawi Komisji Europejskiej do zaopiniowania. Jeśli zostaną oni zatwierdzeni wówczas dyrektor może liczyć na wynagrodzenie 40 tysięcy złotych, a komisarz na 48 tysięcy złotych (miesięcznie oczywiście). Dodam tylko, że komisarze powoływani będą na pięcioletnią kadencję.

WALUTA EURO :
Austriak narysował banknoty euro, Belg-monety. Autora plastycznej koncepcji wyłoniono w konkursie rozpisanym przez Europejski Bank Centralny.
Swoje propozycje przysłały dziesiątki artystów. Zwyciężył Robert Kalina, plastyk związany z Narodowym Bankiem Austrii. Jurorom spodobała się jego koncepcja euro banknotów. Kalina chciał, by przedstawiały one najważniejsze style architektoniczne w historii Europy, czyli antyk grecki i rzymski, styl romański, gotycki, renesansowy, barok i rokoko oraz architekturę XIX i XX wieku. Zaproponował jednak by na banknotach-które są przecież takie same dla wszystkich państw strefy euro-nie odwzorowywać żadnych rzeczywistych budowli europejskich, europejskich jedynie stworzyć sztuczne, idealne przykłady danego stylu-w ten sposób żadne miasto czy państwo nie będzie wyróżnione. Dodatkowo uznanie juroru w Kalina zdobył tym, że wybrał mosty bramy i okna jako dominujący element tych budowli, które namalował. Te trzy elementy najbardziej symbolizują otwartość otwartość jedność Iinii Europejskiej. Odrębny konkurs został rozpisany, by wyłonić autora awersów euromonet, które są wspólne dla wszystkich 12 państw. Został nim Belg Luc Luycx z Królewskiej Mennicy Belgijskiej. Także w tym przypadku plastyk zapewnił sobie wybór szczególną koncepcją: otóż wszystkie awersy (1-, 2-, 5-, 10-, 20-, 50-centówek oraz monet 1 i 2 euro) przedstawiają15 państw Unii, ale w różny sposób-na nominałach 10, 20, 50 centów te państwa SA od siebie nieco oddal on; na monetach 1 i 2 euro tworzą już Unie bez granic. Malutkie nominały (1, 2, 5, centów) przedstawiają UE na tle świata. Rewersy monet zaprojektowali plastycy poszczególnych mennic narodowych. Wielu z nich zdecydowało się odtworzyć motywy znane z poprzednich walut. Przykładowo na rewersie francuskiej monety 5-centowej znajdziemy wizerunek Marianny (symbol Republiki Francuskiej), zaś na monecie 1 euro-tzw. Drzewo republiki oraz hasło "Liberte, Egalite, Fraternite". Z kolei np. Holandia czy Belgia umieściły na swoich rewersach wizerunki panujących w tych krajach monarchów. Inne państwa zdecydowały się na zupełnie inne motywy: Włochy wybrały zabytki, Grecja-statki, słynnych ludzi i mitologiczne symbole, zaś Austria-słynnych ludzi i zabytki.
SYMBOLE UE:
Najważniejszym z nich jest niewątpliwie:
- flaga: jest to flaga na której widnieje 12 gwiazd umieszczonych jak godziny na tarczy zegara na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest stała i niezależna od liczby członków UE. Zupełnie przypadkowo w latach 1986-1995 liczba gwiazd zgadzała się z liczba krajów należących do wspólnoty. Projekt flagi zaproponowany przez Zgromadzenie Doradcze Rady Europy został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1955r. Zwycięski projekt został opracowany przez Paula Levy'ego, pełniącego w latach 50. funkcję dyrektora ds. informacji w Radzie Europy. W roku 1986 Rada Europejska uznała, że flaga ta stanie się również oficjalnym emblematem Wspólnot Europejskich i w przyszłości Unii Europejskiej. A oto sama flaga:


- hymn: Hymnem Unii Europejskiej jest finałowy moment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, czyli Oda do Radości. Został on uznany za hymn Komitetu Ministrów Rady Europy w 1972 roku, a jako hymn Unii Europejskiej funkcjonuje od 1986 r. Herbert von Krajan, jeden z największych kompozytorów XX wieku przystał na propozycję Rady Europy opracowania trzech aranżacji Ody do Radości: na solowy fortepian, instrumenty dęte oraz orkiestrę symfoniczną. Cztery kraje unijne ufundowały Orchestre d'Harmonie des Jeunes de l'Union Europenne w 1988 r. w celu promocji nowych zadań unijnych. Co roku około siedemdziesięciu najbardziej utalentowanych muzyków instrumentów dętych w ramach tej orkiestry odbywa tournee po wszystkich krajach Unii Europejskiej.
- obywatelstwo unii: posiada je każda osoba o narodowości jednego z krajów członkowskich. Każdy obywatel Unii może się swobodnie poruszać i osiedlać na terenie jej krajów członkowskich i ma również prawo głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych kraju unijnego, w którym rezyduje, nawet jeśli nie jest jego obywatelem.
- paszport europejski: ma tai sam status prawny jak dokumenty identyfikacyjne poszczególnych krajów członkowskich i może być używany podczas podróży po całym świecie. Ma kolor wina burgundzkiego i zawiera napis "Wspólnota Europejska" pod nazwą państwa wydającego dokument.
- dzień Europy: 9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wraz ze swoim współpracownikiem Jeanem Monnetem zaprezentował program stworzenia wspólnej polityki Francji i RFN dotyczącej koordynacji produkcji węgla i stali (tzw. plan Schumana). Plan połączenia podstawowych gałęzi przemysłu Francji i RFN przyczynił się do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co z kolei zapoczątkowało integrację europejską. Na pamiątkę tego wydarzenia, które doprowadziło do tego, czym jest dzisiaj Unia Europejska postanowiono uznać dzień 9 maja za Dzień Europy w systemie państw Unii Europejskiej. Zadaniem tego święta jest popularyzacja idei jedności europejskiej na różnych imprezach i festiwalach towarzyszących temu świętu.

KORZYŚCI UE :
Ktoś powiedział kiedyś, bodajże na szczycie NATO w momencie przyjmowania doń naszego kraju - "od tej chwili nic o was bez was". Myślę, że jednym z najmocniejszych argumentów "za" mogą być właśnie te słowa. Wszyscy musimy uświadomić sobie, że świat końca XX i początku XXI wieku jest tak skonstruowany, iż najważniejsze decyzje, mogące wpływać na jego historię, zapadają w Waszyngtonie i Brukseli, a w mniejszym stopniu także w Moskwie, Pekinie i Tokio. Pyzatym już od 2000 r. Unia zaproponowała (obok PHARE 2, którego wielkość została niemal podwojona w stosunku do lat poprzednich) dwa dodatkowe programy przed akcesyjne: ISPA i SAPARD. Łącznie w ramach tych trzech programów Polska może liczyć średnio rocznie na 10 mln EURO rocznie a po wejściu do UE na ok. 8 mld EURO średnio rocznie. Konkretne korzyści natury gospodarczej będą wynikały m.in. z włączenia Polski do obszaru swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Obecnie potencjalny rynek zbytu stanowi ponad 38 mln polskich konsumentów, a po przystąpieniu do UE - będzie to rynek prawie 400 mln odbiorców, na których polskie firmy będą działały na warunkach takich samych jak unijne. Poszerzenie rynków zbytu to szansa na obniżenie kosztów produkcji i wzrost efektywności, a tym samym i na poprawę konkurencyjności towarów oraz usług. Członkostwo zwiększy bezpieczeństwo inwestorów krajowych i zagranicznych, stwarzając większe gwarancje stabilności przepisów i polityki gospodarczej. Pozwoli też zmniejszyć ryzyko działań. Realna wizja pełnej obecności Polski w Unii może skłonić nie tylko inwestorów z Unii, ale także spoza niej do podejmowania działalności produkcyjnej w Polsce. Kolejnym argumentem popierający wejście Polski do UE jest fakt, iż młodzi obywatele zyskają nowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju. Przy tak dużym bezrobociu, jakie panuje w Polsce to szansa nie tylko dla młodych ludzi, ale również nadzieja na jego obniżenie i poprawienie warunków życia. Poza tym w Unii Europejskiej uproszczona jest procedura uznawania dyplomów. W skutek czego dużo łatwiej można dostać pracę. Polityka Unii Europejskiej wobec młodych ludzi zakłada również podnoszenie jakości nauczania. Młodzi obywatele europy będą mogli nie tylko kończyć uczelnie w innych krajach, ale także doskonalić i pogłębiać swoja wiedze na różnego rodzaju kursach. Po wstąpieniu do Unii rozszerzy się współpraca pomiędzy szkołami i uczelniami z różnych państw. Obecnie w Polsce już odbywają się takie wymiany, m.in. program SOKRATES, który łączy Polskę, Hiszpanię i Słowacje. Po wstąpieniu do UE ułatwione będzie osiedlanie się i podejmowanie pracy w krajach członkowskich. Pyzatym wymagania unijne mobilizują rządzących do podnoszenia standardów gospodarczych i politycznych, pomocy finansowej dla regionów gospodarczych i infrastruktury. Dostaniemy więc pieniądze na nasze rozsypujące się drogi. Nasze miejsce w radzie Europy jest bardzo dobre. Dostaniemy 27 głosów w Radzie, tyle samo co Hiszpania i tylko o 2 mniej niż Niemcy. Dotacje na rolnictwo zwiększą wartość gruntów rolnych czyniąc je zarazem mniej podatnymi na wykup. Ale to nie wszystko co zyska nasze rolnictwo. Zmieni się sposób jego organizacji. Duże gospodarstwa zastąpią małe, lub nastąpi zawiązanie różnych "spółdzielni" zrzeszających rolników. Kilka lat po wstąpieniu do UE nastąpi reforma walutowa, dzięki czemu zmieni się nasza waluta na Euro. Będzie można nią płacić w każdym kraju członkowskim. Dzięki temu będziemy mogli porównać ceny w innych krajach europejskich należących do wspólnoty. Jeśli więc nie chcemy, aby ktoś decydował za nas musimy przystąpić do Unii Europejskiej.
ZA I PRZECIW UE :

Argumenty "ZA":
Ktoś powiedział kiedyś, bodajże na szczycie NATO w momencie przyjmowania doń naszego kraju - "od tej chwili nic o was bez was". Myślę, że jednym z najmocniejszych argumentów "za" mogą być właśnie te słowa. Wszyscy musimy uświadomić sobie, że świat końca XX i początku XXI wieku jest tak skonstruowany, iż najważniejsze decyzje, mogące wpływać na jego historię zapadają w Waszyngtonie i Brukseli, a w mniejszym stopniu także w Moskwie, Pekinie i Tokio. Do tego pierwszego miasta - metropolii mamy już "wstęp", tzn. wstęp mieliśmy tam zawsze teraz jednak nasz kraj może brać udział w podejmowaniu decyzji ważnych dla całego świata, efekt taki przyniosło wstąpienie Polski do NATO. Jeśli chcemy mieć "bilet wstępu do kolejnego klubu" musimy go sobie "kupić". Można to uczynić jedynie dostosowywując kraj do norm UE i w ten sposób stając się jej członkami. Ktoś może zaraz powiedzieć, że według mnie jest to przymusowe. NIE!!! To nie jest przymusowe jeśli jednak nie uczynimy tego teraz, później może nie być już takiej sposobności, zostaniemy "na boku" cywilizacji europejskiej, nasz kraj nie będzie się rozwijał i straci swoją pozycję w świecie. Dzięki członkostwu w tym "elitarnym klubie" do rozwoju pobudzona zostanie nasza gospodarka: na krajowe produkty otwarte zostaną granice unii, jest duża szansa na pieniądze dla naszych rolników, dzięki temu nasze rolnictwo będzie lepsze, zmieni się sposób jego organizacji (duże gospodarstwa zastąpią małe, lub nastąpi zawiązanie różnych "spółdzielni" zrzeszających rolników). Kilka lat po wstąpieniu do UE nastąpi reforma walutowa dzięki czemu zmieni się waluta. Poprawi się ogólny byt mieszkańców naszego kraju. Jeśli więc nie chcemy aby ktoś decydował za nas musimy przystąpić do UNII EUROPEJSKIEJ.

Argumenty "PRZECIW":
Argumenty "przeciw" są bardziej poważne od tych "za" i na pewno nie powinniśmy ich ignorować, bo za jakiś czas może to mieć fatalne skutki. Argumentów "przeciw" nie ma dużo są one jednak poważne. Najważniejszym z nich może być ,dla nas Polaków szczególnie doświadczonych przez los i uczulonych na tą kwestię, początkowo częściowa, a zbiegiem czasu może nawet całkowita utrata suwerenności. Musimy zrozumieć, również to iż inne kraje mogą oddziaływać na nasz kraj, zarówno w sferze politycznej i gospodarczej, a co za tym idzie także w sferze życia publicznego. Jeśli nie wynegocjujemy jak najlepszego stanowiska to po wejściu do UE biedni, rodzimi rolnicy mogą masowo wyprzedawać ziemię obcokrajowcom, w ten sposób doprowadzając do przejścia dużych i dobrych połaci ziemi w obce ręce. To są tylko najważniejsze według mnie argumenty. Wszyscy musimy się nad nimi dobrze zastanowić, ponieważ nie ma podstaw prawnych umożliwiających rezygnację z członkostwa w UE!!!

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 29 minut

Ciekawostki ze świata