profil

Prawo organizacji gospodarczych

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŹRÓDŁA PRAWA:
-konstytucja
-ustawy
-umowy międzynarodowe(ratyfikowane)-art.89konstytucji
ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie(takie które nie wymagają zgody)
-rozporządzenia
UMOWY MIĘDZYNARODOWE RATYFIKOWANE
-pokój ,sojusze ,układy polityczne i wojskowe
-wolność praw i obowiązków o których mowa w konstytucji
-członkostwa państwa w organizacjach międzynarodowych
-wszystkich innych spraw uregulowanych w ustawach
Gdy ustawa wewnętrzna jest sprzeczna z regulacjami umowy międzynarodowej to ważniejsza jest umowa międzynarodowa
Swoboda działalności gospodarczej(art.20 konstytucja)-organa państwowe nie mogą łamać tej wolności-organa
administracyjne muszą zapewnić ochronę tej swobody.

Wolność gospodarcza stanowi tzw.publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym.
Ograniczenia muszą być ustanowione w formie ustawy(nigdy rozporządzenia)

ROLA PAŃSTWA W MIEDZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM

KONTYNGENT-ograniczenie dla importu po obniżonej lub „zerowej”stawce celnej
(import po takiej stawce jest możliwy do wyczerpania limitu)
PLAFON-zmniejszenie stawki celnej, której może być jednak cofnięcie w formie rozporządzenia
(plafon można zamknąć rozporządzeniem)
INCOTERMS- zbiór zasad handlowych obowiązujących w obrocie handlowym mięzynarodowym
(określone przez MIH Międzynarodową Izbę Handlową)

STOSUNEK ADMINISTRACYJNO PRAWNY

MATERIAŁOWO-PRAWNE- np.żądanie wydania pozwolenia
PROCESOWE:
-PROCEDURALNE-gdy toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej np. odwołania
-PROCESOWE- postępowanie toczy się przed sądem administracyjnym

SPÓŁKA PRAWA CYWILNEGO-nie posiada osobowości prawnej

Przez umowę spółki wspólnicy umawiają się w celu osiągnięcia określonego celu gospodarczego wnosząc tym określony wkład.
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy tej spółki to oni muszą być zarejestrowani w ewidencji działalności gospodarczej w gminie.

SPÓŁKA JAWNA –jest to spółka prawa handlowego, jest regulowana kodeksem handlowym.
Jest bardzo podobna do S.C. ale jest przedsiębiorstwem. Jest to spółka osobowa. Odpowiedzialność spółki jawnej ma charakter subsydialny. Wierzyciel może zaspokoić się z majątku wspólnika w momencie kiedy egzekucja z majątku spółki okazało się bezskuteczna.
Wspólnicy wnoszą określone wkłady zarówno kapitałowe jak i usługowe.
Nie istnieje zarząd. Każdy wspólnik może reprezentować firmę.

SPÓŁKA PARTNERS A K– zaczerpnięta z zachodu, jest zakładana w celu wykonywania wolnych zawodów
Art.88 KH – adwokaci, księgowi, lekarze. Odpowiedzialność (art.95 KH)- wspólnik nie ponosi odpowiedzialności za długi, istnieje możliwość powołania zarządu.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA- reprezentowana przez komplementariusza.
KOMPLEMENTARIUSZ- odpowiada całym swoim majątkiem
KOMANDYTARIUSZ – odpowiada do wysokości wniesionego wkładu, lub do
wysokości sumy ustalonej dla każdego komandytariusza.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – jest komplementariusz i co najmniej dwóch akcjonariuszy.Firma posiada kapitał zakładowy i prawo emitowania akcji. Akcjonariusz
Nie odpowiada za zobowiązania spółki. Spółka taka reprezentowana jest przez komplementariusza. Pojawia się Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA – ART.151 KH – może być utworzona przez jedną lub więcej osób, w każdym celu dopuszczanym przez prawo. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
PRZESŁANKI POWSTANIA:
- zawarcie umowy spółki
- wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w kwocie 50 tyś.zł
przy czym udział nie może być niższy niż 500zł
- powołanie zarządu
- wpis do krajowego rejestru sądowego

Wspólnicy mają równe prawo. Niezbędnym elementem jest zarząd spółki, który reprezentuje ją na zewnątrz.
Każdy wspólnik ma prawo kontroli działalności. Jeżeli kapitał jest duży, a liczba wspólników powyżej 25 osób to trzeba powołać Radę Nadzorczą. W formie uchwały wspólnicy mają prawo dzielić zyski tzw. dywidendy.
Walne Zgromadzenie wspólników muszą być odpowiednio wcześniej przygotowane.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
- Odpowiedzialność najpierw z majątku spółki a później z majątku zarządu

Działalność gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz rozpoznawanie i poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż a, także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

RÓZNICE W NOWEJ USTAWIE W STOSUNKU DO STAREJ
- uporządkowanie definicji
- możliwość wystąpienia przez przedsiębiorcę z wnioskiem o interpretację przepisów na podstawie której przedsiębiorca będzie czynił jakąś daninę publiczna np.cło
- obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorstwa numerem NIP
- obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorstwa rachunkiem bankowym
- możliwość złożenia dokumentów do rejestracji firmy w gminie
- uporządkowano kwestię koncesji i zezwoleń
- utworzenie rejestru działalności regulowanych

USTAWA REGULUJE – podejmowanie kontynuowanie zakończenie działalności gospodarczej oraz zadań organizacji organów publicznych w zakresie tej działalności 02.07.04.dz.u 173poz1607
PRZEDSIĘBIORCĄ- jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

OSOBOWOŚĆ PRAWNA- jest się podmiotem praw i obowiązków

SPÓŁKA AKCYJNA ART. 301
Statut sp.a.powinien być zawarty w formie aktu notarialnego. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki posiada swój kapitał zakładowy i jest w związku z tym spółką kapitałową.
Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
K Z –500tyś-wartość jednej akcji nie mniejsza niż 1zł.
AKCJA- to dokument sporządzony na piśmie zawierający informacje:
- firma, siedziba, adres spółki, oznaczenie sądu rejestracyjnego w którym jest rejestrowana,
- data wystawienia akcji, data rejestracji spółki, wartość akcji
Akcjonariusz jest zobowiązany wnieść pełny wkład za akcje
Zarząd S.A jest zobowiązany do prowadzenia księgi akcji
ORGANY- Zarząd, Rada Nadzorcza powołana przez Walne Zgromadzenie i musi liczyć co najmniej 3-osoby
WALNE ZGROMADZENIE- rozpatruje wszelkie sprawozdania z działalności spółki, zmienia statut, nabycie i zbycie nieruchomości.. Obowiązkowo musi być obecny NOTARIUSZ który sporządza protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia. Lista obecności z walnego zgromadzenia. W.Z zwołuje zarząd
Istnieje mozliwość zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy którzy posiadają co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

Rejestracja działalności gospodarczej
KRS – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (1997r.ustawa):
- REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
- REJESTR FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ
- REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH

KRS -spełnia funkcje informacyjną i legalizacyjną
-dane każdy może przeglądać
wpis do rejestru zezwala na dokonanie kolejnych czynności prawnych
WYJĄTEK:
Spółka kapitałowa w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą przed wpisem do KRS
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wg ustawy miał dyscyplinować dłużników skarbu państwa
Rejestrowanie spółki jawnej-wniosek do KRS wraz z załącznikami(osoby reprezentujące spółkę, opis działalności) dołączony statut spółki oraz wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki

- Wpisy o tym że dany podmiot został zarejestrowany w KRS są umieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dotyczy to tylko przedsiębiorców nie ogłasza się rejestrowania Fundacji i Stowarzyszeń

ZASADY KRS:
- jawność- każdy ma prawo przeglądać dane w rejestrze, prawo do przeglądania akt papierowych, kart wzorców podpisów, statut, ale musi podać i uzasadnić cel tego przeglądu.
- Do rejestru przedsiębiorców wpisuje się wszystkie spółki handlowe, spółdzielnie, spółdzielnie państwowe, przedsiębiorców zagranicznych i oddziały działające na terenie naszego kraju.

Każdy rejestr danej spółki składa się z działów:
1. Podstawowe dane – nazwa adres siedziba forma prawna wpis o wysokości kapitału zakładowego
2. Kto reprezentuje spółkę i kto sprawuje nadzór
3. Przedmioty działalności danej spółki
4. Zaległości celne podatkowe i wobec ZUS
5. Wzmianka czy został powołany kurator
6. Wzmianka o likwidacji

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ USTAWA Z DNIA 6.04.1984R. DZ.U. Nr 46 POZ 203

Duży stopień ogólności w określeniu celu statutowego sprawia że dopiero w trakcie jego realizacji oraz podjęciu przez Fundację faktycznej działalności. Działalność gospodarcza możliwa będzie miarodajna ocena że fundacja wypełnia te obowiązki.
ŚRODKI MAJĄTKOWE NIE MNIEJSZENIŻ 1000ZŁ
Gdy Fundacja zmienia działalność wymaga to zmiany statutu a następnie zmiana ta wymaga wpisu do KRS

OGRANICZENIA SWOBODY PROWADZENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- KONCESJE
- ZEZWOLENIA
- DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

KONCESJE:
- obrót paliwami i energią
- przewozy lotnicze
- ochrona osób i mienia
- obrót materiałami wybuchowymi i bronią
- wydobywanie kopalin
- rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych

Koncesja jest uznawana za decyzję wydawaną w ramach tzw. uznania administracyjnego.
Promesa koncesji- przyrzeczenie udzielenia koncesji

Nowa koncesja jest wprowadzona w drodze ustawy zmieniająca ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Koncesja jest przydzielana na min.5lat a maksymalnie na 50lat.
Organ wydający daną koncesję może ją cofnąć, nie można uzyskać nowej koncesji przez co najmniej 3lata(na tą sama działalność gosp.)
DZIAŁALNOŚC REGULOWANA- działalność której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków zapisanych w innej ustawie.
Zezwolenia 26 przypadków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut