profil

Ruch

poleca 85% 265 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RUCHEM NAZYWAMY ZMIANĘ POŁOŻENIA CIAŁA WZGLĘDEM UKŁADU ODNIESIENIA W CZASIE.

UKŁADEM ODNIESIENIA nazywamy zbiór przedmiotów, ciał, względem których rozpatrywany jest ruch.

TOREM RUCHU NAZYWAMY LINIĘ, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ CIAŁO.
Tor nie posiada żadnych rozmiarów.
Ruchy ze względu na tor dzielimy na:
a) prostoliniowy - jest to ruch po linii prostej
b) krzywoliniowy - jest to ruch po linii krzywej (np. po okręgu)

DROGĄ W RUCHU NAZYWAMY ODCINEK TORU, KTÓRY CIAŁO PRZEBYŁO W OKREŚLONYM CZASIE.
Drogę mierzymy w metrach.
WZGLĘDNOŚĆ RUCHU POLEGA NA TYM, ŻE CIAŁO PORUSZA SIĘ WZGLĘDEM JEDNEGO UKŁADU ODNIESIENA I RÓWNOCZEŚNIE POZOSTAJE W SPOCZYNKU WZGLĘDEM DRUGIEGO UKŁADU ODNIESIENIA.

RUCHEM JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM NAZYWAMY RUCH, KTÓRY ODBYWA SIĘ PO LINII PROSTEJ, W KTÓRYM JEDNAKOWE ODCINKI DROGI CIAŁO PRZEBYŁO W JEDNAKOWYM CZASIE.
Mówimy, że w tym ruchu droga s jest proporcjonalna do czasu t.

W RUCHU JEDNOSTAJNYM PROSTOLINIOWYM CIAŁO PORUSZA SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ.
Prędkość ciała w tym ruchu obliczamy dzieląc przebytą drogę przez czas potrzebny na jej przebycie.

v = s/t

przy czym v to prędkość
s to droga
t to czas
/ to znak dzielenia

Podstawową jednodtką prędkości w układzie SI jest m/s (metr na sekundę)
[v] = m/s

Prędkość jest wielkością wektorową tzn. że posiada
a)kierunek działania
b)zwrot
c)punkt przyłożenia
d)wartość

v = const /konstans/ - stała prędkość

s = v * t
t = s/v
przy czym * to znak mnożenia


WARTOŚĆ PRĘDKOŚCI ŚREDNIEJ OBLICZMY DZIELĄC CAŁKOWITY PRZYROST DROGI |delta|s PRZEZ PRZYROST CZASU |delta|t, W KTÓRYM NASTĄPIŁ ROZPATRYWANY PRZYROST DROGI.

v średnie = |delta|s/|delta|t
prędkość średnia = delta s przez delta t

w fizyce |delta| to trójkąt przy danej wielkości

WARTOŚCI PRĘDKOŚCI WZGLĘDNEJ(wypadkowej) DODAJEMY, JEŻELI ICH ZWROTY SĄ PRZECIWNE, LUB ODEJMUJEMY JEŻELI ICH ZWROTY SĄ JEDNAKOWE.


Ruchem przyspieszonym nazywamy taki ruch, w którym prędkość ciała wzrasta w określonym czasie.

RUCHEM JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONYM NAZYWAMY TAKI RUCH, W KTÓRYM PRĘDKOŚĆ CIAŁA WZRASTA O TĘ SAMĄ WARTOŚĆ W JEDNAKOWYCH ODSTĘPACH CZASU.

PRZYSPIESZENIEM CIAŁA a NAZYWAMY STOSUNEK ZMIAN PRĘDKOŚĆ |delta|v DO ZMIAN CZASU(PRZYROSTU CZASU |delta|t).

a = |delta|v/|delta|t
przyspieszenie = delta v przez delta t

przy czym a jest przyspieszeniem

[a] = m/s / s = m/s * 1/s = m/s2
[a] = metr na sekundę przez sekundę = metr na sekundę przez jedną sekundy = metr na sekundę kwadratową

m/s2 - jest to podstawowa jednosta przyspieszenia w układzie SI

a = v/t
wzór ten stosujemy wtedy gdy prędkość początkowa v1 jest równa 0

W ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie jest wielkością stałą.

Przyspieszenie podobnie jak prędkość jest wielkością wektorową to znaczy, że posiada:
a)kierunek działania
b)zwrot
c)punkt przyłożenia
d)wartość


W ruchu jednostajnie przyspieszonym prędkość wzrasta proporcjonalnie do czasu.

v = a * t

JEST TO WZÓR OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ PRĘDKOŚCI CHWILOWEJ W RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZTSPIESZONYM PROSTOLINIOWYM.

[v] = m/s2 * s = m/s
[v] = metr na sekundę do kwadratu razy sekunda = metr na sekundę

s = a*t2 / 2
droga = przyspieszenie razy czas do kwadratu przez dwa

[s] = m/s2 * s2 = m
[s] = metr na sekundę do kwadratu razy sekunda do kwadratu = metr

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty