profil

Kalendarium integracji europejskiej

poleca 85% 559 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Niemiec Unia Europejska

Kalendarium Integracji Europejskiej

1950
9 maja
Robert Schuman, Minister Spraw Zagranicznych Francji, proponuje w przemówieniu zainspirowanym przez Jeana Monnet, powołanie organizacji sprawującej pieczę nad zasobami węgla i produkcją stali, należącymi do Francji i Republiki Federalnej Niemiec, ale otwartej na inne kraje europejskie.

1951
18 kwietnia
Szóstka (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy) podpisuje w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWS).

1952
27 maja
W Paryżu zostaje podpisany traktat powołujący do istnienia Europejską Wspólnotę Obronną.


1954
30 sierpnia
Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuca Traktat o Unii Obronnej.

20 do 30 października
Porozumienie Paryskie w następstwie Konfederacji Londyńskiej określają sposoby rozszerzenia Paktu Brukselskiego, który staje się Unią Zachodnioeuropejską (UZE).

1955
1 i 2 czerwca
Ministrowie Spraw Zagranicznych Szóstki zebrani na Konferencji w Messynie, postanawiają objąć integracją europejską całą gospodarkę.

1957
25 marca
W Rzymie zostają podpisane traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euratom.

1958
30 sierpnia
W życie wchodzą Traktaty Rzymskie. Siedzibą Komisji EWG i Euratomu zostaje Bruksela.

1960
4 stycznia
Podpisana zostaje Konwencja Sztokholmska ustanawiająca, z inicjatywy Zjednoczonego Królestwa, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

1962
30 lipca
W życie wchodzi wspólna polityka rolna.

1963
14 stycznia
Generał de Gaulle ogłasza na Konferencji prasowej, że Francja stawia weto wejściu Zjednoczonego Królestwa do EWG.

20 lipca
W Yaunde podpisana zostaje Konwencja o Stowarzyszeniu EWG i osiemnastu krajów afrykańskich.

1965
Kwiecień
Podpisany zostaje Traktat o połączeniu organów wykonawczych trzech Wspólnot (EWWS, EWG, EURATOM), powołujący jedną Radę i jedną Komisję. Wchodzi on w życie 1 lipca 1967 roku.

1966
29 stycznia
Zawarty zostaje Kompromis zwany „luksemburskim”. Francja zgadza się zająć ponownie swoje miejsce w Radzie w zamian za utrzymanie zasady jednomyślności, kiedy w grę wchodzą „bardzo ważne interesy”.

1968
1 lipca
Półtora roku przed przewidywanym terminem znosi się ostatnie wewnątrzwspólnotowe opłaty celne za towary przemysłowe, a wprowadza wspólną taksę zewnętrzną.

1969
1 i 2 grudnia
Szczyt w Hadze. Szefowie państw i rządów zarządzają przejście do ostatecznej fazy tworzenia Wspólnoty, uchwalając definitywnie przepisy rolne i przyjmując zasadę własnych dochodów EWG.

1970
22 kwietnia
W Luksemburgu zostaje podpisany traktat umożliwiający stopniowe finansowanie Wspólnot z dochodów własnych oraz rozszerzenie uprawnień kontrolnych Parlamentu Europejskiego

30 czerwca
W Luksemburgu zaczynają się negocjacje z czterema krajami kandydującymi do Wspólnoty (Danią, Wielką Brytanią, Irlandią i Norwegią).
1972
22 stycznia
Traktaty o przyjęciu nowych członków (Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii) zostają podpisane w Brukseli.

24 kwietnia
Ustanowiony zostaje „wąż” walutowy. Szóstka decyduje o ograniczeniu marginesu walut do 2,25%.

1973
1 stycznia
Dania, Wielka Brytania i Irlandia wchodzą do EWG (Norwegowie opowiedzieli się w referendum za nieprzystąpieniem do Wspólnoty).

1974
9 i 10 grudnia
Na szycie paryskim dziewięciu szefów państw i rządów postanawia spotykać się regularnie na Radzie Europejskiej (trzy razy rocznie), proponuje wybieranie Zgromadzenia Europejskiego w głosowaniu powszechnym i podejmuje decyzję utworzenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1975
28 lutego
W Lome zostaje podpisana Konwencja (Lome 1) między Wspólnotą a czterdziestoma sześcioma krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.


22 lipca
Podpisano traktat wzmacniający uprawnienia budżetowe Zgromadzenia Europejskiego i tworzący Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wejdzie on w życie 1 czerwca 1977 roku.

1978
6 i 7 lipca
Podczas szczytu w Bremie Francja i Republika Federalna Niemiec Proponują podjęcie współpracy walutowej przez utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego, który ma zastąpić „węża”.

1979
13 marca
Europejski System Walutowy zaczyna funkcjonować.

28 maja
Podpisano akt przyjęcia Grecji do Wspólnoty.

7 i 10 czerwca
Odbywają się pierwsze powszechne wybory 410 członków Parlamentu Europejskiego.

31 października
W Lome podpisana zostaje kolejna konwencja (Lome 2) między wspólnotą a pięćdziesięcioma ośmioma państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

1981
1 stycznia
Grecja wchodzi do Wspólnoty Europejskiej.
1984
28 lutego
Uchwalenie programu ESPRIT poświęconego badaniom naukowym i rozwojowi technik informacyjnych.

14 i 17 czerwca
Odbywają się drugie wybory europejskie.

8 grudnia
W Togo zostaje podpisana trzecia Konwencja z Lome między Dziesiątką a sześćdziesięcioma sześcioma krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

1985
Styczeń
Jacques Delos zostaje mianowany przewodniczącym Komisji Wspólnot Europejskich.

2 do 4 grudnia
Rada Europejska zbiera się w Luksemburgu. Dziesiątka podejmuje wspólną decyzję o rewizji Traktatu Rzymskiego i przyspieszeniu integracji europejskiej poprzez przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego.

1986
1 stycznia
Hiszpania i portugalia wchodzą do wspólnoty.

17 i 28 lutego
Jednolity Akt Europejski zostaje podpisany w Luksemburgu i Hadze.
1987
4 kwietnia
Turcja proponuje swoją kandydaturę do EWG.

1 lipca
Wchodzi w życie Jednolity Akt Europejski,

27 października
UZE uchwala w Hadze wspólną platformę bezpieczeństwa.

1988
Luty
Wprowadzona zostaje reforma finansowa polityki EWG. Powstaje wieloletni plan wydatków (na okres 1988- 1992). Zapoczątkowana zostaje reforma funduszy strukturalnych.

1989
Styczeń
Jacques Delos zostaje wybrany na przewodniczącego komisji na następne cztery lata.

5 i 18 czerwca
Po raz trzeci odbywają się powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu europejskiego.

17 lipca
Austria występuje z prośbą o przyjęcie do EWG.

9 listopada
Pada Mur Berliński

9 grudnia
Rada Europejska zgromadzona w Strasburgu podejmuje decyzję o zwołaniu konferencji Międzynarodowej.

15 grudnia
Podpisano konwencję z Lome 4 z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

1990
29 maja
Podpisane zostają porozumienia powołujące do życia Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

19 czerwca
Podpisano Układ z Schengen.

4 i 16 lipca
Malta i Cypr składają prośbę o przyjęcie do wspólnoty.

3 października
Następuje zjednoczenie Niemiec.

14 grudnia
W Rzymie rozpoczynają się konferencje poświęcone unii ekonomiczno- walutowej i unii politycznej.


1991
1 lipca
Szwecja prosi o przyjęcie do EWG>

21 października
Zawarto Układ o Europejskiej przestrzeni Ekonomicznej.

9 i 10 grudnia
Odbywa się Rada Europejska w Maastricht.

1992
7 lutego
Podpisanie Traktatu z Maastricht.

18 marca
Finlandia prosi o przyjęcie do Wspólnoty.

2 maja
W Porto zostaje podpisany Układ o Europejskiej Przestrzeni Ekonomicznej.

2czerwca
Referendum w Danii odrzuca Traktat z Maastricht.

20 czerwca
Referendum w Irlandii przyjmuje Traktat z Maastricht.

20 września
Traktat z Maastricht zostaje zaaprobowany przez referendum we Francji.

11 i 12 grudnia
W Edynburgu zbiera się Rada Europejska.

1993
1 stycznia
Zapoczątkowany zostaje jednolity rynek europejski.

18 maja
Drugie referendum w Danii przynosi aprobatę traktatu z Maastricht.

1 listopada
Traktat z Maastricht wchodzi w życie.

1994
1 kwietnia
Węgry występują z prośbą o przyjęcie do Unii Europejskiej.

8 kwietnia
Polska prosi o przyjęcie do Unii.

15 kwietnia
W Marrakeszu podpisano Akt Końcowy negocjacji Rudy Urugwajskiej.

9 i 12 czerwca
Czwarte bezpośrednie wybory do parlamentu Europejskiego.
24 i 25 czerwca
Na Korfu odbywa się Europejska Rada Szefów Rządów.

Sygnowane są akty przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

16 października
Finlandia aprobuje w referendum Traktat o Przystąpieniu do Unii.

13 listopada
Szwecja aprobuje w referendum Traktat o Przystąpieniu.

27 i 28 listopada
Referendum w Norwegii odrzuca Traktat o Przystąpieniu.

9 listopada
W Essen ma miejsce Rada Europejska.

1995
1 stycznia
Austria, Finlandia i Szwecja wchodzą do Unii Europejskiej

23 stycznia
Zaczyna się nowa kadencja Komisji (1995- 2000), której przewodniczy Jacques Panter.

26 marca
Wchodzi w życie Konwencja, z Schengen.


2 czerwca
Odbywa się pierwsze zebranie grupy refleksyjnej poświęcone konferencji międzyrządowej mającej dokonać rewizji traktatów.

12 czerwca
Zawarte zostają Układy Europejskie z Estonią, Łotwą i Litwą.

22 czerwca
Rumunia zgłasza swą kandydaturę do Unii.

26 i 27 czerwca
Rada Europejska obraduje w Cannes. Grupie refleksyjnej mającej przygotować konferencję międzynarodową zostaje przyznany mandat.

27 czerwca
Słowacja składa prośbę o przyjęcie.

27 października
O przyjęcie pros Łotwa.

24 listopada
Estonia prosi o przyjęcie.

27 i 28 listopada
Konferencja europejsko- śródziemnomorska w Barcelonie.

8 grudnia
Litwa składa prośbę o przyjęcie.
14 grudnia
Bułgaria prosi o przyjęcie.

15 i 16 grudnia
Rada Europejska w Madrycie.

1996
16 stycznia
Prośba o przyjęcie składa Słowenia.

17 stycznia
Republika Czeska prosi o przyjęcie.

29 marca
Otwarcie konferencji międzynarodowej podczas Rady Europy w Turynie.

21 i 22 czerwca
Rada Europejska we Florencji.

13 i 14 grudnia
Rada Europejska w Dublinie.


1997
17 lutego
Wystąpienie Jacques’a Santera w Parlamencie europejskim na temat choroby szalonych krów.

16 i 17 czerwca
Rada Europejska w Amsterdamie.
16 lipca
Prezentacja Agendy 2000 Parlamentowi Europejskiemu.

2 października
Podpisanie w Amsterdamie „skonsolidowanego” traktatu.

20 i 21 listopada
Szczyt w Luksemburgu poświęcony zatrudnieniu.

12 i 13 grudnia
Rada Europejska w Luksemburgu.

1998
1 stycznia
Początek prezydencji brytyjskiej.

30 marca
Zapoczątkowanie procesu przystąpienia dziesięciu krajów Europy Środkowo- Wschodniej kandydujących do Unii i Cypru-, po którym nastąpił szereg międzyrządowych konferencji dwustronnych, na początek z Cyprem, Węgrami, Polską, Estonią, Republiką Czeską i Słowenią.

31 marca
Schengen: zniesienie kontroli osób na granicach lądowych Włoch.

Od 1 do 3 maja
Rada ministrów finansów Piętnastki i Rada Europejska. Decyzja o krajach gotowych do wejścia w trzecią fazę unii ekonomiczno- walutowej.
15 i 16 czerwca
Rada Europejska w Cardiff.

1 lipca
Początek prezydencji austriackiej.

1999
1 stycznia
Początek prezydencji niemieckiej.

Wiosna
Wybory Europejskie

1 lipca
Początek prezydencji fińskiej.

1 grudnia
Wejście Grecji do strefy Schengen.
2000
1 stycznia
Początek prezydencji portugalskiej.

1 lipca
Początek prezydencji francuskiej.

2002
1 stycznia
Wejście do obiegu monet i banknotów euro.

1 lipca
Wycofanie z obiegu monet i banknotów walut państwowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut