profil

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
KUPNA- SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ....................................................................... pomiędzy:
1. Sprzedającym (właścicielem nieruchomości) .................................................... zamieszkałym w .......................................................... przy ul. .............................................., legitymującym się dowodem osobistym ................................. , a
2. Kupującym ............................................................, zamieszkałym w ................................................. przy ul. ................................................................................, legitymującym się dowodem osobistym ............................................................ .
1.
Przedmiotem umowy jest ............................................................................................................ 2.
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia ..................................................................... za cenę .................................................................... (słownie: ....................................................................................................................................).
3.
1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę .............................. (słownie: .................................) złotych tytułem zadatku.
2. Pozostała kwota.............................. (słownie: ...................................) zostanie uregulowana przez kupującego w terminie do .............................. .
3. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.
4. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.
5. Koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.
4.
1 .Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny nieruchomości i nie będzie roszczył pretensji do Sprzedającego z tytułu zawartej umowy.


5.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
6.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Sprzedawca Kupujący
.......................................... ..........................................

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta