profil

Przemoc w Rodzinie oraz w Szkole

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przemoc w rodzinie

Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej "hoduje" własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci.
Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają - własnych rodziców.
Przemoc wobec dzieci jest faktem wstydliwym i bolesnym, ale przecież istnieje zarówno w rodzinach biednych, jak i zamożnych, na wsi, w małych miasteczkach i wielkich miastach. Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów i doznaje z tego powodu cierpień, a także bardzo często poważnych fizycznych uszkodzeń ciała.


Wyróżnia się cztery wymiary krzywdzenia dzieci. Są to:
· Przemoc fizyczna
· Wykorzystywanie seksualne
· Przemoc emocjonalna
· Zaniedbywanie
U dziecka względem którego dokonuje się aktu przemocy można zaobserwować objawy psychosomatyczne jak:

- bóle głowy i brzucha,
- wysypki alergiczne o nieustalonej etiologii,
- spowolnienie i zahamowanie rozwoju fizycznego,
- zaburzenie snu,
- zaburzenia łaknienia,


Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! (art.2071k.k.)-
art. 207 1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym: 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia; co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, zadrapania; blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy psychicznej; 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie intensywnego picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci, a 50% stosowało przemoc psychiczną. Większość przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje jednak tajemnicą rodzinną .Krzywdzenie dzieci może zaburzać ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia. Zadaniem, jakie stoi dziś przed organizacjami i instytucjami, jest zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Fundacja Dzieci Niczyje oraz instytucje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci podjęły działania zmierzające do zorganizowania Ogólnopolskiej Kampanii pod hasłem "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY".
Prawie jedna trzecia kobiet w pewnym okresie swojego życia staje się ofiarą przemocy w rodzinie. Dane te dotyczą zarówno przemocy fizycznej, seksualnej jak i znęcania się psychicznego

Sprawdź, czy doznajesz przemocy?
Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:
· popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
· traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
· obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
· zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
· nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
· grozi, że Cię zabije lub zrani?
· zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
· niszczy Twoją własność
Jeśli odpowiedziałeś twierdząco choć na jedno pytanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Musisz coś z tym zrobić dla dobra własnego.

Doznajesz, jesteś świadkiem lub stosujesz przemoc?
Pod tymi numerami telefonów uzyskasz POMOC:
PŁATNY: (0 22) 666 00 60 pn - pt: 10:00-22:00
PŁATNY PIERWSZY IMPULS: 0 801 1200 02;
poniedziałek - sobota: 10:00-22:00;
nd i św: 10:00-16:00.


Chciałbym zwrócić uwagę na coraz bardziej powszechne zjawisko przemocy wśród młodzieży i nie tylko.
Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej.
Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole?
Dlaczego zdarzają się na terenie szkoły pobicia, kradzieże i wymuszenia?
Niepokojącym zjawiskiem jest fala przemocy, która wystąpiła w środowisku szkolnym.
O rozmiarach agresji wiemy niewiele, ponieważ uczeń z obawy przed powtórnym pobiciem, sponiewieraniem, ośmieszaniem nie zechce o tym komukolwiek powiedzieć.

Podobną postawę przejawiają niejednokrotnie i sami rodzice, nawet, jeżeli wiedzą o kłopotach swojego dziecka.
Nauczyciele też często bagatelizują informacje na temat tych zjawisk. Z jednej strony narzekają na uczniów, z drugiej zaś twierdzą, że to nieprawda, że problem ten nie dotyczy uczniów ich klasy czy szkoły.
Tymczasem przemoc miała i ma miejsce w szkole, na terenach przyległych do szkoły i na drodze dom-szkoła.
Jakie są przyczyny zaistniałych zjawisk?

Źródeł jest bardzo wiele i są one różnorodne. Duży wpływ stanowi rodzina i osłabienie jej roli wychowawczej, nieodpowiednie środowisko rówieśnicze, transformacja ustrojowa, która stwarza szereg nowych oczekiwań, możliwości, norm postępowania i zagrożeń społecznych.
Szkoła, w której dydaktyka zdominowała działalność, odsuwając funkcję wychowawczą i opiekuńczą, a także środki masowego przekazu – telewizja, ukazująca w filmach sceny okrucieństwa, agresji i zabijania.
Problematyka agresji staje się coraz częściej przedmiotem wielu badań psychologicznych. Obecnie jest zjawiskiem powszechnym, ponad kulturowym, obejmującym powoli wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji na skutek ich popularności i ciągłości tracą na niezwykłości i stają się trwałymi komponentami życia codziennego, systemu edukacji, kultury masowej, informacji, rozrywki i sportu.

Coraz częściej nauczyciele zaczynają dostrzegać przemoc w szkołach, zwracając uwagę na następujące nieprawidłowości: przemoc fizyczną, psychiczną, niszczenie rzeczy, wymuszanie pieniędzy.
Przemoc w szkołach występuje w relacji dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel oraz nauczyciel – dziecko. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą po stronie nauczycieli i po stronie dzieci.
Przyczynami przemocy ze strony nauczycieli wobec dzieci są:
-Stres zawodowy
-Agresja ze strony dzieci
-Przepracowanie
-Niewykonywanie poleceń
-Niedocenianie zawodu
-Trudności materialne
-Niepewność pracy
-Manipulowanie uczniami, przedmiotowy stosunek do ucznia.

Przyczynami przemocy ze strony dzieci wobec innych dzieci oraz dorosłych są:
-Destruktywne grupy rówieśnicze
-Alkoholizm w rodzinie
-Bezrobocie
-Trudności materialne
-Telewizja, video, kino
-Gry komputerowe
-Pisma młodzieżowe
-Narkomania
-Rozbicie rodziny
-Brak kontaktu ze szkołą
-Niewydolność wychowawcza rodziny
-Agresja w rodzinie
-Znęcanie się nad dziećmi
-Brak akceptacji
-Patologia
-Zaburzenia emocjonalne
-Wady rozwojowe
-Zemsta za zbyt niskie oceny
-Poczucie skrzywdzenia.

Agresja przedstawiana jest jako wzór zachowania, przenoszona z porachunków między grupami na każdego, kto się różni. Szacunek należy się tylko silniejszemu. Na pograniczu młodzieżowych i szkolnych źródeł agresji wśród młodzieży mieści się zjawisko “fali” w szkołach będące przejawem i przyczyną zachowań agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybierają młodszych i słabszych fizycznie kolegów. Grożą pobiciem, ściągają od “kotów” haracze, przestrzegając jednocześnie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie mają odwagi szukać pomocy.
“Na początku walczysz o miejsce. Nie możesz się ugiąć, bo przepadłeś. Starsi najpierw nękają słownie, używając wulgaryzmów, wyzywając od maminsynków i lalusiów. Kto zaczyna się załamywać zostaje “kozłem ofiarnym”. Jeśli poskarżysz się komuś, zostaniesz konfidentem i kapusiem. Wtedy nie pozostanie nic innego, jak zmienić szkołę, bo nie dadzą żyć”
Problem przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym jest tak stary jak sama szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały się – i ciągle zmieniają – jej uwarunkowania i formy. Właśnie ta zmienność, bardzo trudna do przewidzenia, uniemożliwia wprowadzenie uniwersalnych metod zapobiegania przemocy,

Przyczynami przemocy są niewątpliwie chęć dominacji między kolegam. Rozpowszechnianie przemocy poprzez media np. telewizję, Internet. Są przecież one nasycone bardzo dużą ilością filmów, w których ludzie się zabijają między sobą, strzelają do siebie. U młodego człowieka, który ma jeszcze nierozwiniętą psychikę to ma bardzo negatywny wpływ oglądanie takich rzeczy. Może on pomyśleć, że jeśli on kogoś zabije jak w grze to on później odrodzi się po jakimś czasie i że nie jest to nic złego, tak w rzeczywistości nie będzie. Ale skąd on ma to wiedzieć skoro wszędzie jest to ukazywane w taki sposób, jaki nie powinno być. Często do aktu przemocy dochodzi w momencie, gdy ktoś przesadzi z alkoholem, gdy jest pod jego wpływem. Człowiek staje się wtedy agresywny, nie panuje nad swoimi słowami i czynami. Niektórzy ludzie biją innych dla przyjemności, ale moim zdaniem trudno ich nazywać ludźmi. Przecież to jest całkiem nieludzkie zachowanie.

Jak zapobiec przemocy? Jak można to zmienić? Nad tym zastanawiają się wszyscy.
Moim zdaniem trzeba zmniejszyć ilość przemocy w mediach, próbować zapobiegać zjawiskom fali w szkołach i wojskach.
Jeśli nie przeciwstawimy się przemocy ona sama nas kiedyś dopadnie a wtedy może się to tragicznie dla nas skończyć.

Jeżeli ktoś, ma podobną pracę to bardzo przepraszam. Ja sam zebrałem informację ze "Ściągi" i zkleiłem je razem. Jeżeli ktos z was nie chce, aby ta praca dalej istniała, poniewarz łamie to prawa autorskie niech mi poprostu powie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut