profil

System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie.

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W przedsiębiorstwie pozyskiwanie informacji marketingowych realizowane jest w ramach tzw. systemu informacji marketingowej. Składają się na niego trwałe
i wzajemne oddziałujące struktury ludzi, urządzeń i procedur do gromadzenia, sortowania, analizowania, oceniania oraz rozdzielania trafnych, aktualnych
i dokładnych informacji na użytek marketingowych podmiotów decyzyjnych w celu rozwinięcia planowania, wdrażania i kontroli marketingowej. Zbiór bardziej szczegółowych zadań tego systemu obejmuje:
 Wspieranie procesu podejmowania decyzji
 Określanie procedur planistycznych
 Efektywne wykorzystywanie dostępnych informacji
 Wskazywanie potrzeb gromadzenia nowych informacji
 Służenie jako środek komunikacji
 Dostarczanie wiedzy o otoczeniu.

Zbiór ten wskazuje na ścisły związek procesów decyzyjnych z procesami informacyjnymi. Procesy informacyjne są dostosowane do procesów decyzyjnych.

Celem SIM jest dostarczenie podstaw do podejmowania i oceny decyzji związanych
z wyborem marketingowej strategii oraz elementów kompozycji marketingowej.

Warto jest powiedzieć o cechach informacji. Zaliczamy do nich dokładność, ścisłość, trafność, spójność, porównywalność, odpowiednie zagregowanie, przekazywane w prostej formie.

Informacje możemy podzielić ze względu na marketing – mix oraz ze względu na miejsce ich powstawania.Podział informacji ze względu na marketing – mix obejmuje:
 Produkt, dystrybucję, cenę, promocję.
Podział informacji ze względu na miejsce ich powstawania obejmuje:
 Informacje wewnętrzne dostępne w przedsiębiorstwie, które je wytwarza. Obejmują sprzedaż firmy i koszty firmy w rozbiciu na produkty, rynki, nabywców i funkcje marketingowe.
Informacje o sprzedaży:
• Sprzedaż firmy
• Udział w rynku
• Zaufanie do znaku firmy
• Pozycja rynkowa firmy
• Sprzedaż innych firm
Informacje o kosztach:
• Koszty innych firm
• Struktura kosztów własnych
• Kategorie kosztów
 Informacje zewnętrzne dostępne tylko w otoczeniu przedsiębiorstwa, które z niego korzysta. Obejmują one sprzedaż innych firm oraz koszty innych firm.
Wielkość potencjału rynku i sprzedaży:
• Potencjał rynku, który dotyczy pojemności różnych segmentów rynku do zakupu i użytkowania oferowanych do sprzedaży produktów i usług.
• Potencjał sprzedaży, który opisuje udział w potencjale rynku indywidualnego sprzedawcy.
Zachowania konsumentów na rynku:
• Wzory zachowań konsumentów np. reakcja na reklamę, właściwości zachowań przy zakupie.
• Objaśnienia zachowań konsumentów.
Pozostałe uwarunkowania otoczenia:
• Otoczenie ekonomiczne ( struktura rynku, stopień konkurencji, warunki wejścia na rynek )
• Otoczenie prawne ( regulacje konkurencji, aspekty prawne decyzji itp. )
• Otoczenie polityczne ( siła konsumentów )
 Informacje wspólne :
Wewnętrzne i zewnętrzne:
• Udział w rynku
• Pozycja rynkowa
• Udział kosztów
• Kategorie kosztów
• Zaufanie do znaku firmowego.
Istnieją jeszcze dwa podziały informacji:
Informacje według potrzeb decydentów:
 Okresowe – ciągłe
 Okazjonalne
Podział informacji według źródeł:
 Z roczników statystycznych
 Opracowania statystyczne
 Biuletyny wewnętrzne
 Kroniki, księgi pamiątkowe
 Ogłoszenia.
Aby SIM mógł sprawnie działać najpierw należy go utworzyć. Proces tworzenia SIM w firmie powinien przebiegać następująco:
1. rozpoznanie potrzeb informacyjnych
2. wyznaczenie osób, które maja sformułować te potrzeby – kierownicy działów.
3. Określenie nadsystemu ( przedsiębiorstwo ) i podsystemu ( produkcja, badania i rozwój itp. )
Podsystem gromadzenia informacji (podsystem informacji operatywnej, podsystem wywiadu marketingowego, podsystem badań marketingowych).
Podsystem wspierania decyzji: (baza danych, system modeli analitycznych, system oddziaływania użytkownika)
4. Poznanie charakteru firmy – należy objąć całość firmy w myśl podejścia systemowego.

Konstrukcja SIM w firmie musi uwzględniać:
1. Strukturę decyzji podejmowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa
2. Strukturę informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji
3. Źródła informacji i sposób ich powiązania
4. Sposób gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji.
5. Określenie postaci informacji niezbędnej dla decydenta
6. Sposób zarządzania SIM.

Cechy efektywnego SIM:
1. Informacje muszą być potrzebne
2. Użytkownicy muszą znać potrzeby informacyjne na każdym etapie podejmowania decyzji
3. Użytkownicy powinni rozumieć system informacji.
4. System informacji jest zawsze elementem przedsiębiorstwa, podczas gdy badania marketingowe mogą być prowadzone na zlecenie firmy profesjonalnej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty